1946-03-16[po]

Main Title: Laiškas Kaziui Sideravičiui, [po 1946-03-16], [Vilnius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, mb@mb.vu.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių.
Availability Notes: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Kaziui Sideravičiui, [po 1946-03-16], [Vilnius].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F191–303
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1946-03-16]
Physical Description: BS laiškas KSi [Gerbiamas Kolega, / Vakar pamiršai Tamista urašų kortelę.]. Be datos, vietos. Datuojant [po 1946-03-16] ir lokalizuojant [Vilnius], remtasi turiniu (po Aldonos Daugėlaitės suėmimo). Rašyta 14,0×21,6 cm gelstelėjusio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. 1v paskutinės laiško eilutės pabrauktos pieštuku, prirašyta {1946 m.?}. 1r viršutinis kraštas įplyšęs. Kampai aplankstyti. Dėmėta. Prie laiško voko nėra. Tema: BS prašo suteikti žinių apie suimtą Aldoną Daugėlaitę, užtarti ją. Minimi asmenys: Kazys Sideravičius, Alfonsas Gučas, Aldona Daugėlaitė. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F191–303. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1133, l. 1. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Gerbiamas Kolega [1],
2' Vakar pamiršai Tamista urašų kortelę.
3 1) Naujokų komisijoje reikalas ir šiandie
4 atlikti man nepavyko. Atėjau 9 1/2 v.,
5 liepė laukti, – pašauksią. Išlaukiau
6 iki 12 1/2 val. – nešaukia. Klausiu kodėl?
7 Sako, iš I‑mo milicijos skyriaus niekas
8 neatėjęs, o dokumentą esą jokiu nepalik-
9 ta. Na, ir komisija apžiūrinėjimų
10 iki tai valandai dar nepradėjo. Sakė
11 eiti į I‑m Milicijos skyrių, bet ten vis
12 reikia eiti 10 v., – šiandie jau vėlu.
13 Manau, kad pakaks. Dėl to popierėlio
14 4 kartus buvau jau I‑m skyriu ir 3 kartus
15 komisariate, – ir iki šiol – nei komisijos,
16 nei popierėlio. Na, turbūt aš ten
17 nelabai ir reikalingas, kad negaliu
18 išprašyti.
19 2) Dėl minėtos vakar nemandagios tar-
20 nautojos: ji su prof. dekanu A. Guču [2] elgėsi
21 lygiai taip pat kaip su manimi.
22 3) Jei kas būtų galima sužinoti dėl
23 kaunietės studentės [3] ar kaip nors ją užtar-
24 ti, būčiau labai labai dėkingas.
25 Pernai Birštone ji mane sugrąžino
26 į gyvenimą, dėl tos priežasties šią
27 žiemą parašiau visą naujų eilė-
28 raščių knygą… Aš nežinau, kas tenai
29 atsitiko, kaip ir už ką. Bet jos nelaimę
30 aš baisiai skaudžiai atjaučiu, –
31 man būtų baisus smūgis, jei
32 nutrūktų ir šis ryšys su gyvenimu.
33 Su gilia pagarba
34' Dėkingas Jūsų BSr[uo]ga.
2 u[ž]rašų ] vid ex err om ž
8 dokumentą ] vid ex err flpro
14 skyriu[j] ] vid ex err om j
[1] Kazys Sideravičius (1907–1971), mokytojas, žurnalistas, pokario metais dirbo Liaudies komisarų taryboje, iš pradžių kultūros skyriaus vedėju, paskui pirmininko padėjėju.
[2] Alfonsas Gučas (1907–1988), psichologas, pedagogas. 1944–1947 m. VU Psichologijos katedros vedėjas, Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas.
[3] Aldona Daugėlaitė-Mikailienė (1923–2013), gydytoja, tuomet Kauno universiteto Medicinos fakulteto penkto kurso studentė, su kuria BS susipažino 1945 m. vasarą Birštone, kur rašytojas, grįžęs iš tremties, gydėsi ir ilsėjosi. Birštone užsimezgusi draugystė tęsėsi iki BS mirties. Daugėlaitės įkvėptas, rašytojas parašė paskutinę eilėraščių rinktinę Giesmės Viešnelei Žydriajai. 1946-03-16 Daugėlaitė buvo suimta, apkaltinta dėl vaistų ir medicininės pagalbos teikimo partizanams. Daugėlaitė, tardytojų priversta, prisipažino nusikaltusi. 1946-05-10 nuteista aštuoneriems metams, ištremta į Vorkutą.