1924-04-28

Main Title: Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-04-28, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: CC BY-NC-ND
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7127, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-04-28, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F262
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1924-04-28
Physical Description: BS laiškas VB [Mielas Vytautai, / Nepyk, kad laiško neparašysiu, kokio norėtum,]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Kauną], remtasi turiniu. Rašyta 20,6×28,9 cm gelstelėjusiame dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijos blanke (1r) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r viršuje, kairėje pusėje, blanke nurodyti dienraščio kontaktiniai duomenys [„Klaipėdos Žinios“ / Telefonas Nr. 886, 988 / Telegr.-Adr.: Viskas Klaipėda]; dešinėje pusėje BS ranka įrašyti mėnuo, diena, metai [Klaipėda,] 28–IV [19]24 [m.] / [Turgaus gatvė 48–49]. 1r viršuje, dešinėje pusėje, pieštuku numeruota {97}, žemiau rudu pieštuku pažymėta {N 233}; apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {74). Įklijuotas į VB laiškų rinkinį. Prie laiško voko nėra. Tema: BS informuoja VB, kad honoraras bus išmokėtas toks, koks susitarus nustatytas dienraščio redaktoriaus. Aptaria kitus einamuosius reikalus. BS darbo dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijoje sąlygos ir savijauta. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F262. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama: iš autografo.
[Klaipėda,] 28–IV [19]24 [m.]
1 Mielas Vytautai,
2 Nepyk, kad laiško neparašysiu, kokio norėtum,
3 ar kokį turėtum rašyti. Visų pirma apie tiesiogius
4 reikalus.
5 1) Del Tavo honoraro iš „Kl. Žinių“ – nei aš galiu jo didu-
6 mą nustatyti, nei aš galiu įsakyti – kada reikiant
7 mokėti. Aš čia apskritai jokios valios neturiu,
8 piniginiu žvilgsniu – tuo labiau. Net pats nežinau, kada
9 ir kiek aš galėsiu gauti. Tavo recenzijų talpinimas
10' eina ne be tam tikro trynimos tarp „galią turin-
11 čiujų“ ir iš mano pusės. Kaip susitarei su Dr. Šauliu [1],
12 taip ir bus, aš čia nieko nežinau – ir neturiu
13 vilties sužinoti.
14 2) Apskritai – kiek išmanydamas rašyk. Medžia-
15' gos laikrašty apsoliutiškai nėra. Jei tavo rašinėliai
16 „užkliuva“ – ne iš mano priežasties.
17' 3) Tavo sumanymus del „Gairių“ [2] priimu. Sakai
18 rašyk. Aš ne tik negaliu dabar rašyti, ir pagal-
19 voti apie tai negaliu. Įsivaizduok. Gyvenu Sandkruge [3].
20 Keliuos 6 val. rytą, nes reikia būti 7 1/2 jau redakcijoj.
21 Redakcijoj išsėdžiu iki 4 val. popiet. Namo pareinu
22' 4 1/2 val. Pavalgau pietus – perdien – alkanas, po
23 piet – rašau vedamajį: kur aš galiu gauti laiko
24' kitokiems dalykams!
25 Tokiomis idiotiškomis sąlygomis, kaip
26 gyvas, dar nėsu niekur dirbęs. Ir kad
27 žinotum santykių su – šlykštumą!
28 Busiu laimingas, kai galėsiu iš čia
29 ištrukti!
30' Tav[o]Balys
10 tikro ] cor fl -o pro vid -u
15 apsoliutiškai ] cor p pro b
17 Sakai ] cor S pro vid A
22 perdien ] a cor pro (
24 kitokiems ] cor e pro a
30 Tav[o]Balys ] ill, rest
[1] Jurgis Šaulys (1879–1948), spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras, nuo 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius.
[2] Vytautas Bičiūnas siūlė bendradarbiauti, leidžiant žurnalą Gairės: rašyti straipsnius, recenzijas, siųsti vertimus.
[3] Sandkrug ~ vok =Smiltynė.
BS, dirbdamas dienraščio Klaipėdos žinios redakcijoje, gyveno Kopgalyje, rytais keltu išplaukdavo į Klaipėdą.