1923-08-31[po]

Main Title: Laiškas Antanui Sutkui, [po 1923-08-31], [iš Miuncheno – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus (LTMKM)
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus (LTMKM) leidimą (tel.: (8 5) 261 4197, Vilniaus g. 41, LT-01119 Vilnius, teatras@ltmkm.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Teatro skyrius
Identifier: LTMKM, A 1650, Nr. 4515 (Antano Sutkaus fondas)
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1923-08-31]
Physical Description: BS laiškas ASut. Be datos, pilnos vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi BS biografija, tuo metu rašytais laiškais Liudui Girai, Valstybės dramos teatro direkcijai. Rašyta 14,2×22,5 cm gelstelėjusio popieriaus pailgais langeliais, išdėstytais horizontaliai, lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r kairiajame krašte, išmuštos dvi skylutės. Dešinės pusės krašte, lenkiant horizontaliai, lapas įplyšęs. Apačios kraštas nelygus, plėšta. Kampai aplankstyti. Dėmėta. 1v apačioje, dešinėje pusėje, numeruota {Inv. N. / 4515}, {EP 14.426 / A 1650}. Uždėtas violetinis antspaudas: Teatro ir muzikos muziejus. Prie laiško priedo ir voko nėra. Saugojimo vieta: LTMKM, A 1650, Nr. 4515 (Antano Sutkaus fondas). Mašinraštis (nuorašas), fotokopija: LLTI BR, F53–1290, l. 308. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Sutkau [1],
2 Gaila, kai nesiteiki nieko parašyti,
3 tiktai gazetose biesas žino, ką apie mane [2] ma-
4 liavoji. Nežinojau, kad Tautos Teatras [3] reali-
5 zuosis, tai pasiunčiau vienos dramos verti-
6' mą Girai [4]. Bet paskaitęs laikraščiuose, kad
7 Tautos Teatras atgija mielu noru pasiu-
8' lyčiau jam. Man asmeninei ta drabo
9 labai tinka. Manau, tas veikalas ir Tautos
10 Teatrui duotų kur kas daugiau medžiagos,
11' negu Vyduno [5] bezlepyčios. Labai gra-
12 žiai parašytas, gyvas, ir kiek žinau, prie da-
13 bartinių artistų sąstato geras vaidinti.
14' Ir ją vaidinant salė nebus tusčias: tai
15 pilnoj kultūringoj prasmėj Vilkola-
16 kiškas dalykas. Vadinas „Batas“ austrų
17 rašytojo Carl Rössler [6]. Atsiimk
18' jį iš Giros – šiam reikalui pridedu
19' specialinį laiškelį. Tik čia gal būti
20' vienas keblumas – Vokiečių leidėjai (Au-
21' toris tą veikalą pardavė Drei Masken
22 Verlag, Berlyne) gal reikės už vaidinimo
23 teisę kiek primokėti – bet čia ne tokia
24 bėda – aš kaipo vertėjas – nieko nereika-
25 lausiu. Būtų gerai, kad parašytum,
26 ką tu manai šiuo reikalu.
27 Viso.
28 BalySruoga
ֿ
29 München
30 Kunigundenstr. 23 II
31 b / Wagner. [7]
6 Girai ] cor G pro min
8 drabo ] vid ex err bo pro ma
11 bezl[i]epyčios ] vid ex err om i
14 tusčias ] vid ex err fl -ias pro -ia
18 reikalui ] cor r pro vid p
19 specialinį ] def s
20 keblumas ] cor b pro vid l
21 autori[u]s ] vid ex err om sec u
[1] Antanas Sutkus (1892–1968), režisierius, 1923 m. – satyrinio Vilkolakio teatro ir Tautos teatro vadovas.
[2] BS (1896–1947), 1921–1924 m. Vokietijoje, Miuncheno universitete, studijavo slavistiką.
[3] Tautos teatras – Kaune 1919–1923 m. ir 1923–1924 m. veikęs teatras. Įkūrėjas ir režisierius Antanas Sutkus, dailininkas Vladas Didžiokas, kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša.
[4] Liudas Gira (1884–1946), rašytojas, 1922–1925 m. Valstybės dramos teatro direktorius.
[5] Vydūnas (tikr. Vilhelmas Storosta) (1868–1953), rašytojas, filosofas, žymiausias Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas. Tautos teatre pastatyti du Vydūno veikalai: drama Vaidilutė (1928) ir draminė pasaka Žvaigždžių takai (1923).
[6] Karlas Resleris (Carl Rössler) (1864–1946), austrų dramaturgas, parašęs trijų veiksmų komediją Batas (Der Stiefel), vaidintą Miunchene 1923 m. BS matė pjesės pastatymą, susipažino su autoriumi, išvertė pjesę iš vokiečių į lietuvių kalbą, iš pradžių siūlė Liudui Girai (prašė paieškoti leidėjų, galinčių išleisti šį veikalą) ir Valstybės teatrui.
Prie šio laiško nėra priedo su pjesės vertimu, rankraštis neišliko.
Prieš premjerą BS teatro žiūrovams pristatė dramaturgo K. Reslerio asmenybę, kūrybos principus, komedijos Batas siužeto ypatumus, kūrinio sąsajas su to meto tikrove (B. S., „Rössler'io Batas“, in: Lietuvis, 1928-01-09, Nr. 6, p. 4–5).
Pjesė pastatyta Valstybės teatre. Premjera įvyko 1928 m. sausio mėnesį, pasisekimo neturėjo, spektaklis daugiau nekartotas.
[7] ~ vok =Miunchenas / Kunigunden [gatvė] 23 II / per Vagnerį.