1929[iki]_2

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, [iki 1929], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, [iki 1929], [Kaunas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F25
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [nuo 1924 iki 1929]
Physical Description: BS kvietimo JT [Steigiam. Susirinkim.] priedas [Lietuvis – vokiecių kultūrinio bendradarbavimo draugijos / įstatai]. Be datos, vietos. Datuojant [nuo 1924 iki 1929] ir lokalizuojant [Kaunas], remtasi turiniu (JT, Lietuvos universitete dėsčiusiam lietuvių literatūros istoriją, 1924 m. suteiktas docento vardas, LU dėstė iki 1929 m.), JT ir BS biografijos faktais (LU dėstytojai Kaune). Rašyta 20,9×30,9 cm gelstelėjusio dvigubo popieriaus lapuose pieštuku (1r), spausdinimo mašinėle (violetiniu rašalu) (1v, 2r–v). 1r – kvietimas, 1v, 2r–v – Lietuvių – vokiečių kultūrinio bendradarbiavimo draugijos įstatai. Kelis kartus perlenkta (dvi lenkimo linijos). Lenktas apačios kraštas. 1r uždėtas violetinis antspaudas, parkeriu (mėlynu rašalu) įrašytas skaičus: Hum. Mok. Fak. / MUZIEJUS / No {3304} Ser. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {6}, kairiajame kampe – {11}, 2r – {12}. Dėmėta. Yra įplyšimų. Įklijuota į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui (iš kn. J. Tumo archyvo)“. Tema: Lietuvių – vokiečių kultūrinio bendradarbiavimo draugijos įstatai. Būklė: vidutiniška, blunka. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F25. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama: iš autografo.
1' LIETUVIU‑VOKIECIŲ KULTŪRINIO BENDRADARBAVIMO DRAUGIJOS
2 įstatai.
3' I. Tikslas, priemonės, buveinė, veikimo [p]lotas.
4 1. Draugijos tikslas: remti ir skatinti lietuvių ir vokiečių tautų
5 kultūrinį pasipažinimą ir bendradarbiavimą.
6 2. Šiam tikslui siekti draugija naudoja šitokias priemones:
7 a) rengia viešus susirinkimus, posėdžius, paskaitas, pranešimus,
8 populerizuojančius vienos ir kitos tautos kultūros vaisius,
9 b) remia ir organizuoja ekskursijas iš Vokietijos Lietuvon ir
10 iš Lietuvos Vokietijon,
11 c) steigia bibliotekas, muzėjus ir kultūros institutus,
12 d. leidžia periodinius ir neperiodinius leidinius, teikia
13 informacijų spaudai, visuomenės organizacijoms ir valdžios
14 įstaigoms,
15 e) naudoja visas kitas teisėtas priemones remti ir
16 skatinti kultūriniam bendradarbiavimui. –
17 3. Draugija yra juridinis asmuo, galintis įsigyti, paveldėti, įkeisti,
18 perleisti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą.
19 4. Draugija turi savo antspauda.
20 5. Draugijos buveinė – – Lietuvos sostinė.
21 6. Draugijos darbo plotas – – Lietuva ir Vokiečių kultūros šalys.
22 II. Draugijos nariai.
23 7. Draugijos nariais gali būti Lietuvos, Vokietijos, Austrijos,
24 Šveicarijos ir J.A.V. piliečiai.
25 8. Draugijos nariai yra: tikrieji, amžinieji ir garbės nariai.
26 9. Tikraisiais nariais gali būti asmens užsimokėję įstojamąjį 10.‑ Lt.
27 ir metinį nario 10.‑ Lt. mokesnius.
28 10. Draugijos amžinaisiais nariais gali būti asmens, įmokėję draugijai
29' ne mažiau 500.‑ litų.
30 11. Draugijos garbės nariais gali būti asmens, visuotino susirinkimo
31' rinkti, pasidarbavę draugijos arba abejų tautų kultūrinio bendra-
32 darbiavimo naudai.
33 12. Visi draugijos nariai pildo visuotino susirinkimo nusprendimus,
34 vykdo šiuos įstatus ir naudojas lygiomis teisėmis.
35 13. Visi draugijos nariai gauna veltui visus draugijos leidinius ir
36 nemokamai lanko visas draugijos institucijas.
37 14. Draugijos narys, nusižengęs draugijos įstatams, gali būti valdybos
38 nutarimu pašalintas iš draugijos; pašalintasis narys turi teisės
39 apeliuoti į draugijos narių visuotiną susirinkimą.
40 15. Pašalintiesiems ar savo noru išstojusiems draugijos nariams
41 sumokėtieji mokesniai negrąžinomi.
42 16. Narys, norėdamas išstoti iš draugijos praneša apie tai raštu
43 valdybai.
44 III. Valdyba.
45 17. Draugijos valdyba susideda iš visuotino susirinkimo rinktų 5
46 valdybos narių ir 2 kandidatų.
47 18. Valdybos nariai patys pasiskirsto savo pareigomis: pirmininkas,
48 vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas ir bibliotekininkas.
49 19. Valdybos nariui susirgus ar laikinai (ar visai) pasišalinus, jį
50 pavaduoja kandidatas.
51 20. Valdyba turi teisės kviesti į savo posėdžius ir valdybos kan-
52' didatus ir duoti jiems balasvimo teisės.
53 21. Valdyba yra renkama vieniems metams. Jei del kurių nors aplinkybių,
54 metams praslinkus, nauja valdyba nebūtų išrinkta, tai senoji auto-
55 matiškai eina pareigas toliau, kol bus išrinkta nauja valdyba.
56' 22. Valdyb[a] veda visus draugijos reikalus, vykdo visus visuotino
57 susirinkimo nutarimus.
58 23. Valdyba priims naujus draugijos narius, trijų senųjų rekomenduotus.
59 24. Valdybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja bent trys val-
60 dybos nariai, – jų tarpe pirmininkas ar vicepirmininkas.
61 25. Valdyba šaukia posėdžiui, sulyg reikalo, jos pirmininkas ar
62 vicepirmininkas.
63 26. Visus klausimus valdyba sprendžia paprasta balsų dauguma; balsams
64 pasidalinus, nusveria pirmininkaujančiojo balsas.
65 IV. Visuotinas susirinkimas.
66 27. Visuotinas draugijos narių susirinkimas yra vyriausias draugijos
67 reikalų sprendėjas.
68 28. Draugijos nariai paprastajam visuotinam susirinkimui renkas
69 vieną kartą į metus priimti valdybos apyskaita, revizijos
70 komisijos pranešimą, rinkti valdybą ir revizijos komisiją ir
71 nustatyti draugijos darbų planą kitiems metams.
72 29. Nepaprastas visuotinas susirinkimas gali būti sušauktas
73 esant reikalui.
74 30. Visuotiną draugijos susirinkimą šaukia valdyba; apie paprastą
75 susirinkimo vietą ir laiką pranešdama narių žiniai (per spaudą
76 ar asmeniškai – valdybos nuožiūra) prieš dvi savaitį, o apie
77 nepaprasto – prieš savaitę.
78 31. Jei 10 Lietuvoj gyvenančių draugijos narių raštu pareikalauja,
79 valdyba privalo sušaukti nepaprastą visuotiną susirinkimą.
80 32. Visuotinas susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja bent
81 pusė Lietuvoj gyvenančių draugijos narių.
82 33. Neįvykus visuotinam susirinkimui del kvorumo stokos, tą pat
83 dieną, vieną valandą vėliau sušaukiamas antras, kuris bus
84 teisėtas, atvykus by kuriam narių skaičiui.
85 34. Visus klausimus visuotinas susirinkimas sprendžia paprasta
86 balsų dauguma. Įstatus keičia tiktai 2/3 teisėto susirinkimo
87 balsų dauguma.
88 V. Revizija.
89' 35. Revizijos komisija, susidedanti iš trijų narių ir dvejų kandi-
90 datų daro bent vieną kartą į metus valdybos darbų reviziją ir
91 pranešimą apie tai betarpiai patiekia visuotinam susirinkimui.
92 VI. Lėšos.
93 36. Draugijos lėšos sudaro:
94 a) narių ir įstojamieji mokesniai,
95 b) aukos,
96 c) pajamos iš draugijos leidinių, paskaitų ir kitokių draugijos
97 institucijų.
98 VII. Likvidavimas.
99 37. Draugija gali būti likviduota, jei tai nuspręs visuotinas susi-
100 rinkimas, kuriame dalyvauja bent pusė Lietuvoj Gyvenančių narių,
101 2/3 balsų dauguma.
102 38. Draugija likvidavus, jos turtas eina stipendijų fondan lietuviams
103' studentame Lietuvos Universitete studujuojantiems vokiecių kalbą
104 ir literaturą.
1 LIETUVIU ] vid ex err fl -iu pro -ių
1 VOKIECIŲ ] vid ex err C pro Č
1 BENDRADARB[I]AVIMO ] vid ex err om i
3 [p]lotas ] ill p
29 litų ] p ų ras vid u
52 balasvimo ] vid ex err as pro sa
56 Valdyb[a] ] ill, vid
103 studentame ] vid ex err sec e pro s
103 studujuojantiems ] vid ex err sec u pro i
103 vokiecių ] vid ex err c pro č