1913-01-01_2

Main Title: Laiškas „Aušrinės“ redakcijai, 1913-01-01, iš Panevėžio – į Vilnių.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius (LMAVB RS)
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško-poemėlės atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus (LMAVB RS) leidimą (tel.: (8 5) 262 3667, Žygimantų g. 1, LT-01102 Vilnius, rankrasciai@mab.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas „Aušrinės“ redakcijai, 1913-01-01, iš Panevėžio – į Vilnių.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: LMAVB, F12–291
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1913-01-01
Physical Description: BS laiškas „Aušrinės“ redakcijai su improvizacija [„Auštantis himnas“]. Rašyta 12 -oje 23×36,8 cm šviesiai rudos spalvos standaus popieriaus lapuose (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r, 8r, 9r, 10r, 11r, 12r) parkeriu (juodu rašalu). Lapai su vandenženkliais (carinės Rusijos erelio atvaizdas, data 1882–1896 apačioje ir popieriaus fabriko atvaizdas su užrašu ЛОБРУШСКАЯ ФАБРИКА). Kelis kartus lenkta (trys lenkimo linijos). Viršaus ir apačios kampai aplankstyti, 1r apačioje, dešinėje pusėje, kampas nuplyšęs. Prirašytų lapų dešinės pusės kraštai apibrizgę, įplyšę. Nedaug taisymų pieštuku BS ranka, 1r viršuje, dešiniajame kampe numeruota 1. 1r viršuje keli prierašai parkeriu (juodu rašalu) {Balys Sruoga 1913.}, {Aušrinei / MH.}, 12v keli prierašai parkeriu (juodu rašalu) {N° 30 / nedėsime.}, {213/18. I} ir pieštuku {nesp} redakcijos darbuotojų ranka. 1r viršuje, dešiniajame kampe, juodai subraukytas BS slapyvardis B. Kaunis. 1v, 12v juodi Lietuvos centrinės bibliotekos ir mokslų akademijos antspaudai. 1r, 2r, 12v dėmėta. Susegta į vieną bylą. Saugojimo vieta: LMAVB, F12–291. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 [→]
1 B. Kaunis
ֿ
2 Auštantis*) hymnas
3 mirusiems 1912‑iems metams.
4 (Improvizacija)
ֿ
5 Prologas.
ֿ
6' Ant augštojo Nemuno kranto
7 Kur snaudžia miškai‑milžinai,
8 Kur dengia žalioji juos manta,
9 Kur vėjas bujoja ramiai,
ֿ
10 Kur bangos gyvenimo jurų,
11' Jau, rodos, kiekvieną prarys,
12 Kur jaučiančiai širdžiai neniuru –
13 Ten yra užburta šalis.
ֿ
14 Ten yra ir dainos slėptingos,
15 Ir puikųs jaunystės sapnai,
16 Svajonės nupintos, laimingos
17 Ir meilės akordų balsai.
ֿ
18 O girios gi tos gludumoje,
19 Kur ąžuolai snaudžia saldžiai,
20 Kur šakos jų šlama‑vaitoja –
21 Ten yra užmiršti kapai.
ֿ
22 Kapai tie – paguoda tai giriai,
23' Tai obalsis josios verksmų,
24 Nes čia palaidoti didvyriai,
25 Pakirsti tik sielos skausmų.
_____________
*) „Auštantis“ prasmėje „atàušti“, o ne „išaũšti“.
2 [→]
26 Kai baigiasi metai senieji,
27 Kai temsta liūdnai vakarai,
28 Kai brėkšta rytuose naujieji –
29 Atsiveria tieji kapai.
ֿ
30 Iš tųjų kapų tad išeina
31' Su kanklėms senelis liudnai,
32 Ir traukia galingą jis dainą,
33 Kol diena prašvinta visai.
ֿ
34 Jo veidas toksai harmoningas,
35 Taip puikųs raukšlėti skruostai,
36 Jo kunas toksai iškilmingas,
37 Ir balti, it sniegas, plaukai.
ֿ
38 Ir dainą galingą jis traukia,
39 Ir kanklėmis pritaria jai,
40 O šmėklų galybės tik laukia,
41 Kad baigtų jis jąją tenai…
__________
42 Mistiškas sapnas.
ֿ
43 Kanklininkas nakties gludumoje.
44 Kiek tai metų jau prabėgo,
45 Kaip dainuoju aš čionai!
46 Kiek pakirsta jaunų jėgų!
47 Kiek sulaukė jų kapai!
ֿ
48 Bėga metai, bėga dienos,
49 Bėga, lekia taip skubiai,
50 It raselė per blakstienas,
51 It dangaus tie švituriai…
3. [→]
52 Šmėklų choras.
53 It raselė per blakstienas,
54 Bėga, lekia taip skubiai…
ֿ
55 Kanklininkas.
56 Bėga, lekia, lyg ką veja,
57 Arba juos lyg kas vytų,
58 Į bedugnę grimsta tąją,
59 Ką šit tuno už rytų…
ֿ
60 Ir nugrimsta, ir pražuna,
61 Ir negrįzta niekados,
62 Ir per amžius tenai buna,
63 Tenai gludi visados…
ֿ
64 Šmėklų choras.
65 Ir per amžius tenai buna,
66 Ir negrįzta niekados!..
ֿ
67 Kanklininkas.
68 Ir ne vieni jiejie lekia –
69 Dar jie neša su savim
70 Iš svajonių pintą kekę,
71 Pavadinę savastim…
ֿ
72 Ir nunešę ten sugruda*),
73 Kur jų laukia vien kapai,
74 Ir sugruda, ir pražudo,
75 Ir pražudo amžinai!..
ֿ
76 Šmėklų choras.
77 Ir pražudo, ir sugruda,
78 Kur jų laukia vien kapai…
ֿ
79 Kanklininkas.
80 Bet dar žmonės su jais lekia,
81 Ir jie bėga vis tolyn…
_____________
*) „Sugruda“ – prasmėje „sukiša“, o ne „sumala“.
4. [→]
82 Ar tai laimės jie netekę?..
83 Ar prie josios ein artyn?..
ֿ
84 Ar gyventi jie pavargo?
85 Ar inkiro jiems kentėt?..
86 Ar nenori kęsti vargo,
87 Nei svajoti, nei mylėt?..
ֿ
88 Šmėklų choras.
89 Ar nenori kęsti vargo,
90 Nei svajoti, nei mylėt?..
ֿ
91 Kanklininkas.
92 Ne! Tai laimės jiejie nori,
93 Laimės trokšta jiejie rast!..
94 Bet jausmai kažin ar dori?..
95 Ar galėtų ją suprast?..
ֿ
96 Ar galėtų, ar mokėtų
97 Susitikę ją pažint?..
98 Ar likimas nenorėtų
99 Juos nuo kelio sugražint?..
ֿ
100 Šmėklų choras.
101 Ar likimas nenorėtų
102' Juo nuo kelio sugražint?..
ֿ
103 Kanklininkas.
104 Laimės trokšta… Bet ar žino
105 Kame laimės tos ieškot?
106 Ar jie pykčio neaugino?..
107 Ar nenori suviliot?..
ֿ
108 Ar jie žino, kaip tai reikia
109 But laimingu amžinai,
110 Kad vargą sunkų keikia,
111 Buk jis spaudžiąs juos nunai!..
5. [→]
112 Šmėklų choras.
113 Kad jie vargą sunkų keikia,
114 Buk jis spaudžias juos nunai!..
ֿ
115 Kanklininkas.
116 Vienas sakė, kad svajonės',
117 Vien tik mistiškuos sapnuos,
118 Kad audruotose dėjonės',
119 Kad jausmuose virpančiuos, –
ֿ
120 Kad tik laimė tenai yra,
121 Kad pranykstą ten skausmai,
122 Kad ten siela buną tyra,
123' Širdis plastą ten ramiai…
ֿ
124 Šmėklų choras.
125 Kad ten siela buną tyra,
126' Kad pranykstą ten ten skausmai!..
ֿ
127 Kanklininkas.
128 Jisai sakė ir svajojo
129 Liepsna meilės kibirkšties,
130 Kolei kapas paviliojo
131 Jojo sielą iš širdies…
ֿ
132 Ir svajonėse nerado
133' Nei laimužės, nei dalies
134 Nesutiko sielai vado
135 Šioj bedugnėj pražuties!..
ֿ
136 Šmėklų choras.
137 Nesutiko sielai vado,
138 Nei laimužės, nei dalies!..
ֿ
139 Silfų choras.
140 Melas! Melas! Nėr laimužės
141' Tos svajonėse, sapnuos!
6. [→]
142 Vien tik speigai ir audružės,
143 Tik vargeliai susigužę
144 Tiktai monai tuno juos!..
ֿ
145 Tik nugirdę jiejie dvasią
146 Šventą laimę žada duot,
147 Ir ramybę, buk, atrasią,
148 Jauną širdį, buk, suprasią,
149 Nori laimę, buk, dainuot…
ֿ
150 Tai ne laimė, jeigu girta
151' Siela bėdina butų!..
152 Tada širdis vėl netvirta,
153 Nesuprasta, neištirta –
154 Vieną skausmą atneštų!..
ֿ
155' Uždusęs kapų aidas.
156 Tada širdis vėl netvirta,
157 Nesuprasta, neištirta –
158 Vien tik skausmą atneštų!..
ֿ
159 Kanklininkas.
160' Kitas sakė, kad garbėje
161' Tikra laimė turi but,
162 Ką ingija kas laimėjęs
163 Nebijodamas pražut,
ֿ
164 Toj kovoje, ką kovoja
165 Ir gyvybė ir mirtìs,
166 Kur į karstą tik vilioja
167 Slėpiningoji širdìs!..
ֿ
168 Šmėklų choras.
169 Kur į karstą tik vilioja
170 Ir gyvybė ir mirtìs!..
7. [→]
171 Kanklininkas.
172 Jisai sakė – ir kovojo,
173 Ir kovojo už visus…
174 Kiek tai kunų palaidojo!
175 Kiek nuvarė į kapus!..
ֿ
176 Bet gi galvą jam prisiėjo
177 Toj kovoje paguldyt!..
178 Ir laimužės negalėjo
179 Nei pasiekti, nei pavyt!..
ֿ
180 Šmėklų choras.
181 Ir jis laimės negalėjo
182 Nei pasiekti, nei pavyt!..
ֿ
183' Silfų choras.
184 Melas! Melas! Laimės nėra
185' Nei kraujuose, nei kovoj,
186 Kur vaitojimai tik tėra,
187 Žirgo šyvo, žirgo bėro
188 Vien sumindžiotų kruvoj!..
ֿ
189 Siela kraujo prisigėrus
190 Tik vampiru paliktų,
191 Ir kraujuose pasinėrus,
192 Jo lyg sočiai atsigėrus –
193 Kitų mirties tetrokštų!..
ֿ
194 Tai ne laimė, jei gėrėties
195 Kitų ašaroms reiktų,
196 Tik gėrėties, malonėties
197 Ir kankinanties ilgėties!..
198 Tai niekšystė vien butų!..
8. [→]
199 Kaukolių choras.
200 Tai ne laimė, jei tik kraują
201 Kiekvienas turi draugo gert,
202 Ir vis trokšti peno naujo,
203 It tų jurų upė srauja,
204 Trokšti kraujūj pasinert!..
ֿ
205 Ir mes žuvome kovoje!
206 Mus pražudė vadas tas,
207 Ką laimingu but svajojo,
208 Kurs tik kapo gludumoje
209 Savo laimę gal atras!..
ֿ
210 Mes pražuvom… Bet ar liko
211 Jis laimingu visados!..
212 Ar jis laimę susitiko!..
213 Ar sapnai tie jo įvyko,
214 Ką sapnavo kitados!..
ֿ
215 Uždusęs kapų aidas.
216 Ar jis laimę susitiko?..
217 Ar laimingu jis paliko,
218 Kaip svajojo kitados!..
ֿ
219 Kanklininkas.
220 Trečias sakė, kad turtuose,
221 Kad salionuose puikiuos,
222 Kambariuose tuos puikiuose
223 Ir žemčiugais išpuostuos,
ֿ
224 Kad didžiausiose puotose,
225 Tiktai vyno kibiruos,
226 Kad linksmybės amžinose –
227 Laimė vien tik švituriuos!..
9. [→]
228 Šmėklų choras.
229 Kad didžiausiose puotose
230 Laimė vien tik švituriuos!..
ֿ
231 Kanklininkas.
232' Jis tai sakė ir norėjo
233 Kuolabiaus vien tik pralobt,
234 Vien tik turtus glamonėjo,
235 Vien tik troško ką užgrobt!..
ֿ
236 Taip praleido visą laiką,
237 Taip gyveno jis čionai!..
238 Ir gyvenimas jo paikas
239 Laimės nedavė visai!..
ֿ
240 Šmėklų choras.
241 Ir gyvenimas jo paikas
242 Laimės nedavė visai!..
ֿ
243 Silfų choras.
244 Melas! Melas! Tai ne turtuos
245 Tikra laimė turi but,
246 Ne salionose užburtuos,
247 Ne žemčiuguose sukurtuos –
248 Jai nelemta ten pražut!..
ֿ
249 Ir nei amžinos puotose,
250 Ir nei vyno kibiruos,
251 Nei linksmybėse tuščiose
252 Nei kalbose jų girtose –
253' Laimė ten nešvituriuos!..
ֿ
254 Tai ne laimė, jeigu kunas
255 Nebejaučia jau savęs,
256 Jeigu sąžinė netuno,
257 Omenyje ir nebuna
258 Jo krutinėje širdies!..
10. [→]
259 Nuskriaustųjų Šešėlių choras.
260 Tai ne laimė, jeigu vienas
261 Spaudžia brolius ten vargšus,
262 Pats gi linksminas per dienas,
263 Nesumerkdamas blakstienas
264 Ir kankindamas kitus!..
ֿ
265 Tai ne laimė, jeigu džiaugsmas
266 Kitam ašaras tik duos!
267 Kad nuliūdęs jojo šauksmas,
268 It miškinio žvėrio kauksmas,
269 Vien tik skurdą tedainuos!..
ֿ
270 Tai ne laimė, jei raudoti
271 Vienam reikia del kitų,
272 Jaunas jėgas tam aikvoti,
273 Kad tik sielą palaidoti
274 Ir tik šaukties vien kapų!..
ֿ
275 Uždusęs kapų aidas.
276 Jaunas jėgas tam aikvoti,
277 Kad tik sielą palaidoti
278 Ir tik šaukties vien kapų!..
ֿ
279' Kanklininkas.
280 Laimės nėra šioje žemėj,
281 Laimės joje ir nebus!
282 Žmogaus protas tik aptemęs
283 Ieško jojo po kapus!..
ֿ
284 Laimės nėra ir negali
285 Ji ant žemės čia gyvuot,
286' Nes ji skurdo neprašalys,
287 Neduos dorai egzistuot!..
11. [→]
288 Šmėklų choras.
289 Nes ji skurdo neprašalis,
290 Neduos dorai egzistuot!…
ֿ
291' Kanklininkas.
292 Ir vanduo, juk, netekėdams,
293 Ko, besnaudžiant, jis sulauks?..
294 – Tik ramybėj bestovėdams
295 Jis maknyne vien apaugs!..
ֿ
296' Zmogui ir gi reikalinga,
297 Kad tyrumą užlaikyt,
298 Skausmų jura, vis audringa,
299 Kad ten sielą nuvalyt!..
ֿ
300 Šmėklų choras.
301 Žmogui jura reikalinga,
302 Kad ten sielą nuvalyt!..
ֿ
303 Kanklininkas.
304' Zmogus radęs žemėj laimę
305' Ką gi joje bedaryt?
306 Koks gi tikslas but jo baimės?..
307 Ar kad laimės nepraryt
ֿ
308 Tas gyvenimas vėl baisus?..
309 Tie kraujuoti vanagai?..
310 Ar kad kunas but neraišus,
311 Kad viliotų jį sapnai?..
ֿ
312 Šmėklų choras.
313 Ar kad kunas but neraišus,
314 Kad viliotų jį sapnai!..
ֿ
315 Kanklininkas.
316 Ne! Kad siela butų tyra
317 Ir nekalta, lyg kapai,
12. [→]
318 Kad spindėtų, lyg sapfirai, –
319 Reikalingi jai skausmai!..
ֿ
320 Širdies skausmą gėdulingą
321 Kurs ant žemės tesupras –
322 Tas laimingas!.. Tas laimingas,
323 Kuris laimės čia neras!..
ֿ
324 Šmėklų choras.
325 Tas laimingas, tas laimingas,
326 Kuris laimės čia neras!..
ֿ
327 Silfų choras.
328 Laimingas, ko laimės neužkeria gandas!..
ֿ
329 Kaukolių choras.
330' Laimingas, kas ašaroms ranką paduos!..
ֿ
331 Nuskriaustųjų šešėlių choras.
332 Laimingas, kurs laimės pasaulyj neranda!..
ֿ
333 Uždusęs kapų aidas.
334' Laimingas, kurs laimę atras tik kapuos!.. [1]
ֿ
335 Panevėžys. 1-I-13.
6 augštojo ] cor s l graph pro kairiojo
11 prarys ] cor sec r pro s
23 obalsis ] cor o pro vid b
26 *) ] add phr p text
26 „Auštantis“ ] cor s pro ill
31 liudnai ] cor u pro ū
62 negrįzta ] vid ex err z pro ž
66 negrįzta ] vid ex err z pro ž
81 *) ] add phr p text
102 Juo[s] ] vid ex err om s
123 ten ] cor t pro vid r
123 ramiai ] cor a pro ą
126 ten ] vid ex err rep
129 Liepsna ] cor n pro vid m
133 laimužės ] cor ž pro m
133 dalies ] cor a pro ill, cor fl -[i]es pro -[i]os
141 Tos ] p ras vid j
151 butų ] cor u pro ū
155 Uždusęs ] cor pro Ązuol
160 garbėje ] p ras interp ,
161 but ] cor pro būt
183 Silfų ] s exc Kaukolių
185 kovoj, ] p cor interp , pro !
204 Trokšti ] cor r pro k
223 išpuostuos ] vid ex err pri s pro š
232 sakė ] cor s pro vid i
253 ten ] cor en pro au
279 Kanklininkas. ] cor interp . pro !
286 neprašalys ] cor y pro i
291 Kanklininkas. ] cor interp . pro !
296 Zmogui ] vid ex err Z pro Ž
296 Zmogui ] s exc Sielai
304 Zmogus ] vid ex err Z pro Ž
305 bedaryt ] vid ex err t pro s
330 ranką ] cor ra pro vid sk
334 kapuos ] cor k pro p
[1] Vienas iš BS ankstyvosios poezijos – poemėlės Auštantis himnas mirusiems 1912-iems metams – variantų, nedaug taisytas pieštuku autoriaus ranka.
Galutinį teksto variantą žr. in: BSR: Poezija, t. 1, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 583–597.
Poemėlės tekstų rašymo ir publikavimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 834–835.