1917-07-10_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-07-10, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-07-10, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–184
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-07-10]
Physical Description: BS laiškas VČ [Šiandie turbūt šventė. Šian-]. Be datos, vietos. Datuojant [1917-07-10] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu. Laiškas rašytas 9,0×11,3 cm gelstelėjusiame, sulenktame lape (1r–v, 2r–v) pieštuku. Perlenktas pusiau. Viršutinis kraštas, 2 r dešiniojo krašto apačios dalis nelygūs, plėšta. Prie laiško yra 14,3×11,4 cm vokas. Voko 1r viršuje, dešiniojo kampo link, priešinga užrašui kryptimi užklijuotas mėlynas, dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du violetiniai pašto antspaudai: СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ / 10 7 17 /. Voko 1v viršuje buvęs uždėtas juodas, spėtina, Iskorosčio pašto antspaudas, plėšta. Pieštuku numeruota {151}. Laiškas išimtas, nuplėšus viršutinį voko atvartą. Vokas gelstelėjęs, dėmėtas. Voko vidinės dalies popierius žalios spalvos gijų rašto. Tema: BS, besiilginčio VČ, būsena. Būklė: blunka. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–183. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Šiandie turbūt šventė. Šian-
2 die diena tokia giedra ir marės
3 tokios mėlynos.
4 Ryto metą skambėjo kažkur
5 toli toli griaudulingas varpas,
6 kažkur kėlės tyki dainužėlė, dabar
7 taip giedra ir taip tyku, kad vėjelis
8 lengvasai iš marių bučiuo-
9 damas krūmus ir veidą nė ne-
10' prisiglaudžia, nė nepalyti.
11 Šiandie labai labai tyku.
12 Sušuktum, rodos, – ir tolima sesė
13' girdėtų, ir tylusai vėjelis klausy-
14 tus dvekti ir bučiuoti nustojęs, ir
15 nebylūs kalnai atsilieptų.
16 Sušuktum, rodos, – ir pasau-
17 lyj nieko daugiau nebutų –
18 tik tasai šauksmas, tik tasai
19 klyksmas, tik tasai balsas.
20 Jei aš šaukiu mano pasiil-
21 gime – šiandie taip tyku, ir
22 nėra gyvų, kurie mano
23 balsą girdėtų, ir nėra regin-
24 čių, kurie mano pasiilgimą ma-
25 tytų, bo visi, kurie alsuoja
26 ir rankas spaudžia – akli ir
27 nebylus, bo visi kurie žengia,
28 nieko negirdi.
29 Dvelkia lengvas vėjelis
30 iš Šiaur‑vakarų šalies…
31' O tu Sesuo, ar negirdi šiandie
32' manęs, ar manoji aimana mano
33 pasiilgime lengvu dvelkimu
34 nebučiuoja dūšios tavo?..
35' O tu Sesuo, ar atsiusi mano
36 tilybėj man amžinasties
37 žodį, ar busi šiandie, kaip
38 toji vosylka ant mano krūti-
39 nės, kuri žiūri į saulę
40 ir žydi?..
– – – – –
41 Jeigu šiandie šventė –
42 tai kaip aš ją švęsiu?..
43 Jeigu šiandie šiokia diena,
44 tai kaip aš tokioj tilybėj gyvensiu.
45 Kur pasemsiu šaltų sulčių,
46' kad pakrapint akis liūdnas,
47 liūdnus žengsnius pašlakstyti.
48 Kur paimsiu žvangų
49 dalgį, kad pasveikint
50 didų rytą – didžią šventę
51 krikštolinę…
52 Šiandie visa diena –
53 kaip krikštolo. Kaip krikštolo
54 kuris auga požemio olose,
55 kuri plauna tik požemio
56 upės, kuri regi tik dūšios
57 klajūnų… Pasiilgimas
58 šiandie – kaip požemio
59 rūmų šneka. – –
60 Laukiau nuo tavęs žinios,
61 laukiau žodžio nuo tavęs…
62 Tu nelankei manęs… Ir ką aš ži-
63 nau… Gal kai atplauks gandas
64 nuo tavęs, gal aš jau busiu,
65 kaip požemio rūmų tilybė…
66 Jei aš meldžiuos ir mano
67 malda tavęs nepasiekia – tai
68 ką aš žinau – – –
69 Tyli diena visa ir aš tyliu.
70 Ir sustikęs esybės šešėlį nulei-
71 džiu akis…
72 O vėjau, kursai jungi tolimas
73 žemes ir priešginas bedugnes,
74 pabučiuok mano veidą šaltomis
75 lūpomis, kaip rudens šalna, ir
76 aš busiu tavo – –
77 Sesuo, sesuot, ar tu girdi mane?
78' Buč[iu]oju
Вал. Чурлянис
ст. Искaрость
Волынскoй губ
Им. гна Чарноцкaго Дуга [*]
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свeтлячок
{151}
10 [ne]prisiglaudžia ] cor r pro a
13 klausy[tus] ] cor l pro vid a
31 Sesuo ] cor -uo pro -e
32 manoji ] cor -oji pro -as
35 Sesuo ] cor -uo pro -e
46 kad ] cor d pro vid s
78 Buč[iu]oju ] ill, vid, p ill
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / p[on]o Čarnockio Dugos dv[aras] // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetkiačiok.