1924-04-15[iki]

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, [iki 1924-04-15], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Tumui, [iki 1924-04-15], [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F25
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1924-04-15]
Physical Description: BS laiškas JT [Geras Tūmai, / Labai apsidžiaugiau Tamistos laisku. Ir truputį]. Be datos, vietos. Datuojant [iki 1924-04-15] ir lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Kauną], remtasi JT prierašu, BS ir JT biografijos faktais (BS 1924 m. kelis mėnesius iki rudens dirbo Klaipėdoje dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijoje, JT gyveno Kaune). Rašyta 22,4×28,9 cm gelstelėjusiame dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijos blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r viršuje, kairėje pusėje, išbraukta blanke nurodytų dienraščio kontaktinių duomenų skiltis. Per vidurį – JT prierašas {Atsakyta 1924. IV–15 / ir IV–16} parkeriu (juodu rašalu). Viršuje, dešiniojo krašto link, uždėtas violetinis antspaudas, nenustatyto asmens ranka parkeriu (mėlynu rašalu) įrašytas skaičius: Hum Mok. Fak. / MUZIEJUS / {3955} Ser. Pieštuku numeruota {1} bibliotekininko ranka. Yra įplyšimų. Dėmėta (rudos ir pilkos pirštų atspaudų žymės). Įklijuotas į rinkinį „B. Sruogos laiškai kn. J. Tumui“, p. 1. Prie laiško voko nėra. Tema: BS paaiškina JT, kad į „Gaires“ niekada nėra rašęs jokių straipsnių. Žada paieškoti „Birutės“ draugijos fotografijos. Praneša, kad su Vanda Daugirdaite yra bažnytiškai susituokę. Minimi asmenys: Juozas Tumas-Vaižgantas, J. Novickis, Albinas Rimka, Adolfas Sruoga. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F25. Skelbiama: iš autografo.
1 Geras Tūmai [1],
2 Labai apsidžiaugiau Tamistos laisku. Ir truputį
3 nuliūdau, kad apie mane esi vis tik blogos nuomonės,
4 tik ne todel, del ko manai.
5 Paskaičius „Gairių“ [2] No 5 minimą chamizmą [3] ir man
6 nejauku pasidarė. Tiktai tikėk manim, kad aš
7 su tuo reikalu nieko bendro neturiu – to dalyko
8 aš nerašiau, kaip ir abelnai iki šiol „Gairėse“ mano
9 jokio straipsnelio dar nebuvo spausdinta. Man
10' kiek nesmagu, kad tokiuose dalykuose mane
11 itari. Ir kai skaičiau „Lietuvoj“ [4] „atsilojojimą“ [5]
12 man ir į galvą neatejo, kad tie dalykai galėtų
13 būti mano adresu taikomi. Juk pats žinai,
14 „Gairių“ kompanijoj yra žmonių visur esančių,
15 ir visa žinančiu, kuriems chamizmo toli ieškot
16 netenka. Jei atsiimi savo įtarimą – užmirškime.
17 Del fotografijos [6] – paieškosiu, bet tik po
18 sekmadieniui.
19 Pagaliau trečias dalykas – tai čia ir gi ne-
20 pataikei: esu jau įrašytas bažnyčios knygose
21 su visais palaiminimais ir tt. [7]
22 Norejau Vytauto bažnyčioj, bet aplenkybės
23 buvo tokios – negalėjau. Visos ceremo-
24' nijos buvo atlikta Viekšnių klebo-
25' nijoje (Dek. Novickis [8]). Užtat dabar
26 šit koks dalykas – гражданский иск [9]:
27 Sakei per anas krikštynas, jeigu aš ženy-
28 siuos, – veltui šliūbą duosį, savo vežėju
29 atvažiuosi ir man dar 100 markių primo-
30 kėsi. Tai kaip dabar bus. Deja, neatsimenu
31 tų laikų kurso. O kad aš tikrai bažnytiniai
32 ženotas – paliudys Al. Rimka [10] ir br. Adolpas [11],
33 kurie ten klebonijoj pasirašė, kaipo
34 liūdininkai.
35 Also, abgemacht [12].
36 T.
37' Baly[s]Sruog[a]
10 kiek ] cor kie pro vid nes
24 [ceremo]nijos ] cor sec o pro ill
25 Novickis ] cor c pro s
37 Baly[s]Sruog[a] ] ill, rest
[1] Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), kunigas, rašytojas. 1922–1929 m. Lietuvos universitete dėstė lietuvių literatūros istoriją, 1924 m. jam suteiktas docento vardas.
„B. Sruoga labai gerbė Vaižgantą, žavėjosi jo talentu ir apgailestavo, kad jo plačiau neišvystė. Nors kartais karštai kanauninkui apibarant, jų santykiai buvo šilti ir nuoširdūs“ (Vanda Sruogienė, „Balys Sruoga ir kun. Juozas Tumas-Vaižgantas“, in: Balys Sruoga mūsų atsiminimuose [toliau – BSMA], sudarė Vanda Sruogienė, Vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 128).
[2] Gairės – meno ir literatūros žurnalas, leistas Kaune 1923–1924 m. Redaktorius – Kazys Puida.
[3] L. Straigis, „Paminklai dėdėms“, in: Gairės, 1923-09 ir 10, Nr. 5, p. 311–313.
Feljetone, pasirašytame slapyvardžiu, išdėstytos kritiškos mintys apie aušrininkams priklausiusį poetą, vertėją Stanislovą Dagilį (1843–1915), jo originalią poeziją ir vertimus, ypač Adomo Mickevičiaus Konradą Valenrodą. Teigiama, kad jam Biržuose 1923 m. pastatytas paminklas ne dėl literatūrinių nuopelnų, o dėl giminystės ryšių (Martyno Yčo dėdė).
Feljetonas Gairėms parašytas, prieštaraujant Juozui Tumui-Vaižgantui, pagerbusiam poetą Dagilį jo 80 metų sukakčiai paminėti skirtame straipsnyje, kur aptariami laureato poezijos ir vertimų nuopelnai lietuvių literatūrai (Vaižgantas, „Stanislovas Dagilis“, in: Atspindžiai, 1923-02, Nr. 2, p. 25–29).
Dėl kritiško, polemiško pobūdžio ir stačiokiško tono straipsnį Gairėse JT klaidingai priskyrė BS.
[4] Lietuva – dienraštis, ėjęs 1919–1928 m. Redagavo Kazimieras Jokantas.
[5] V. J., „Stanislovo Dagilio paminklo atidengimo iškilmės Biržuose 1923 m. rugsėjo 2 d.“, in: Lietuva, 1923-09-14, Nr. 206, p. 2.
[6] Spėtina, kad JT prašo BS paieškoti „Birutės“ draugijos narių fotografijos.
[7] 1924 m. kovo 22 d. Viekšniuose BS vedė Vandą Daugirdaitę.
„Ruošdamiesi vedyboms, tarėmės, kur apeigas atlikti. Norėjome, kad sutuoktų Tumas be jokių iškilmių. Bet mano tėvas prašė, kad nors kuklios vestuvės įvyktų Bugiuose. Tad mus sutuokė Viekšnių klebonas J. Novickis. Po to apsigyvenome Klaipėdoje.
Netrukus Balys gauna laišką iš Tumo, žaibais ir perkūnais svaidantį. Kaip tau ne gėda, Sruoga, gyveni be šliūbo, juk žinai, kad aš mielai judu palaiminčiau, – taip maždaug jis rašė.
Vietoj atsakymo Balys nusiuntė Tumui vedybų metrikos nuorašą. Vėliau susitikę visi gardžiai kartu pasijuokėme“ (Vanda Sruogienė, op. cit., in: BSMA, p. 128).
[8] J. Novickis, Viekšnių klebonijos dekanas, 1924-03-22 sutuokęs BS ir VD.
[9] ~ rus =civilinis ieškinys.
[10] Albinas Rimka (1886–1944), ekonomistas, statistikas, publicistas, spaudos darbuotojas. 1923–1926 m. dėstė Lietuvos universitete, buvo statistikos, ekonominės politikos ir visuomeninės ūkio istorijos docentas. Vienas iš žurnalo Lietuvos ūkis redaktorius. Geras BS draugas.
[11] Adolfas Sruoga (1887–1941), inžinierius, paštininkas, BS brolis.
[12] ~ vok =Taigi, susitarta.