1946-01-24

Main Title: Laiškas Kaziui Sideravičiui, 1946-01-24, Vilnius.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, LT-01122 Vilnius, mb@mb.vu.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių.
Availability Notes: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Kaziui Sideravičiui, 1946-01-24, Vilnius.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F191–303
Authors: Balys Sruoga
Main Title: Diplomatinis perrašas
Date: 1946-01-24
Physical Description: BS laiškas KSi [Gerbiamas Collega! / Tegul bus su Jūsų atsakymu elektros]. Rašyta trijuose 14,7×21,1 cm smėlio spalvos popieriaus lapuose (1r, 2r, 3r) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršuje, dešiniajame kampe, numeruota BS ranka (1r – 1, 2r – 2, 3r – 3). 1r, 2r, 3r viršuje, kairiajame kampe, segta sąvaržėle (įspaudo žymė). 2v viršuje prierašas pieštuku: {Balio Sruogos laiškas / K. Sideravičiui, rašytas 1944 ar 1945 m.}. Prie laiško voko nėra. Tema: BS teiraujasi dėl galimybės prijungti Tauro g. 10 namą prie pastovios elektros srovės linijos. BS argumentas: vakare normaliu metu šviesos nėra, ji įjungiama tik labai vėlai ir dega per naktį, todėl tokiu būdu rašytojams ir mokslininkams neleidžiama produktyviau dirbti. Minimi asmenys: Kazys Sideravičius. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F191–303. Mašinraštis (nuorašas): LLTI BR, F53–1133, l. 2. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 [→]
1 Gerbiamas Collega [1]!
2 Tegul bus su Jūsų atsakymu elektros
3 šviesa pagarbinta!
4 Ar gi nebėra jau jokių legalių prie-
5 monių elektros šviesai gauti?
6 Du ir pusę mėnesio neturėjome jokios
7 šviesos, dabar pradėjo įjungti…! Duoda
8 tiktai naktį, įjungia 11–2 val. nakties
9 ir žibina iki 6–8 v. rytą.
10 Nebūtų taip markatna, jei tos šviesos
11 ir kiti piliečiai neturėtų! Tuo tarpu
12 gi ją turi net Kalvarijų gatvės ir Žvėryno
13 pedikiurininkės, kuriom vakarais gi
14 kūrybos darbu netenka verstis. Aplink
15 mūsų namą visi kiti namai žiba‑
16 tviska, įsielektrinę spindi, tuo tarpu mūsų
17 namas, vienas vienišas kaip stulpas
18 tyruose stovi tamsus, nors jame gyvena
19 tiktai profesoriai ir rašytojai, kurių
20 kūrybinis darbas vyksta namuose!
21 Ir man jau trys mėnesiai per
22 elektros stoties malonę yra išbraukti
23 iš kūrybinio darbo. Kur čia žmogus
2 [→]
24' ką nors kursi, jei nuo tų žvakių smil-
25 kalų vyksta nuolatinis akių užde-
26 gimas o per jį – ir galvos skausmai.
27 Kartais žmogus supyksti ir pagalvoji:
28 toje stotyje kiba kokie vrediteliai
29 trockininkai susirinko, kad užsiima
30 tokiu sabotažu: lietuviam mokslinin-
31 kam ir rašytojam neduoda dirbti kūry-
32 binio darbo. Tikrai, tai panašu į
33 sąmoningą kenkimą mūsų kultūros kū-
34' rybos darbui: šviesą turi tie, kurių
35' darbo esmė vyksta įstaigose, bet neturi
36 tie, kurių kūryba vyksta namie!
37 Bene iš viso toks nusistatymas yra,
38 kad mum mokslininko ir rašytojo
39 darbas yra nereikalingas?
40' Šviesa nuo 12 nakties iki 6 ryto –
41 jokia šviesa, mes gi ne pederastai,
42 kad nenormaliu laiku maklinėtumėm!
43 Jei kaip, surinksiu nukabinėsiu vielas
44 ir nunešiu į elektros stotį: maž
45 jie neturi tenai kuo pasikarti?
46 Kodėl gi jie negalėtų mūsų namo
47 prijungti prie pastovios srovės linijos
48' (prijungimo išlaidas gi apmokėtumėm!),
49 o prijungė prie tokios linijos, kuri
3 [→]
50 tiktai akis ir nervus gadina, verčia
51 pilietį jaustis lyg juo būtų sąmoningai
52 tyčiojamąsi, – iš to išeina tokie keiksmai,
53 kad net langai bįra.
54 Kuo gi profesoriai ir rašytojai yra
55 blogesni už Kalvarijų gatvės
56 pedikiurninkes?
57 Ar gi tikrai nebėra legalių
58 priemonių gauti šviesos, kad būtų
59 galima dirbti kūrybos darbas?
60 Trys mėnesiai iš kūrybos jau išbraukta,
61 atrodo, auka lyg ir būtų pakankama!
62 Geriausios sveikatos!
63 Su gilia pagarba
64' J[ūsų]Baly[s]Sruoga
65 Vilnius
66' 1946.I 24.
24 kursi ] cor k pro j
34 turi ] p ras , cor tie pro kas
35 esmė ] ins s
40 Šviesa ] cor Šv pro vid Nu
48 apmokėtumėm!), ] cor , pro ?
64 J[ūsų] ] inc, rest
64 Baly[s]Sruoga ] inc, rest
66 1946 ] cor 46 pro 24
[1] Kazys Sideravičius (1907–1971), mokytojas, žurnalistas, pokario metais dirbo Liaudies komisarų taryboje, iš pradžių kultūros skyriaus vedėju, paskui pirmininko padėjėju.