1913-11-25

Main Title: Atvirlaiškis Liudui Girai, [1913-11-25], [iš Panevėžio – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Liudui Girai, [1913-11-25], [iš Panevėžio – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F13–1630
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1913-11-25]
Physical Description: BS atvirlaiškis LG [Šiemet]. Be datos ir vietos. Datuojant [1913-11-25] ir lokalizuojant [iš Panevėžio – į Vilnių], remtasi pašto antspaudais, LG adresu. Rašyta 9,0×14,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. Adresuota: Вильна. / Богодeльный пер. No 4, кв. 2 / В ред. газ. „Viltis“ [~ rus =Vilnius. / Prieglaudos sk[ersgatvis] Nr. 4, 2 b[utas] / Laik[raščio] „Viltis“ red[akcijai] / Viešpačiui Liudui Girai]. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai [ПОЧТОВАЯ] [КАРТ]ОЧКА. 1r uždėti trys juodi pašto antspaudai ПАНЕВѢЖЪ / 25 11 13 /, [ПАНЕВѢЖ]Ъ / [25 11] 13 /, [ВИЛЬ]НА / ◊ ◊ ◊ /. Aplankstyta, dėmėta. 1v viršuje dešinėje pieštuku numeruota {130}, kairėje – {132}, apačioje – {156}. Tema: BS teiraujasi, kaip gauti leidimą vaidinti Vydūno pjesę „Ne sau žmonės“. Būklė: vidutiniška, pažeista, viršutinė dalis nuplėšta. Saugojimo vieta: LLTI BR, F13–1630 (Liudo Giros korespondencija, kn. 5, 1913). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
Вильна.
Богодѣльный пер. No 4, кв. 2
В ред. газ. „Viltis“ [*]
ֿ
Viešpačiui Liūdui Girai
1' Šieme[t] […] […]
2' kyklą sumanėme suv[…]
3' nutarę vaidinti „Intelegen[…] [1]
4' silpnutis ir mūsų dvasiai ne[at]sakąs. Dabar pasiri[nko-]
5' me Puidos [2] „Undinę“. Todel ir kreipiuosiu prie Gerb. [3],
6 kad gavus pavėlyjimą vaidinti. Ar nebūtų galima pavė-
7 lyt be honoraro. Kaipo mokiniai, pinigų neturime
8 ir sunku mums būtų su atsilyginimu… Taipogi
9 ar galima tikėties leidimą gausiant? Kas rei-
10 kėtų daryti, kad jį gavus? Girdėjau, kad Utėnoje
11 vaidino „Ne‑sau žmones“ [4]. Kaip ten leidima gavo?
11 Kažin mums ar nepavėlytų?
12 Laukiu atsako.
13 Su pagarba
14 Balys Sruoga
1 Šieme[t] ] def, rest
1 Šieme[t] ] p def, vid baigdami, p def
2 [mo]kyklą ] def, rest mo
2 suv[aidinti] ] def, rest aidinti, p def
3 „Inteligen[…] ] p def, vid tus
4 ne[at]sakąs ] ill, def, rest at
5 Puidos ] a ras
5 Puidos ] p ras
11 leidim[a] ] ill, vid
[*] Вильна. / Богодѣльный пер[еулок] No 4, кв[артира] 2 ~ santr, rus =Vilnius. / Prieglaudos sk[ersgatvis] Nr. 4, 2 b[utas] / Laik[raščio] „Viltis“ red[akcijai.
[1] BS, tuo metu Panevėžio realinės mokyklos šeštos klasės mokinys, bendradarbiavo dramos bei muzikos mėgėjų draugijoje „Aidas“. 1913 m. Panevėžyje BS kartu su kitais mokiniais planavo organizuoti renginį, iš pradžių norėjo vaidinti D. Švenko 4 veiksmų komediją Inteligentai, arba Parinktieji žmonės.
[2] Kazio Puidos triveiksmė drama Undinė (1911), parašyta išvykimo į Sibirą išvakarėse.
„Puida dramoje Undinė svarsto lietuvių atgimimo laikais aktualią problematiką – lietuvis veda kitatautę ir pamiršta tėvynę“ (plačiau žr. Aušra Martišiūtė, Pirmasis lietuvių dramaturgijos šimtmetis, Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 255–258).
[3] ~ santr =Gerb[iamojo].
Liudas Gira (1884–1946), rašytojas, publicistas, vertėjas. Tuo metu dirbo dienraščio „Viltis“ redakcijoje.
[4] Vydūno (1868–1953), rašytojo, filosofo, Rytų Prūsijos kultūros veikėjo, trilogijos Prabočių šešėliai (1900–1908) antroji dalis – drama „Ne sau žmonės“.
BS, besimokydamas Panevėžio realinėje mokykloje, prisidėdavo, siūlydamas idėjas, rengiant vadinamuosius lietuviškus vakarus, susidėdavusius iš dviejų dalių – vaidinimo ir šokių. 1913 m. BS „organizavo Vydūno dramos „Ne sau žmonės“ mėgėjišką pastatymą, bet toliau repeticijų, kurios vyko, rodos, daktaro Venslovo namuose, Ramygalos gatvėje, tas dalykas kažkodėl nepajudėjo“ (Juozo Urbšio atsiminimai apie Balį Sruogą, in: Balys Didysis, sudarė ir redagavo Reda Pabarčienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 66).