1926-07-24_2

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, 1926-07-24, [iš Būgių – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, 1926-07-24, [iš Būgių – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F25
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1926-07-27
Physical Description: BS laiško JT [G. K. / Šiuo pasiunčiu Tamistos nuožiurai įstatų projektą steigtinai LITERATUROS] priedas [Projektas]. Be pilnos vietos. Lokalizuojant [iš Būgių – į Kauną], remtasi 1926-07-24 laišku. Rašyta 20,8×28,4 cm keturiuose baltos spalvos, plono popieriaus lapuose (1r, 2r, 3r, 4r) spausdinimo mašinėle (violetiniu rašalu). Keletą kartų lenkta (dvi lenkimo linijos). Kraštai aplankstyti. Yra įplyšimų. Pieštuku numeruota {7}, {8}, {9}, {10} bibliotekininko ranka. Įklijuotas į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui“. Voko nėra. Tema: Literatūros draugijos projektas: įvardijamas tikslas, apibūdinama organizacijos struktūra, nubrėžiamos planuojamos veiklos gairės, numatomas biudžetas, darbo pradžia ir likvidacija. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F25. Skelbiama: iš autografo.
1
1 Projektas
2 LITERATUROS DRAUGIJA
3' prie
4 L. U‑to [1] Hum. [2] Mokslų Fakulteto.
5' [A]. TIKSLAS
6 Ugdyti literaturos kuryba ir skleisti literaturos moksla.
7' [B]. PRIEMONES
8 1. Draugija leidžia (ar tarpininkauja, ar padeda išleisti) originalius
9 veikalus ir vertimus, lygiai literaturos kurinius, lygiai literaturos moks-
10' lo darbus, lygiai literaturos populerizacijos dalykus.
11 2. Remia idejines literaturos organizacijas, pasireiškiančias kurybos pa-
12 grindais.
13 3. Rupinas tautosakos rinkimo, sistematizavimo ir studijavimo reikalu.
14 4. Skelbia literaturos kurybos ir literaturos mokslo konkursus ir duoda
15 premijas už literaturos kurinius ir literaturos mokslo darbus.
16 5. Rengia paskaitas, parodas, šaukia suvažiavimus bei kongresus lygiai drau-
17 gijos buveinėje! lygiai visoje Lietuvos teritorijoje.
18' 6. Skiria pasireiškusiems (ar pasireiškiantiems) literaturos darbe: stipen-
19 dijas, pašalpas, pensijas.
20' 7. Leidžia periodinius ir neriodinius draugijos organus.
21 8. Naudoja visas kitas galimas literaturos kurybai bei mokslui auginti
22 bei skleisti priemones.
23 C. ORGANIZACIJA
24 a. Draugijos buveinė
25 Draugijos buveinė yra Lietuvos Universiteto Humanitarinių Mokslų Fakulte-
26 to buveinė.
27 b. Nariai
28 1. Draugijos nariai esti: 1) garbės nariai, 2) tikrieji nariai, 3) nariai‑bendra-
2
29' darbiai, 4) nariai‑juniorai.
30' 2. Garbės nariais gali buti asmens, ypatingai pasižymėję ir nusipelnę
31 literaturos kuryboj ar literaturos moksle. Garbės narių skaičius neap-
32 rėžtas. Garbės nariais gali buti ir svetimšaliai. Garbės narius pašaukia,
33 draugijos valdybai pasiulius, visuotinas draugijos susirinkimas 2/3 daly-
34 vaujančių susirinkime balsų.
35 3. Tikraisiais nariais gali buti pasireiškę literaturos kuryboj bei lite-
36 raturos moksle asmens. Tikrujų narių draugijoj gali buti iki 50; jų tarpe
37 35 Lietuvos piliečiai ir 15 svetimšalių. Tikruosius narius, valdybai pasiu-
38' lius, nurodant atatinkamus kandidato nuopelnus, pašaukia visuotinas
39 draugijos susirinkimas paprasta balsų dauguma. Tikrieji nariai moka 25
40 litus metinio nario mokesnio.
41' 4. Nariais‑bendradarbiais nusipelnę literaturos kuryboj ar literaturos
42 moksle asmens, bet nepakankamai pasireiškę, kad jie galėtų buti tikrai-
43 siais nariais. Narių bendradarių gali buti iki 60; jų tarpe 40 Lietuvos
44 piliečių ir 20 svetimšalių. Narius bendradarbius pašaukia draugijos val-
45 dyba. Nariai bendradarbiai moka 20 litų metinio mokesnio.
46 5. Draugijos nariai‑svetimšaliai jokio nario mokesnio nemoka.
47 6. Nariais‑juniorais gali buti literaturos mokslus einanti jaunuomenė
48 bei pradedantys kurėjai. Jie moka 10 litų metinio mokesnio.
49 7. Visus Draugijos leidinius draugijos nariai gauna veltui.
50' 8. Sprendžiamuoju balsu ir visomis nario teisėmis bei privilegijomis
51 naudojas garbės ir tikrieji nariai.
52' 9. Nariai bendradarbiai naudojas patariamuoju balsu ir visomis nario tei-
53 sėmis bei privilegijomis.
54' 10. Nariai juniorai naudojas visomis nario privilegijomis (be sprendžiamojo
55 ir patariamojo balso).
56' 11. Draugijos narys, neužsimokėjęs nario mokesnio, nostoja juo buvęs.
57' 12. Prasižengusį draugijos narį gali pašalinti tiktai visuotinas susirin-
58 kimas, 2/3 balsų.
3
59 [c]. Valdyba
60 1. Draugijos valdyba, visuotino susirinkimo rinkta susideda iš 5 narių (pir-
61 mininkas, vicepirmininkas, sekretorius, iždininkas, bibliotekininkas) ir 2 kan-
62 didatų. Valdyba renkama 3 metams; 1/3 valdybos narių kasmet paeiliui išeina
63 iš valdybos; išėję valdybos nariai gali buti atgal išrinkti.
64 2. Valdybos posėdžiai teisėti, dalyvaujant jame bent 3 asmenims (jų tarpe pir-
65 mininkui ar vicepirmininkui).
66 3. Valdyba atstovauja draugijai, vykdo viduotino susirinkimo nutarimus ir veda
67' [v]isu draugijos reikalus.
68 d. Visuotinas susirinkimas
69 1. Paprastas visuotinas susirinkimas renkas vieną kartą į metus balandžio
70 mėnesį priimti valdybos apyskaitą, rinkti valdybos narius, patvirtinti drau-
71' gijos sąmatą ir darbų planą kitiems metams, duoti valdybai direktyvų gyvena-
72 maisiais reikalais.
73' 2. Paprastas visuotinas susirinkimas šaukimas bent prieš 2 savaiti paskel
74 biant dienotvarkę spaudoj ir pasiunčiant asmeniškus pakvietimus garbės ir
75 tikriesiems nariams. Paprastas visuotinas susirinkimas teisėtas, jei jame da-
76 lyvauja 2/3 garbės bei tikrujų narių, Lietuvos piliečių.
77' 3. Nepaprastas visuotinas susirinkimas renkas:
78 a) iškilmingiems posėdžiams – teisėtas by kuriam narių skaičiui atsilankius;
79' b) bėgamiems gyvenimo reikalams spręsti – teisėtas, jei ja,e dalyvauja 1/3
80 turinčių sprendžiamą balsą narių, Lietuvos piliečių.
81 4. Nepaprastiems susirinkimams šaukti tvarką nustato valdyba.
82' 5. 1/5 turinčių sprendžiamajį balsą draugijos narių gali pareikalauti,
83 kad valdyba sušauktų visuotiną susirinkimą.
84 6. Draugija gali sudaryti sekcijas bei komisijas lygiai idejiniam lygiai or-
85 ganizaciniam darbui.
86' 7. Draugija yra juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, galintis įgyti bei
87 paveldėti judomajį bei ne judomajį turtą.
88 e. Revizija
89 [D]raugijos darbų reviziją daro Humanitarinių Mokslų fakulteto kasmetai tam
4
90' reikalui skyriam 3 asmenų komisija.
91 [D]. LEŠOS
92 1. Draugijos lėšas sudaro:
93 a) nario mokesniai;
94 b) pajamos iš draugijos leidinių, iš rengiamų paskaitų, parodų ir t t.
95' c) visuomenės ir valstybės subsidijos.
96' 2. Valstybinė subsidija gaunama einant Humanitarinių Mokslų Fakulteto
97 sąmatos tvarka; ta pat tvarka ir atsiskaitoma iš tos subsidijos.
98' [E]. DARBO PRAŽIA IR LIKVIDACIJA
99' 1. Draugija pradeda veikti Humanitarinių Mokslų Fakultetui:
100 a) patvirtinus draugijos įstatus,
101 b) pašaukus draugijos branduolį – organizacinį burelį.
102 2. Draugija likviduojama nutarus 2/3 balsų, jei visuotiniame susirinkime da-
103 lyvauja ne mažiau 2/3 turinčiuju sprendžiamajį balsą narių. [3]
3 prie ] s l ras ill ver
5 [A]. ] ill, rest
7 [B]. ] ill, rest
10 dalykus ] cor y pro vid u
18 pasireiškiantiems ] cor t pro ill
20 ne[pe]riodinius ] vid ex err om pe
29 [bendra]darbiai, ] a ras ill
30 ir ] cor i pro a
30 nusipelnę ] cor sec n
38 nuopelnus ] a ras darbu
41 Nariais ] cor iai pro ill
41 nusipelnę ] cor l pro n
50 balsu ] p ras naudo
52 9 ] cor pro ill
54 sprendžiamojo ] cor pri o pro j
56 Draugijos ] a ras Dd et ill
56 nostoja ] vid ex err pri o pro u
57 12 ] cor 2 pro vid 1
59 c ] ill, rest
66 viduotino ] vid ex err d pro s
67 [v]isu[s] ] ill, rest
71 direktyvų ] cor v pro vid b
73 šauki[a]mas ] vid ex err om a
73 paskel ] p ras b
77 renkas ] p ras iškilmingiems posė
79 ja[m]e ] vid ex err , pro m
82 pareikalauti, ] p ras vald-
86 antspaudą ] cor t pro s
89 [D]raugijos ] ill, rest
90 skyriam[a] ] vid ex err om a
91 [D] ] ill
95 c ] cor pro v
95 valstybės ] cor b pro v
96 Fakulteto ] p ras tvarka
98 [E] ill
98 PRA[D]ŽIA ] vid ex err om D
99 veikti ] p ras ill
[1] ~ santr =Lietuvos universitetas.
[2] ~ santr =Humanitarinių.
[3] „Panaši organizacija, pavadinta Humanitarinių mokslų ir literatūros draugija, pasidalijusi į literatūros, istorijos, filologijos ir filosofijos skyrius, iš tikrųjų 1927 m. pradėjo savo veiklą. Ypač ji rūpinosi leidyba, turėjo savo žinioje 1926–37 m. veikusią leidyklą „Universitas“. B. Sruoga buvo tikrasis šios draugijos literatūros skyriaus narys (jų skaičius buvo ribotas: 15 tikrųjų ir 30 narių bendradarbių)“ (Algis Samulionis, Balys Sruoga, Vilnius: Vaga, Lietuvos TSR Mokslų adademija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1986, p. 195–196).