1924-06-08[po]

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, [po 1924-06-08], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, [po 1924-06-08], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F25
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [po 1924-06-08]
Physical Description: BS laiškas JT [Gerasai Tūmai, / Aš buvau tikras, kad „Klaipėdos žinias“ gauni, ir]. Be datos, vietos. Datuojant [po 1924-06-08] ir lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Kauną], remtasi turiniu, BS ir JT biografijos faktais (BS 1924 m. kelis mėnesius iki rudens dirbo Klaipėdoje dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijoje, JT gyveno Kaune). Rašyta 22,5×14,3 cm gelstelėjusiame dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijos blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. 1r viršuje, kairėje pusėje, blanke nurodyti dienraščio kontaktiniai duomenys [Klaipėdos Žinios / Telefonas Nr. 886, 988 / Telegr.-Adr.: Viskas Klaipėda]; dešinėje pusėje [Klaipėda, / Turgaus gatvė 48–49]. Viršuje, per vidurį, uždėtas violetinis antspaudas, nenustatyto asmens ranka parkeriu (mėlynu rašalu) įrašytas skaičius: Hum Mok. Fak. / MUZIEJUS / {3954} Ser. Pieštuku numeruota {2} bibliotekininko ranka. Yra įplyšimų. Dėmėta. Įklijuotas į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui“. Prie laiško voko nėra. Tema: BS informuoja JT, kad jo parašytas straipsnis išspausdintas dienraštyje „Klaipėdos žinios“. Dėkoja už gautas knygas. Praneša, kad nuo rudens kelsis gyventi į Kauną, kur ruošiasi dėstyti Lietuvos universitete. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F25. Skelbiama: iš autografo.
1 Gerasai Tūmai,
2 Aš buvau tikras, kad „Klaipėdos Žinias“ gauni, ir
3' kad matei savo straipsnį išspausdintą. Jis tilpo birž. 8 d. [1]
4 104 num. [2] (Prašiau administracijos, kad pasiūstų dar 2 egz. [3]) [4].
5 Knygas gavau labai senai – labai ačiu. Vis rengiausiu parašyti.
6 Kai atsimenu, kad reikia rašyti – laiko neturiu. O kai turiu
7 valandėlę laiko – užmirštu ir laiškus rašyti. Dovanok.
8 Jų net „Klaip. Žin.“ [5] nepaminėjau. Maniau, perskaitysiu, para-
9 šysiu recenziją. Deja, iki šiol aš nesu turėjęs tiek liuoso laiko,
10 kad galėčiau nors vieną knygelę perskaityti – taip laikas
11 ir slenka. Atleisk.
12' Aš buvau tikras, kad už straipsnį ir honorarą gavau,
13' o pats nezinai net, kad straipsnis tilpo. Pasistengsiu
14 išaiškinti, kodel neišsiuntė.
15 Nuo rudens gyvensiu Kaune. Norėčiau įsitaisyti prie
16 Universiteto. Parašiau dvi įžengiamaji paskaiti, kurias
17 turi priimti fakultetas [6]. Rašiau baisiai skubėdamas, nes
18 vienam dirbant prie laikraščio (kartais yra dar Pronskus [7]),
19 neturint reikalingos literaturos (kur jos Klaipėdoj gausi!)
20 paskaitos išėjo ne per daug mandrios. Jei turėsi progos –
21 užtark už mane gerą žodelį [8]. Klaipėdoj gyvent nebegaliu.
22 Laikraštis baigia ėsti. Dūšios nebeliko – vien šonkauliai.
23 Nepyk už mano apsileidimą.
24 Daug, daug labų dienu ir linkejimų nuo Vandos [9].
25' Tav[o]Baly[s]Sruoga
3 birž. ] cor r pro ill, vid ž
12 gavau ] vid ex err fl-au pro -ai
13 nezinai ] cor nez pro vid man
25 Tav[o]Baly[s]Sruoga ] ill, rest
[1] ~ santr =birželio 8 diena.
[2] ~ santr =numeris.
[3] ~ santr =egzemplioriai.
[4] J. Tumas, „Laisvos lietuvių kultūros pionieris“, in: Klaipėdos žinios, 1924-06-08, Nr. 104, p. 3–4. Straipsnyje rašoma apie inžinierių Petrą Vileišį ir jo nuveiktus darbus, turėjusius įtakos panaikinant spaudos draudimą.
[5] ~ santr =Klaipėdos žinios.
[6] BS, priėmęs Lietuvos universiteto kvietimą nuo rudens privatdocento teisėmis dėstyti Humanitarinių mokslų fakultete, turėjo parengti dvi paskaitas: „Literatūros mokslo uždaviniai ir metodai“, „Mokslo hipotezės apie rusų bylinų kilmę“.
[7] Juozas Pronskus (1893–1984), žurnalistas, 1924 m. – vienas iš dienraščio Klaipėdos žinios redaktorių.
[8] Juozas Tumas-Vaižgantas 1922–1929 m. dėstė Lietuvos universitete lietuvių literatūros istoriją. 1924 m. jam suteiktas docento vardas.
[9] Vanda Daugirdaitė-Sruogienė (1899–1997), istorikė, BS žmona.