1924-04-29

Main Title: Laiškas Aleksandrui Dambrauskui, 1924-04-29, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Title: Laiškas Aleksandrui Dambrauskui, 1924-04-29, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F506
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1924-04-29
Physical Description: BS laiškas AD [Gerb. Tamista, / Tamistos raštą spaudos sukaktuvėms pami-]. Rašyta 21,7×29,0 cm gelstelėjusiame dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijos blanke (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r viršuje, kairėje pusėje, blanke nurodyti dienraščio kontaktiniai duomenys [Klaipėdos Žinios / Telefonas Nr. 886, 988 / Telegr.-Adr.: Viskas Klaipėda]; dešinėje pusėje BS ranka įrašyti mėnuo, diena, metai [Klaipėda,] bal. 29 d. [19]24 [m.] / [Turgaus gatvė 48–49]. 1r dešinysis kraštas aplankstytas, yra įplyšimų. Dėmėta. 1r apačioje, dešinėje pusėje, pieštuku numeruota {106}. Įklijuotas į prelatui AD rašytų laiškų rinkinį, t. II. Prie laiško voko nėra. Tema: BS praneša, kad gavo prelato AD parašytą straipsnį spaudos atgavimo proga. BS kviečia AD toliau bendradarbiauti. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F506. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama: iš autografo.
[Klaipėda,] bal. 29 d [19]24 [m.]
Gerbiamajam
Kun pr. Al. Dambrauskui
Kaune
ֿ
1 Gerb. Tamista [1],
2 Tamistos raštą spaudos sukaktuvėms pami-
3 nėti gavau [2] – labai ačiū!
4 Norėjau Tamistos prašyti, ar Tamista
5 nesutiktum mums daugiau ir dažniau
6 rašinėti. Lygiai literatūros‑kritikos klausi-
7 mais, lygiai bendrai kultūros klausimais.
8 Jei Tamista sutiktum tai daryti – džiaugtųs
9 ne vien tiktai „Kl. Žinių“ [3] Redakcija.
10 Aukštai Tamistą gerbdamas
11 Dr Balys Sruoga
[1] Aleksandras Dambrauskas (1860–1938), prelatas, poetas, kritikas, publicistas. Tuo metu buvo Lietuvos universiteto garbės profesorius.
[2] A. Jakštas, „Mūsų spaudos atgavimo 20 metų sukaktuvės [1904–1924]“, in: Klaipėdos žinios, 1924-05-07, Nr. 79, p. 3.
[3] Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje.