1924-04-22_3

Main Title: Laiškas Aleksandrui Dambrauskui, 1924-04-22, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC-BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Aleksandrui Dambrauskui, 1924-04-22, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F506
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1924-04-22
Physical Description: BS laiškas AD [Gerbiamasai, / Ar Tamista neparašytum „Klaip. Žinioms“ straipsnio]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Kauną], remtasi turiniu. Rašyta 21,7×14,7 cm gelstelėjusiame dienraščio Klaipėdos žinios blanke (1r) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. 1r viršuje, kairėje pusėje, blanke nurodyti dienraščio kontaktiniai duomenys [Klaipėdos Žinios / Telefonas Nr. 886, 988 / Telegr.-Adr.: Viskas Klaipėda]; dešinėje pusėje BS ranka įrašyti mėnuo, diena, metai [Klaipėda,] bal. 22 d [19]24 [m.] / [Turgaus gatvė 48–49]. 1r dešinysis kraštas aplankstytas. 1r apačioje, dešinėje pusėje, pieštuku numeruota {105}. Įklijuotas į prelatui AD rašytų laiškų rinkinį, t. II. Prie laiško voko nėra. Tema: BS prašo, kad prelatas AD parašytų straipsnį spaudos atgavimo proga. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F506. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama: iš autografo.
[Klaipėda,] bal. 22 d [19]24 [m.]
Gerbiamajam
Kun. pr. Al. Dambrauskui
ֿ
1 Gerbiamasai,
2 Ar Tamista [1] neparašytum „Klaip. Žinioms“ [2] straipsnio
3 spaudos atgavimo sukaktuvėms paminėti [3]?
4 Geistina būtų straipsnis juo greičiau gauti
5 Aukštai Tamistą gerbias
6 Dr. Balys Sruoga
[1] Aleksandras Dambrauskas (1860–1938), prelatas, poetas, kritikas, publicistas. Tuo metu buvo Lietuvos universiteto garbės profesorius.
[2] Klaipėdos žinios – politikos, ekonomikos ir kultūros dienraštis, leistas 1924–1926 m. Klaipėdoje. Nors 1924 m. dienraštį redagavo spaudos darbuotojas Jurgis Šaulys, BS, nuo 1924 m. pavasario iki rudens dirbęs dienraščio redakcijoje, daug prisidėjo, rinkdamas, sistemindamas, rengdamas medžiagą, dėl jos susirašinėdamas su įvairiais adresatais, kultūros, meno ir kitų sferų atstovais, ruošdamas vedamuosius straipsnius.
[3] 1924-05-07 minėta dvidešimties metų sukaktis, atgavus lietuvišką spaudą.