1913-01-01_1

Main Title: Laiškas „Aušrinės“ redakcijai, [1913-01-01], [iš Panevėžio – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių. [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas „Aušrinės“ redakcijai, [1913-01-01], [iš Panevėžio – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F21–1058
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1913-01-01]
Physical Description: BS laiškas AR [Gerbiamoji Redakcija! / Aš siunčiu jums „Gyvenimo Verpetuos“ ir „Auštantį]. Be datos, vietos. Datuojant [1913-01-01] ir lokalizuojant [iš Panevėžio – į Vilnių], remtasi BS biografija, turiniu, priedu. Rašyta 21,9×18,0 cm plono, smulkiai languoto, gelstelėjusio popieriaus su vandenženkliais (atvaizdo dalis: karūna, ornamentas, [◊ užrašas], 8 vertikalios juostos) lape (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (trys lenkimo linijos). Kairės pusės ir viršutinis kraštai nelygūs, plėšta. Dėmėta (rudos dėmės). 1r viršuje pieštuku {„A“R-1058}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS teiraujasi AR, ar gauti jo siųsti kūriniai „Gyvenimo verpetuos“, „Auštantis himnas“, „Trys mirtys“. Būklė: gera. Saugojimo vieta: LLTI BR, F21–1058. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Gerbiamoji Redakcija [1]!
2 Aš siunčiau jums „Gyvenimo Verpetuos“ ir „Auštantį
3' hymną“ ir nežinau ar gavote, ar ne. Taipogi per Kalėdas
4' rašiau laišką ir prašiau „Tris mirtis“ [2] atiduoti „Naujienoms“ [3].
5' Jus nei į vieną neatsakėte. Nežinau ar gavote ką
6' nors, ar ne. Jeigu jums netiks (nei „Aušrinei“) „Gyvenimo
7' verpetuos“ ir „Auštantis hymnas“, tai prašyčia viską
8' atiduoti „Draugijai“ [4].
9 Su tikra pagarba
10 Boleslovas Sruoga.
ֿ
11 P. S. Mano adresas.
12 „Поневѣж, Дворянская,
13 Болеслову Срого“ [5]
3 Kalėdas ] cor K pro min
4 Tris ] cor T pro min
5 į ] cor pro ill
8 Draugijai ] cor D pro min
[1] Aušrinė – žurnalas moksleiviams, leistas 1910–1914 m. Vilniuje. 1911–1914 m. redagavo (ir leido) Felicija Bortkevičienė.
[2] BS poetinius kūrinius Gyvenimo verpetuos, Auštantis himnas mirusiems 1912-iems metams ir dramą Trys mirtys pirmiausia siuntė dienraščiui Lietuvos žinios, kuris eiles persiuntė žurnalui Aušrinė, drama pasimetė. Aušrinėje šie BS kūriniai nebuvo išspausdinti.
Laiško priedą – kūrinį Auštantis himnas žr. pateiktą toliau. BS, Auštantis himnas, in: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius, F12–291, l. 1–12.
Poemėlę Auštantis himnas, priklausančią ankstyvajai poezijai, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionus, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 583–597.
Poemėlės teksto rašymo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 834–835.
[3] Naujienos – JAV lietuvių dienraštis, leistas 1914–1986 m. Čikagoje. Redagavo Pijus Grigaitis.
[4] Draugija – literatūros, mokslo ir politikos mėnesinis žurnalas, ėjęs 1907–1914 m. Redagavo Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas).
[5] ~ rus =Panevėžys, Dvorianskaja, Baliui Sruogai.
BS, besimokydamas Panevėžio Realinėje gimnazijoje, gyveno pas tėvo Pranciškaus Sruogos giminaitę Pauliną Sruogaitę Dvorianskaja (buvusioje Bajorų), dabar Respublikos gatvėje.