1925-02-01

Main Title: Laiškas Onai Rymaitei, [iki 1925-02-01], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Onai Rymaitei, [iki 1925-02-01], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–261
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1925-02-01]
Physical Description: BS laiškas OR. Be datos, vietos. Datuojant ir lokalizuojant, remtasi turiniu. Kvietimo tekstas spausdintas 13,3×6,2 cm kartoninėje kortelėje, rašyta (kreipinys) ir taisyta parkeriu (mėlynu rašalu). Be adreso, pašto antspaudų, ženklų. Prie kvietimo voko nėra. 1r viršuje, kairėje pusėje, pieštuku užrašyta {F53, 260}; apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {3}. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–261. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Gerb. [1] Onai Rymaitei [2]
ֿ
Tautos Teatras [3], Menininkų Klūbas Vilkolakis [4] ir Vaidybos Studija [5]
šiuo turi garbės kviesti Tamstą atvykti vasario 1 d. 1925 m. į Tautos Teatro
viduramžio misterijos „Visi Žmonės“ [6] vaidinimą, kurs yra rengiamas mūsų
gerbiamo vaidilos Antano Sutkaus [7] 15‑kos metų scenos darbo sukaktuvėms
paminėti. Vaidinimo pradžia lygiai 8 val. vak. [8]
ֿ
Tautos Teatras
Vilkolakis
Vaidybos Studija
3 kurs ] cor pro kur, add s atr cae
[1] ~ santr =Gerb[iamai].
[2] Ona Rymaitė (1889–1950), aktorė, 1920–1926 m. vaidino Lietuvos Valstybės dramos teatre Kaune.
[3] Tautos teatras – Kaune 1919–1923 m. ir 1923–1924 m. veikęs teatras.
[4] Vilkolakio teatras – Kaune 1919–1925 m. veikęs satyros teatras. Susikūręs kaip menininkų klubas, vėliau, režisieriui Antanui Sutkui vadovaujant, rengė commedia dell'arte, kabareto principais grindžiamus vaidinimus. Drauge su tapytojais Vytautu Bičiūnu, Viliumi Jomantu, Vladu Didžioku ir kitais scenarijus kūrė ir BS, kuris teatrui vadovavo 1919–1920 m. 1920–1925 m. teatro vadovas – Antanas Sutkus.
[5] 1925 m. Vaidybos studijai Kaune vadovavo Antanas Sutkus, dėstė vaidybos teoriją ir improvizaciją.
[6] „Visi žmonės“ – Fiodoro Komisarževskio (Fiodor Komissarževskij) (1882–1954) „viduramžių misterija“, kurią vertė ir inscenizavo Tautos teatre režisierius Antanas Sutkus. Palankią veikalo recenziją žr. BS, „Visi žmonės Tautos teatre“, in: BSR, t. 10: Teatro kritika, sudarė Algis Samulionis, parengė Donata Linčiuvienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005, p. 138–140.
[7] Antanas Sutkus (1892–1968), Tautos teatro, Vilkolakio teatro įkūrėjas, režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksperimentatorius.
[8] ~ santr =8 val[andą] vakar[e].