1917-07-10

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-07-10, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-07-10, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–184
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-07-10
Physical Description: BS laiškas VČ [Tavo laiškas, rašytas švento Jono nakty.]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 17,9×11,3 cm gelstelėjusio dvigubo popieriaus lapuose (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršaus kraštai nelygūs, plėšta. Prie laiško yra 14,3×11,4 cm vokas. Voko 1v uždėtas juodas pašto antspaudas ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 18 7 17. Pieštuku numeruota {148}. Vokas gelstelėjęs, dėmėtas. Voko vidus – žalių bangelių rašto. Atvarto viršuje – nedidelis dviračiu važiuojančios sparnuotos figūros su gyvūno galva, rankoje laikančios iškeltą voką, atvaizdas, nupieštas apskritime, kurio viršuje yra užrašas: TRADE MARK. Laiškas išimtas, atplėšus viršutinį voko atvartą. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Tema: BS, gavęs VČ laišką, rašytą per šv. Joną, prisimena, kad tuomet naktį plaukė mariomis, stebėjo saulėtekį, ilgėdamasis mylimosios, dieną keliavo po kalnus. BS stebisi, kodėl VČ laiškas liūdnas, kodėl ji nesuprantanti jo būsenos – ilgėjimosi, liūdėjimo, lydinčių kitokios būties regėjimus, atveriančius amžinybės paslaptis. Būklė: gera. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–184. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Tavo laiškas, rašytas švento Jono nakty.
2 „Ką tu galvoji tają naktuže?.. Ar junti?.. Ar gal vilnių
3 kovos klausais?“
4 Jono naktis buvo senai jau. Bet aš ją visą žinau. Aš tą‑
5 naktį kaip tik važiavau marėmis in tolimą šalį, visą
6 laiką žiūrėjau in tolimas žvaigždes, in tolimus kalnus,
7 in mėnulio takus bangose, visą naktį nemigau ir
8 tave tegodojau. Keista buvo naktis. Keistas pasakas
9 vilnis šlamėjo bučiuodamos laivą ir bėgdamos, nusi-
10 gandę jo šalto kūno, tolin, tolin… Putė priešinis vėjas,
11 ir žvaigždės nuo jo buvo dar žydresnės, ir mėnesienos
12 takai bangose dar labiau laužyti. Rymojau ant
13 aukšto laivo kranto ir žiūrėjau in bangas, ir klau-
14 siaus jų dainos ir pasakų. Ir visa naktį godojau
15' sapnus skrajingus apie tave, tolimą. Ir nuo-
16 lat, nuolat ašei kartojau: Sesuo, sesuo ar tu girdi mane?
17 Vėjas buvo priešinis ir putė in šiaur‑vakarę šalį.
18' Ar ne jis tau atnešė mano pasiilgimą, ar ne
19 su juo ir dūšia mano pajutai?..
20 Mačiau kaip rėdos saulė švento Jono rytą. O
21 dieną išėjau in kalnus, in požemio rūmus‑olas, ir
22 tenai visą dieną gyvenau. Kažkaip gerai, kažkaip
23 labai gerai, kad ir tu mane tają naktį minėjai…
24 O laiškas tavo toks liūdnas! Gal ir ne toks liūdnas,
25 koks jis baisus yra! Baisus savo žiaurumu ir panieka!
26' Ar tu nemyli tojo tilybės liūdėjimo, tojo
27 visuotinai ramaus ilgėjimos? Ar kai ilgai ilgai
28 vakarais žiūri in tolumą ir klausais žvaigždžių
29 slinkimo ir jų vardų nemini, ir kai atlapoji veidą
30 ir krūtinę grakščiam pietų šalies vėjui, ir kai dūšia
31 pasineria tyliame pievos klestėjime ir žiedų
32 šnekoj, ir kai apiberia tave, tavo veidą ir plaukus,
33 akis ir krūtinę, skaisti‑skaisti žarijinga vasaros
34 nakties rasa, – ir kai dūšią apima toksai begali-
35 nis tylus nuliūdimas, toksai begalinis tylus ilgė-
36 jimos – ar tau nebrangi ta valanda, ar tau nebrangus
37 tas jausmas, ar tau nebrangus tas virpėjimas?
38 Tai kam tu juokies iš jo?
39 Man rodos tojo nuliūdimo valanda – va-
40 landa regėjimo. Valanda regėjimo tosios buities,
41' tosios pasaulio tikrybės, kuri nepasiilgusiai dušiai
42 nepasiekiama, kuri neapimtai tyliu nuliudimu
43 sielai nesuprantama, kuri slepia savyje pa-
44 slaptį visų daiktų ir visų gyvybių…
45 Tąją valandą dūšiai viskas perregima, viskas
46 įmanoma. Girdisi dainos, kurias dainuoja tik
47 amžinastis, girdisi maldos, kurias laikas audžia,
48 girdisi šnekos, kurias tolimame danguje bal-
49 tos gulbės audžia. Ir varpas girdis, kuris
50 tolimame gyvenime in augštą kalną, in didį
51 žygį dūšią klajūnę vadiną…
52 Baisu daros daros tają valandą ir klaiku. Žmo-
53 gus nepratęs in tokią pilnybę, žmogus yra toks mažas
54 ir vieną valandą pajutęs savyj tokią gausybę, nu-
55 sigąsta savo turtų, nusigąsta išlaisvos ir virpa.
56 Bet tai yra tvirtas, tai yra didžiausias pasaulio
57 turtas ir šventybė – o tu juokies iš jo!
58 „…Turi juk geresnį kelią… Aš neturiu, nieko neturiu ir
59 žinot nenoriu – jokių laiškų ir jokių antrašų…“
60 Kam tai sakyti, kam taip galvoti!
61 Nori – žinoma, tai ir mano laiško gali neskaityti
62' gi, bet aš nemanau, kad tu taip manytum, aš nema-
63 nau, kad tu taip norėtum Nuliūdimas ir ilgėji-
64 mos žmogų lanko ne tam, kad juokties iš to, kas
65 šventa, bet kad mirtingomis akimis išvysti ne-
66 mirtingus regėjimus ir pažinti amžinybės paslaptis.
67 Negerai darai, kad man taip retai terašai,
68 kad net neparašei, kai sirgai, o aš Dievas
69 žino, ko prigalvoju.
70 Tegu Tavo kelionėj linažiedžiai vaini-
71 kai žydi.
72' Buči[uo]ju tave stipriai, stipr[iai]
73' Bolyt[i]s
74 10/VII 17
75 Siuntinėlio dar negavau.
Вал. Чурлянис
ст. Искaрость
Волынскoй губ
Им. г-на Чарноцкaго Дуга
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи, Свeтлячок [*]
{148}
5 važiavau ] p ia ras u
15 sapnus ] a ras savo
15 skrajingus ] p ras vid g
18 atnešė ] p ras pa
26 liūdėjimo ] p -o ras s
41 tosios ] cor pri s pro vid l
52 daros daros ] rep
62 bet ] cor bet pro
72 Buči[uo]ju ] ill, vid uo
72 stipr[iai] ] ill, vid iai
73 Bolyt[i]s ] ill, vid i
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volyn[ės] gub[ernija / p[on]o Čarnockio Dugos dv[aras] // B[alys] Sruoga / Sočis, Svetliačiok.