1924-04-04

Main Title: Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-04-04, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą (tel.: (8 5) 268 7129, Universiteto g. 3, 01122 Vilnius).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: CC BY-NC-ND

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Vytautui Bičiūnui, 1924-04-04, [iš Klaipėdos – į Kauną].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F262
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1924-04-04
Physical Description: BS laiškas VB [Mielas Vytautai, / Visų pirma, be reikalo pyksti ir protestuoji. Ra-]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Klaipėdos – į Kauną], remtasi turiniu. Rašyta 20,6×28,9 cm gelstelėjusiame dienraščio „Klaipėdos žinios“ redakcijos blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r viršuje, kairėje pusėje, blanke nurodyti dienraščio kontaktiniai duomenys [Klaipėdos Žinios / Telefonas Nr. 886, 988 / Telegr.-Adr.: Viskas Klaipėda]; dešinėje pusėje BS ranka įrašyti mėnuo, diena, metai [Klaipėda,] Bal. 4 [19]24 [m.] / [Turgaus gatvė 48–49]. 1r viršuje, dešinėje pusėje, pieštuku numeruota {95}, žemiau rudu pieštuku pažymėta {N 231}; apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {72). Įklijuotas į VB laiškų rinkinį. Prie laiško voko nėra. Tema: BS prašo VB nesipiktinti dėl dienraščiui „Klaipėdos žinios“ įteikto, bet neišspausdinto per ilgo straipsnio, neatitikusio dienraščio profilio. BS aiškina, kokios struktūros, tematikos, tono tekstai būtų tinkami. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F262. Mašinraštis (nuorašas) – nėra. Skelbiama: iš autografo.
[Klaipėda,] Bal. 4 [19]24 [m.]
1 Mielas Vytautai,
2 Visų pirma, be reikalo pyksti ir protestuoji. Ra-
3 šiau prieteliškai, tik kai kurie dalykai man buvo
4 pavesta parašyti iš augščiau. Jei nebūtų prieteliškai –
5 „apie duoną“ lapsuso nebučiau minėjęs [1].
6' Vilkolakio debatų sątrauką aš jau radau atvažiavęs
7 (kita dalis vos dabar atėjo), bet jau buvo įsakyta –
8' „nedėti“ – „per daug teoretiniai“. Paskui aš dar pridė-
9 jau, kaip man tas dalykas atrodo.
10 Kolkas sėdžiu Redakcijoje, ir norėtus padaryti darbas,
11 kaip jis man atrodo geriau. Laikraštukas mažas,
12 6 pusl. galime duoti tik šeštadienį – pinigų nėra.
13 O norėtus laikraštuką padaryti gyvesnį, įvairesnį.
14' Ilgi straipsnį straipsniai šiuo žvilgsniu mums tikra
15 papjutis. „Teoritinis“ – pasakys iš augščiau, kurį aš įterpiau.
16 Teoretiniai straipsniai – geras daiktas, bet reikėtų juos taip
17 rašyti, kad jie būtų laikraštiniai. Jei galima – kad jie būtų
18 talpintini į vieną laikraščio numerį. Jei tai nieku būdu
19 negalima, tai būtinai, kad juos būtų galima patogiai
20 pertraukti, būtent, kad kiekviena dalis būtų kaip ir
21 „nepriklausoma“, savyje užbaigta. Žinoma, tai surišta
22 su sunkenybėmis ir nepatogumais, bet kas padaryti,
23 kad mūm mūsų laikraštinio gyvenimo dabar
24 tokios sąlygos. Ir tavo aprašymas, kaip jis dabar yra,
25 parašytas daugiau „Gairėms“ tinka. Mano dėta,
26 tikrai mažam laikraštukui, kaip mūsų, tektų
27 duoti iš karto bendras vaizdas, paskui pagrindinę
28' mintį ir kai kurias karakteringas smulkmenas. Kaip
29 nors gyviau. Man asmeniškai neatrodo gerai duoti
30' į mažą laikraštuką aprašymus, akademinės apskaitos
31 tonu parašytus. Kodel del tokio mano samprota-
32 vimo pykti ir protestuoti – nežinau. Ta pačia
33' mintimi vadovausiu, ir kai siūlau rašyti ne
34 personine forma, bei apie „atsargumą“.
35 Beje, rankraštį gražinu, nes Dr. Šaulys [2] įsakė nedėti.
36 Kokias jis sąlygas pažadėjo nežinau, tiktai jis sakė,
37 kad jeigu turi kokių pretenzijų, tai kad rašytum
38 jam stačiai.
39' Del „Dienos darbai“ – aš vaizduojus tą skyrių
40 gyvą ir laisvą. Tik jam reikėtu trumpučių
41 straipsniukų gyviausiais reikalais vis viena iš
42 kurios sryties. Ten ir tonas galėtų būti smar-
43 kesnis.
44 Delei 100 eilučių recenzijos – tai mat koks dalykas
45 100 eilučių – visa skiltis. Tai sekmadieniais mes
46 galėtum duoti, bet su recenzijoms laukt sekma-
47 dienių – baisiai vėluosis. Kaip suderinti
48 varganą laikraščio formatą su tam tikrais
49 reikalavimais – sunku pasakyti. Ar nebūtų
50 galima rašyti daugiau atskirų dalykėlių, kad
51 ir recenzijų, bet kad jos 100 eilučių nesiektų.
52 Nes straipsnius traukyti, ypač recenzijas, laikraš-
53 tiniu žvilgsniu, baisiai liūdnas darbas.
54 Kaune esu kvietes kitą korespondentą spe-
55 cialiai muzikos reikalais (opera, koncertai), p.
56' Jažylį [3]. Pasitaiko kartais parašo apie meno
57 reikalus ir mūsų reporteriai – Maželis ir
58 Periklis, bet jie rašo pripuolamai ir reporte-
59 riškai.
60 Aš manau, kad mes vis tik rasim
61 modus vivendi [4] ir nesipešim.
62' Baly[s] Sruoga
6 Vilkolakio ] cor Vi pro vid
8 dar ] cor d pro p
14 straipsniai ] a vid ex err straipsnį
15 „Teoritinis“ ] vid ex err pri i pro e
28 karakteringas ] cor sec a pro vid i
30 akademinės ] cor fl -ės pro vid iu
33 vado[va]vausiu ] vid ex err om va
33 siūl[i]au ] vid ex err om sec i
39 Del ] a ras
39 vaizduoju[o]s ] vid ex err om sec o
40 trumpučių ] p ras s
56 Jažylį. ] p ras Kai
56 Pasitaiko ] cor P pro p
62 Baly[s]Sruoga ] ill, rest
[1] 1924-03-29 VB adresuotame laiške BS patarė, kokiu tonu geriau rašyti apie valdžios veiklą kritiškesnio pobūdžio tekstus, dėl kurių, išsiskiriančių tiesmukumu ir stačiokiškumu, gali nukentėti dienraščio Klaipėdos žinios redkolegija. BS siūlė „atsižvelgti į tai, iš ko mes duoną valgom. Todel už per smarkų „valstybinių“ įstaigų ar „vyrų“ barimą mes patys gausim gerokai barti. Galima visa pasakyti, tiktai tektų paieškoti atitinkamo tono.“
[2] Jurgis Šaulys (1879–1948), spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras, nuo 1924 m. dienraščio Klaipėdos žinios redaktorius.
[3] J. Jažylis, dienraščio Klaipėdos žinios korespondentas, rašęs skiltyje „Menas ir kūryba“.
[4] ~ lot =susitarimas.