1917-08-14[iki]_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1917-08-14], [iš Sočio].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: CC BY-NC-ND

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1917-08-14], [iš Sočio].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–62
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1917-08-14]
Physical Description: BS laiškas VČ [Myliu aš mažą mažą nakties žiburėlį.]. Be datos, vietos. Datuojant [iki 1917-08-14] ir lokalizuojant [iš Sočio], remtasi prieš kelionę į kalnus rašytu laišku [po 1917-07-10] („O rytoj aš išeinu į kalnus. Ir visą mėnesį negrįšiu. […] Būsiu iki 15 rugpjūčio, paskui važiuosiu Maskvon.“), iš Maskvos rašytu laišku [1917-08-14], turiniu. Rašyta 17,9×11,3 cm gelstelėjusio dvigubo popieriaus lapuose (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršaus ir apačios kraštai nelygūs, plėšta. 2v ruda dėmelė. Gali būti fragmentas [be kreipinio, parašo]. Tema: BS, sugrįžusio iš kalnų kelionės, regėjimai sergant. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–62. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Myliu aš mažą mažą nakties žiburėlį.
2 Ugnis iš Dangaus nusileido ant žemės, buvo
3 mažukė, suskilo, suaižėjo ir pripildė pilną
4 pasaulį mažukių ugnelių. Marėse, dangūje,
5 kalnuose, pievuose, medžiuose, gėlėse, žieduose
6 ir žolelėse ir dausų tyrumoj dega tviska maži‑
7 mažučiukai nakties žiburėliai. Ugnis iš
8 dangaus ant žemės nusileido, ji pirma
9 buvo dangūj, dausose ir dabar pilnas
10 pasaulis ugnelių.
11 Ugnis – Skaistybė, ugnis – jungia Dievybė
12 su žeme, ugnis – Skaistybės dievaitė.
13 Ugnis nusileido ant žemės ir dabar
14 visa visybė pilna ugnelių.
15 Pridėk ranka prie akių, prie lūpų, prie
16 krūtinės…
17 Mėlynai vyšnava ukana iš akių spin-
18' duliūoja, lūpos tyli ir dega ir ant krūtinės
19 po ranka kažkas gyvas gyvas…
20' O kartais dūšiai yra labai labai skauda.
21' Tuomet eina širpuliai nuo vienos ugnelės
22' in kitą, tuomet nematoma pasiilgimo Saulė
23 spindulių šidu dūšios kudmentą gaubia
24 tuomet su dūšios ugnele Dievybe šnekas.
25 Atsiklaupk, atsiklaupk taja valan-
26 dą, nes dūšia Amžinastį regi.
27 O jei raudonos žaizdos, kaip žiedai jurginų,
28' kaip raudonų lelijų vainikas apviniojo
29' visą esybę – degančias lūpas prie raudono
30' žiedo – ir gyvybė bus palaiminta.
31 Šiandie aš truputį sergu. Iš kelio pavargau
32' biški ir gerklę peršalau. Truputi karščio turiu.
33 Kažkodel kartais drėbėti imu. Nei iš šio, nei
34 iš to. Norisi lėkti, norisi skristi, noris
35 toli toli nuplasnoti. Tolimi tolimi vaizdai
36 pinas. Paveikslai. Ir vėlei vyšnava ūkana
37 apsupa viską ir paskandina. Ir vėlei
38 neperregimoj tolybėj plauko‑plauko
39 ir vingina ukana mažutės ugnelės.
40 Kodel paveikslas tik akimirksniui? Kodel
41 tokiai trumpai minutei tu in mane teateini?..
42' Jau greit‑greit pasimatysime ir busime
43' kartu ir tos žvaigždės kur nukris ant
44 mūsų tako te karūną mūms tepuoš.
– – – – –
45 Ar atlankysi mane šią naktį?
46 Praėjusia nakti sapnavau tave, kad sugrį-
47 žau in tave iš Kaukazo ir tu vilkėjai rubais
48 panašiais in tavo akis.
49 Et, Sesuo, kodel negalima lėkti ir
50 nuskristi kaip tai paukštei kur ilgas pasiil-
51 gimas veda!
52' Žaiždžiu su žiburėliais. Skrisk tu
53' mano margas laike tolimon kelionėn!
54 Sesute, ar tu girdi, kaip mano akyse
55' dega du mažučiu žiburėliu ir melsvojo
56 reginio ieško?..
– – – –
18 [spin]duliūoja ] cor ū pro vid a
20 yra ] cor y pro l
21 širpuliai ] cor š pro i
22 tuomet ] cor pri t pro vid n
28 lelijų ] cor i pro e
29 lūpas ] cor l pro ill
30 žiedo ] cor -o pro -a
32 Truputi ] cor Tr pro vid Ks
42 pasimatysime ] cor p pro b
43 kartu ] cor k pro vid l
52Žaiždžiu ] vid ex err Žaiždž pro Žaidž
53 lai[š]ke ] vid ex err om š, p ras ,
55 dega ] cor d pro s