1917-08-14[po]

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1917-08-14], [Sočis–Maskva].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių (CC BY-NC-ND ).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [po 1917-08-14], [Sočis–Maskva].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: F53–194
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1917-08-14]
Physical Description: BS laiškas VČ [Daugelį daugelį metų lalavo ir gir-]. Be datos, vietos. Datuojant [po 1917-08-14] ir lokalizuojant [Sočis–Maskva], remtasi BS biografija (BS kelionė po Gruziją, iš kurios grįžo prieš 1917-08-14), iš Maskvos rašytu laišku [1917-08-14]. Rašyta dviejuose 14,0×10,9 ir 14,2×10,9 cm gelstelėjusio, smulkiai languoto popieriaus, išsegtuose iš užrašų knygelės dvilapiuose (I 1r–v, 2r– 2v, II 1r–v, 2r) parkeriu (violetiniu rašalu). Numeruota BS ranka: I 1v –2, I 2r – 3, I 2v – 4, II 1r – 5). Gali būti laiško dalis ar priedas (be kreipinio, parašo). Prie laiško voko nėra. Tema: Legenda, paremta gruzinų, daugiausia svanų, folkloro motyvais (apie svanetų žemę, jos likimą, dievaitę Dalę ir Žalvijos ežerą). Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–194. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: autografo.
1 Daugelį daugelį metų lalavo ir gir-
2 dė saulės pasiuntinius sniego pašakny-
3' se skaistus Žalvijos ežeras.
4 Kuomet ant jo krantų sugulė devyni mil-
5 žinai, devyni vyšnavi kalnai, kuomet
6' mėlynos pušys vainikais pakran-
7 tes pynė – nieks nežinojo.
8 In ežerą bėgo šniokšdami ir dai-
9 nuodami devyni kalnų upeliai ir
10 iš ežero jokia upė netekėjo.
11 Rytą jame šviesiu žaliuojančiu van-
12 deniu saulė prausės, dieną jame
13 giedrus dangus ir vyšnavos kalnų
14 viršunės maloniavos, o naktį jame
15 klajūnes dūšelytes žvaigždės sėjo.
16' Kalnų lengvos stirnos pakalnėn
17 nuo medėjaus bėgdamos Žalvijos ven-
18 gė ištolo, mitrus aras ties ežeru nė-
19 karto neišdrįso pakleketuoti, ir per-
20 regimi debesiukai atplaukę ties
21 ežero krantu pasukdavo atgal.
22 Augštoj svanetų žemėj ilgus amžius
23 lalavo divinas Žalvijos ežeras,
24 kuriame iš pradžių pradžios gyveno
25 šviesi Dalė, medžioklės dievaitė,
26 visagalė gerdėja.
27 Eidavo svanetai laukų sėtų – trys
28 žiniai, balti seneliai berdavo ežeran
29 dievaitei sviesei Dalei sėklos
30 po tris saujas ir paskui džiaugda-
31' vos dėkingi svanetai derliumi ilgą
32 metą ir linksmas midus gausiai
2
33 šnekėdavo.
34 Keldavo svanetų jaunikaičiai
35 karą – vyriausiojo vado kardą
36 vyriausysisai žinys Žalvijos
37 rasa pašlakstydavo – ir imtynėse
38 šviesi dalė buvo viešpatni ir dė-
39 kingos svanetų giesmės dievaitę
40 paskui ilgus metus garbino.
41 Bet svanetų vyrai užvis
42 labiau mėgo medžioklę
43 ir eidami grumties su lokiais,
44 ir eidami širmų stirnų gainio-
45 ti, ir vienaragių bulių iminėti,
46 ir lengvų briedžių gaudyti –
47 visuomet atnašaudavo dievaitei
48 midaus ragą ir mėlyną vilyčią –
49 ir medžioklė budavo gausi ir
3 [→]
50 linksma kaip puota.
51' Ilgus ilgus šviesi Dalė svanetų
52 džiaugsmą rėdė ir iš atnašautų
53' vilyčių sau karūną pinė, ir
54 smaginos atnašautų midumi.
55 Kartais dangūje iš ežero in
56 kalnus pasirodydavo deganti
57 juosta, iš visokių spalvų lelijų,
58 kurios auga palei ežera supinta,
59 visokių varsų kvepmenomis,
60 kurios auga kalnų viršu-
61 nėse, išdabinta – ir skaistvei-
62 dė dievaitė kopdavo tuoju
63 margaugniu taku iš ežero į
64 kalnus žemės burtais pasi-
65 džiaugti, žemės dainas padainuoti,
66 žemės meile pamylėti.
4
67 Sako, būk dangūje ugninis
68' takas pasirodydaves is visuo-
69 met po tuo, kai kas atneša die-
70 vaitei midaus į ežerą, bet aš ne-
71 žinau ar tai tikra teisybė.
72' Kartą tiktai susgalvojo visos ša-
73 lies jaunikaičiai traukti į me-
74' džioklę minkstų lokių pasigaudyt,
75 ir atnešė dievaitei in ežerą
76 tiek sunkaus midaus, kad net
77 visa Žalvija pajuodavo ir pu-
78 toti pradėjo ir ušti.
79 Paskui pasirodė dangūj ža-
80 lia raudona ir vyšnava juosta,
81 ir ilgas ilgas dienas ji taip
82 pasiliko karoti. Dievaitė skaistvei-
83 dė išėjo į kalnus ir negrįžta.
5) [→]
84 Tuomet svanetų žemėj pra-
85 sidėjo baisi kaitra. Javai, kur
86' juravo, kaip vandenynas, parū-
87 do ir sužlugo, pievos, kurios
88 augo augsčiau krūtinės ir kve-
89 pėjo ir savo kvepmenomis pie-
90 menys nugirdydavo, visos išde-
91 gė, šuliniai, upeliai, ežerėliai
92' išdžiuvo, – tik viena Žalvija
93 putojos ir užė, o skaistveidė
94 dalė iš kalnų negrįžo.
95 Nyko bandos, gyvuliai ir pau-
96 kštės, emė nykti ir žmonės,
97 kaip lapai, o iš ežero į kalnus
98 ugninė juosta tebekarojo.
99 Susirinko tuomet svanetų
100 žemės seniai ir žiniai, ir gal-
101 vojo, ir tarėsi, kaip ulio-
102 jančią dievaitę pabausti,
103 kaip jai už tokią bėdą atkeršyti.
104' Ir nutarė, ir nusprendė – visu-
105 didžiausias kerštas busiąs – tai
106 užgauti dievaitės garbę.
107 Parinko visuseniausį žinį, už-
108 mušė juodą katę ir tarė in-
109 mesti Žalvijos ežeran.
110 Visuseniausias svanetų žinys
111 giminės senių nutarimą
112 išpildė.
113 Pamėlynavo tuomet visas eže-
114 ras, ugninės lelijos visą
115 vandenį suvingino, akmenis
116 iš dugno į paviršių pasi-
117 kėlė.
118 Dievaitę Dalė baisiai bai-
119 siai užsirūstino.
120 Pasikėlė didėlė vėtra ir lietus
121 pilė be perstojo daug daug
122 nakčių ir dienų.
123 Pusė svanetų žemės van-
124 denyje paskendo, o upeliai
125' in Žalvijos ežerą taip
126 smarkiai bėgo, o Žalvijos
127 ežeras taip smarkiai vilnis
128' kėlė – kad paplovė devynių
129 kalnų pašaknį, ir visi devyni
130' griuvo ežeran ir užuvertė.
131 Nuo tuo meto svanetų dievaitė
132' skaistveidė Dalė
133 Žalvijon nebegrįžo. [1]
3 skaistus ] a ras vaiskus
6 pušys ] a ras py
16 [pak]alnėn ] ras rantėn, s exc alnėn
31 dėkingi ] cor k pro g
51 Ilgus ilgus ] p vid ex err om vid metus
53 vilyčių ] cor v pro s
68 is ] vid ex err s pro r
72 susgalvojo ] cor sec s pro vid si; cor sec o pro e
74 minkstų ] vid ex err s pro š
86 vandenynas ] cor ter n pro s
88 augsčiau ] vid ex err s pro š
92 Žalvija ] cor Ž pro vid Š
104 nusprendė ] cor p pro k
125 taip ] p ras sp
128 devynių ] cor e pro ė
130 griuvo ] cor g pro k
132 Dalė ] cor D pro d
133 Žalvijon ] cor Ž pro Š
[1] Prozinio svanetų legendos varianto publikaciją, užrašymo ir leidimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 814–815.
Legendos, vėliau įgijusios poetinį pavidalą, publikaciją žr. Balys Sruoga, „Deivė iš ežero“, in: Ibid., p. 347–358.
BS kelionę į Kaukazą įkvėpė draugo inžinieriaus Petro Narutavičiaus pasakojimas.
„Vieną žiemos vakarą 1915 m. vasario mėn. P. Narutavičius pasakojo Baliui apie Kaukazą, iš kurio buvo neseniai grįžęs, apie legendarinę Svanetiją – „Liepsnojančią Kolchidą“, kaip graikai vadino tą žemę. Tas nepaprastas kraštas yra aukštuose kalnuose, kuriuos plauna Riono upė; neprieinamas ne tik geografiškai, bet ir gyventojai nemielai įsileidžia svetimus. Ypač nekentė rusų, savo pavargėjų (čia pat juos likviduodavo, kai niekas nemato, lengva buvo nustumti į prarają).
Klausėsi, klausėsi šito pasakojimo Balys. Staiga, trenkdamas kumščiu į stalą, sušuko:
– Aš ten būsiu!
Savo pažadą ištesėjo. 1917 m. atostogų metu išvažiavo į Ekaterinodarą, kur tuo laiku buvo didelė lietuvių kolonija. Iš čia jis orientavosi, kokiais keliais ir kaip pasiekti tikslą. Plaukė garlaiviu per Juodąją jūrą.
Sruoga išvažinėjo beveik visą Kaukazą, keliaudamas per kalnus „Vojenno Osetinskaja“ ir „Vojenno Gruzinskaja“ keliais. Tai buvo vieninteliai plentai Kaukazo aukštuose kalnuose su pavojingai kabančiomis uolomis. Buvo jis ir žavingoje Svanetų žemėje, prisiklausė įvairiausių legendų… jų turėjo apsčiai užsirašęs“ (Janina Narūnė-Narutavičienė, „Panevėžyje ir Petrapilyje“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose, sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 47–48).