1916-06-10[po]_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-06-10], [iš Petrogrado].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių.
Availability Notes: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) ].

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1916-06-10], [iš Petrogrado].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: F53–212
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1916-06-10]
Physical Description: BS laiškas VČ [Kodel?..]. Be datos, vietos. Datuojant [po 1916-06-10] ir lokalizuojant [iš Petrogrado], remtasi 1916-06-10 ir po 1916-06-10 rašytais laiškais, kuriuose kalbama apie VČ dvasios krizę, dėl kurios ilgai nerašė. Rašyta 11,2×18,2 cm gelstelėjusio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta. Dešinysis, kairysis ir viršutinis kraštai nelygūs, plėšta. Viršutinis kraštas įplyšęs. Gali būti fragmentas (be kreipinio, parašo, 1r viršuje, dešiniajame kampe BS ranka numeruota 1.). Prie laiško yra 14,1×8,3 cm vokas. Voko 1r apačioje BS ranka adresuota: Mergelei / V. Č. Šalia asmenvardžio inicialų pieštuku pažymėta {v}. Voko 1v pieštuku numeruota{137}. Be adreso, pašto antspaudų, ženklų. Laiškas išimtas, atklijavus atvartą. Vokas pilkšvai žalsvos spalvos, dėmėtas, apšiuręs, apsitrynęs, kraštai aplankstyti. Voko vidinė dalis tamsai žalios spalvos, ovalų rašto. Ant atvarto liūto atvaizdas, jo kairėje pusėje įrašyta raidė И, dešinėje – C, viršuje – carinės Rusijos herbas (dvigalvio erelio atvaizdas). Tema: BS refleksijos apie priežastis, dėl kurių pasikeitusi mylimoji, nerimą dėl jos, ilgesį, laukimą, nežinią. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–212. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1. [→]
1 Kodel?..
2 Veidas giedras ir jaunas, akys dega ir
3' džiaugias ir staiga kažkos Šešėlis praslenka
4 pro akis ir veidą, praslenka Šešėlis –
5' ir veidas daros toks šaltas ir rustus, ir
6 akys tolybėj teskęsta…
7 Kodel?..
8 Kas jis toks, tasai Šešėlis, dieną saulėtą
9' niaukia, kurs jaunybės džiaugsmą liūdni-
10 ną, kur degančias akis padaro tokiomis,
11 kad jos tik tolybėj skęsta?..
12 Kodel?..
13 Kas jis toks?..
14 Aš atiduočiau ir paskutinį savo
15 gyvybės spindulėlį, by tik nelankytų
16 tavo veido tasai nepažįstamas Šešėlis!..
17 Aš atsisakyčiau nuo visko, ką aš
18 godojau pasaulyj, ką aš mylėjau ir
19 supau, by tik tavo akys neskęstų
20 tokioj tolybėj!..
21 Aš ir po kryžiumi amžius niuksoti
22 galėčiau, jei tik tu to panorėtum,
23 jei pasakytum – nuvysk, o akys mano
24 apsiniaukusios niekuomet nebebus,
25 o veide mano bus jaunybės džiaugsmas!..
26 Palikai mane seserėlės žodžio
27 man nepratarusi, ir aš nežinau, kokia
28 tu širdžia dabar ir kur tu dabar, ir
29 aš nežinau, ar tu junti kad aš tavęs
30 laukiu, kad aš tavęs labai, labai
31 laukiu, ir aš nežinau, ar tu ateisi
32 in mane…
33' Tik aš lauksiu Tavęs… Aš labai
34 labai noriu, kad tu ateitum…
35 O begododamas Tave aš ir maldą pasgo-
36 dosiu, kad veidas Tavo tojo Šešėlio nepažįsta-
37 mo nebepažintų…
38' O jei netyčia prasitarsiu Vardą Tavo, –
39 jis bus toks tylus, toks slėpiningas,
40 kad nei gėlės, nei spindulėliai nei
41 girdės jį, nei supras… tik gal akys
42 pagrįžusios iš tolybės in dūšią, gal
43 akių malonė jį priims…
44 O savo akių aš pakelt nepakelsiu –
45 tegu kas valandėlė ir kas mirksnys
46 žibina man – vergas esi – vergu ir būkie,
47' iš dulkės esi – į dulkę pavirsi –
48 Ir aš manau, kad mano nuleistos žemėn
49 akys greit susilygins su ja, ir dar aš
50 manau, kad geriau pačiam slankiot amži-
51' nastyj šešėliu, negu Tava veide jausti
52' nepažįstamą šešėlį, tik man rodosi
53 kad mano ilgėjimos yra amžinas ir
54' nemarus…
55' Kitaip – ar aš taip rūpestingai
56 skaitliuočiau laukimo ir minutes ir mirksnius,
57 kitaip – ar aš žiūrėčiau taip intemptai
58 in žemę…
59 Aš nežinau, ar junti, kaip aš
60 tavęs laukiu, ir nežinau ar tu in
61 mane ateisi…
62' Jei aš nevertas Tavo Vardą mi-
63' nėti – tegu teisia Tasai, Kurs inkvėpė
64' man Jį, Kurs sukurė manyje Jį, o aš
65 noriu tik vieno:
66 būti, kaip tas žiedas, kurs ir gimė
67 nebylus, kuri galima ir suminti, ir
68 nuskinti, ir prie krutinės prisisekti,
69 ir šiaurės vėjui pamesti… –
– – –
Mergelei
V. Č.
{137}
3 kažko[k]s ] vid ex err om k
5 šaltas ] cor sec a pro i
9 jaunybės ] cor y pro i
38 Vardą ] cor V pro min
38 Tavo ] cor T pro min
47 pavirsi ] cor sec i pro vid s
51 Tava ] vid ex err fl -a pro -o
52 tik ] p ras
52 man ] p ras -au, s exc rodosi
54 nemarus ] cor n pro m
55 ar ] cor r pro š
55 rūpestingai ] a ras uolia
62 Vardą ] cor V pro min
63 Kurs ] cor K pro min
64 Jį ] cor J pro min
64 Kurs ] cor K pro min
64 manyje ] cor n pro ill