1917-08-14[iki]_1

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1917-08-14], [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1917-08-14], [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–195
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1917-08-14]
Physical Description: BS laiškas VČ [Vakar visą dieną skaičiau tavo laiškus]. Be datos, vietos. Datuojant [iki 1917-08-14] ir lokalizuojant [iš Sočio], remtasi prieš kelionę į kalnus rašytu laišku [po 1917-07-10] („O rytoj aš išeinu į kalnus. Ir visą mėnesį negrįšiu. […] Būsiu iki 15 rugpjūčio, paskui važiuosiu Maskvon.“), iš Maskvos rašytu laišku [1917-08-14], turiniu. Rašyta 17,9×11,4 cm gelstelėjusio dvigubo popieriaus lapuose (1r–v, 2r) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenktas pusiau. Viršaus ir apačios kraštai nelygūs, plėšta. Dėmėta. Gali būti fragmentas, juodraštis [be kreipinio, parašo, visas subraukytas įstrižom linijom BS ranka parkeriu (mėlynu rašalu). Prie laiško voko nėra. Tema: BS praneša grįžęs iš kalnų kelionės, lygina mintis, kilusias kalnuose (svarbiausia – išlikti gyvam), žmonių mintis žemėje (nepakankamą gyvenimo vertinimą). Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–195. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Vakar visa dieną skaičiau tavo laiškus
2 Ir paskutinis toks liūdnas liūdnas. Ir paskutinis
3 toks pilnas abejonės ir nusivilimo. Toks pilnas apmau-
4 dos ir skausmo – – –
5 Vakar grįžau iš kalnų.
6 Vakar pirmkart susikaupiau, susidumojau.
7 Kodel taip skauda? Kodel taip nyku?
8' Kodel Sesulė manoji tokia nusimynus?..
9 Ir rodosi kartais kad Žmogiškas skausmas, žmo-
10 gaus aimana – tik trumpa duoklė dabarčiai,
11' ir jei pažvelgti dūšios akimis, ir jei pažvelgti
12 in tolimas gelmes ir in drėgną žemę po kojų – dingsta
13 mirksnio aimana ir lieka nemarus dūšioje
14' amžinasties regėjimas, lieka ir kįla, kelias
15 ir skrajoja amžina mėlyna paukštė – ilgėjimos…
16 Kam Sesule galvoti! Kad savo dūšia galvoji-
17 mais marinti!
18 Kai išeini į kalnus, augštus, mėlinus, snieguitus,
19 ir kai lipi in augštą augštą viršunę, ir kai nuo sun-
20 kios kovos su uolomis nustoja ir rankos ir kojos
21 jėgų, kai belieka tik vien dantimis turėties ir lipti,
22 kai kas minutė grumoja pražutis, kai užtenka
23 menkam akmeniui paslisti ir išvysti Abraomą,
24 tuomet nustoji žmogus galvojęs, tuomet tik
25' žinai kad viršuj mėlyna viršūnė ir juodas
26 dangus o apačioj – žemės skruzdės – klonių
27 gyventojai, bedugnės ir debesis, tuomet žinai
28 tiktai lipti augštyn augštyn, augštyn,
29' kur žmogaus balsas nepasiekia, kur vidudienyj
30 žvaigždės spindi ir dangus toks juodas.
31 Tuomet tik viena težinai – kad gyvas esi.
32 Ir dabar, pamačius žmonių veidus, jų rūpes-
33 nius ir jų žodžius išgirdus – taip keista:
34 aš jų nesuprantu.
35 Rodosi man kad vaikšto‑slanko kažkokie
36 šešėliai, galvoja, erzinas, pyksta ir patys nežino
37 ką daro.
8 nusimynus ] cor m pro v, cor sec n pro l
11 jei ] cor ei pro i
14 kįla ] p a ras s
25 mėlyna ] cor m pro v
29 balsas ] cor b pro p
1–37 ] ras text