1936-12-22

Main Title: Laiškas Algirdui Jakševičiui, 1936-12-22, [iš Kauno – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (LTMKM)
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus (LTMKM) leidimą (tel.: (8 5) 261 4197, Vilniaus g. 41, LT-01119 Vilnius, teatras@ltmkm.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Algirdui Jakševičiui, 1936-12-22, [iš Kauno – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Teatro skyrius
Identifier: LTMKM, A 386/1, Inv. Nr. 114 (Algirdo Jakševičiaus fondas)
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1936-12-22
Physical Description: BS laiškas AlJ. Be vietos. Lokalizuojant remtasi BS, AlJ biografijų faktais. Rašyta 23,1×29,9 cm gelstelėjusio, lygaus popieriaus lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Popierius su vandenženkliu (užrašas ORIGINAL / BRISTOL PAPER, atvaizdas). 1r kairiajame krašte, lenkiant horizontaliai, įplyšę. 1r kairėje paraštėje yra pabraukimų ir pavingiavimų storu mėlynu pieštuku. 1r viršuje kelios dėmelės. 1v viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {Nr. 206}. Apačioje antspaudas LTMK muziejus A386 / Inv. Nr. 114. Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Saugojimo vieta: LTMKM, A 386/1, Inv. Nr. 114 (Algirdo Jakševičiaus fondas). Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F1–1292, l. 242–243. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Brangus Kolega [1],
2 Straipsnius – gavau [2], puikūs jie, – įdomi medžiaga ir gerai parašyti!
3 Ir toliau žadamieji – labai įdomūs! Su Stiopkos žurnalu [3] – vis
4 dar kaip reikiant nesiklijuoja. Turėjo išeit prieš naujus metus,
5 bet vis dar kaž kasten truksta. Išeis tur but tik sausio pradžioj.
6 Redaktoriumi pakviestas L. Kalvelis [4], bet jis gi šiek tiek bala-
7 mutas! Grybauskui [5] straipsnius atiduoti – nebūtų prasmės, nes
8 „Vakarai“ [6] nuo N. Metų – nebeis. „Literatūra“ [7] – taip pat uždaryta,
9 nebeis (mano straipsnio antroji pusė taip ir liko nespausdinta).
10 Jeigu kartais Stiopkos „Aitvarą“ trauktų koks noglas (rodos,
11 vis delto, netrauks), gal straipsnius būtų galima kur
12 kitur tuomet atiduoti. Į „Vairą“ [8] ar „L. Aidą“ [9] – aš negalėčiau
13 atiduoti, o į bet kurius kitus (kairėn ar dešinėn) – mielu
14 noru patarpininkaučiau.
15 Mes dabar švenčiam Kipro [10] jubilejaus komedijas, –
16 nebloga režisūra. Tik siužetas – baisiai jau koktu; ne
17 menininko jubilejus, bet partinio klubo nario.
18 Aš jau nė į vieną tą iškilmę nevaikštau. Plačiau
19' mūsų teatro reikalus rašiau Žilinskui [11] – jis tur būt
20 papasakojo? Pasirodo, Kymantaitė [12] – ne tik Sutkaus [13]
21 bet ir Žalinkevičaitės [14] dabar artimiausia prietelka, –
22 suprantama, kodėl Žilinskui rašo ji provoka-
23 cinius laiškus!
24' Linksmų Naujų Metų! Labų dienu nuo
25 mano pamilijos Tamstai ir Žilinskams!
26 Turint laiko – prašau rašyti. Mums visiems
27' Tamistos laiškai – itin įdom[ūs]
28' Tam[s]t[o]s BalySruoga
29 1936
30 gruodžio 22 d
ֿ
31 ˹„XX amž.“ [15] kunigas Kemėšis [16] rašo, kad Putinas [17] su savo „Altoriu šešėliu“
32 bolševizmo naudai padarė daugiau, negu visos komunistų jačeikos [18]
33 Lietuvoj per 10 metų! Putinas – bolševikų tarnas!˺* [19]
19 teatro ] cor tea pro dar
24 dienu ] cor d pro vid n
27 įdom[ūs] ] ill, rest
28 Tam[s]t[o]s ] ill, rest
31–33 ˹*˺ ] add phr in sin mg, vert
[1] Algirdas Jakševičius (1908–1941), režisierius, aktorius, pedagogas, 1935–1936 m. stažavosi Jevgenijaus Vachtangovo teatre Maskvoje.
[2] BS (1896–1947), VDU Humanitarinių mokslų fakulteto dėstytojas, profesorius.
[3] Galbūt kalbama apie Aitvarą – satyros žurnalą, leistą 1927–1928 m. Kaune. Jį leidžiant, bendradarbiavo dailininkas Stepas Žukas.
[4] Leonas Kalvelis (1908), buvęs BS teatro seminaro dalyvis, spaudos darbuotojas.
[5] Juozas Grybauskas (1906–1964), BS teatro seminaro dalyvis, režisierius, teatrologas, 1933–1938 m. Valstybės teatro Klaipėdos skyriaus aktorius.
[6] Vakarai – dienraštis, ėjęs 1936–1939 m. Klaipėdoje.
[7] Literatūra – literatūros, meno ir kultūros žurnalas, leistas 1936 m. Kaune. Bendradarbiavo BS. Oficialus redaktorius Vincas Krėvė. Faktiškai redagavo Kostas Korsakas, Petras Cvirka. Žurnale išspausdintas BS straipsnis apie bylinėjimąsi dėl literatūros kūrinių autorystės, atribucijos, autentiškumo (Balys Sruoga, „Keista draugija“, in: Literatūra, 1936, Nr. 2, p. 20). Matyt, autorius planavo rašyti tęsinį.
[8] Vairas – iliustruotas žurnalas, leistas 1929–1940 m. Kaune. Bendradarbiavo BS. Redagavo Izidorius Tamošaitis.
[9] Lietuvos aidas – laikraštis, 1928–1940 m. leistas Kaune. 1934–1936 m. redagavo Vytautas Alantas.
[10] Kipras Petrauskas (1885–1968), dainininkas (tenoras). 1930–1936 m. gastroliavo Pietų Amerikoje.
[11] Andrius Oleka-Žilinskas (1893–1948), režisierius, aktorius, pedagogas. 1935–1940 m. Niujorko trupės (JAV) vadovas.
[12] Kazimiera Kymantaitė (1909–1999), režisierė, 1934–1940 m. Valstybės teatro aktorė.
[13] Antanas Sutkus (1892–1968), Valstybės teatro režisierius.
[14] Elena Žalinkevičaitė (1900–1986), Kipro Petrausko žmona, poetė, dramaturgė, Valstybės teatro aktorė.
[15] ~ santr = XXI amžius.
[16] Fabijonas Kemėšis (1880–1954), kunigas, ekonomistas, profesorius. Nuo 1930 m. Kauno kapitulos garbės kanauninkas.
[17] Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967), rašytojas, Lietuvių rašytojų draugijos pirmininkas.
[18] Ячейка ~ rus =akis.
[19] BS perpasakoja Fabijono Kemėšio mintį apie 1933 m. išleistą Vinco Mykolaičio-Putino romano Altorių šešėly padarytą įtaką: „Iš čia suprantama, kad ir Lietuvoje ateistinis komunizmas gali džiaugtis turįs begales savo rėmėjų. Vienas mūsų talentingasis Putinas savo „altorių šešėliais“, paleidęs prieš trejetą metų į kraštą gausų kiekį talento pasaldintų nuodų, daugiau padarė komunizmo naudai Lietuvoje, kaip visų „jačeikų“ ilgų metų triūsas“ (Fabijonas Kemėšis, „Komunizmo talkininkai Lietuvoje“, in: XXI amžius, 1936-12-07, Nr. 141, p. 3–4).