1915

Main Title: Laiškas Matui Grigoniui, [1915], [iš Petrogrado – į Panevėžį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Matui Grigoniui, [1915], [iš Petrogrado – į Panevėžį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F1–F593
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1915]
Physical Description: BS laiškas MG [Gerbiamasai! / Kadangi Tamistos laiško tonas toks ipatin-]. Be datos, vietos. Datuojant [1915] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Panevėžį], remtasi BS biografija, turiniu, prierašu. Rašyta 21,9×28,4 cm melsvos spalvos dvigubo popieriaus pailgais langeliais lapuose (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Dėmėta. 1r viršuje keli prierašai: violetiniu pieštuku – {1915 m.}, parkeriu (žaliu rašalu) – {B. Sruogos laiškas M. Grigoniui, rašytas 1915 m.}. 1r apačioje, dešiniajame kampe, pieštuku pažymėtas laiško numeris {23}, 2r viršuje – laiško lapas {II}. Įklijuotas į MG rašytų laiškų rinkinį. Prie laiško voko nėra. Tema: BS kritinis atsiliepimas apie MG poeziją, patarimai, kaip rašyti gerą poeziją. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F1–F593. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Gerbiamasai!
2 Kadangi Tamistos laiško tonas toks ipatin-
3 gas – neimanau, kokiuo jau atsakiti.
4 Pabandisiu jin užmiršti.
5 Skaičiau, skaičiau eiles. Koks ispudis. Šit koks.
6 Nesenai Balmontas [1] pasakė šiokia tiesa: dailininkas
7 dar nėra poetas. Художник – разсказывает – рисует, а поэт только
8 восклицает [2]. Pas tamista visose eilėse be galo didele vidujinė
9 klaida: Tamista aprašinėji jutima, tamista aprašinėji
10 grožė, tamista aprašinėji gėliu dvelkima, žvaigzdžiu
11 švitrėjima, bet tasai aprašinėjimas tik ir lieka apraši-
12 mu, ne pereina in veikimą, in veikimasi. Dainos lieka ne
13 dainomis, o tik monologais. Aš suprantu lirika vien tik
14 kaip „дѣйство“ [3]. Juk aš, kaipo skaititojas privalau reika-
15 lauti nuo kiekvieno poeto liriko, kad ju eiles užburt
16 mane savo magiška gale, kad aš jas neinsivaizdinčiau,
17' o vien tik ju veikima pajusčiau, kad aš nesivaizdinčiau
18 jokiu paveikslu, tik sieloj skaidru virpėjima ugdičiau.
19 Kitaip turiu pilna teise nublokšt poetui jo
20' dainas ir tart: kas man darbo! Kas man darbo aplink
21 Tavo sielvartus ir skausma – tokiu ir nuosaviu turiu!
22 Užburt galima ne aprašinėjimu, tik veikimu.
23 Tamista kaip tik pas mane bebudamas prasitarei: užėjo
24 man tokia mintis in galva aš ir parašiau. Abejoju ar tokiuo
25 budu galima rašiti eiles. Pirmučiausia eilese (lirikoj)
26 turi but ne mintis – nes tai bus lirika vien tik nabašnin-
27 kams, turi but jausmas, turi but vien tik širdies gelmes
28 ir образное проникновенiе [4]. Mintis ir širdies gelmės – visai
29 kas kita. Aš stačiai nesuprantu (ar stačiau pasakius ne-
30 noriu suprast) kurie sako, kad tuju eiliu tokia mintis, o
31 tuju tokia… Ir tos eilės nabašninku, ir sakitojas na-
32 bašninkas ten – o kas man darbo kas link nabašnin-
33' ku, kad aš noriu giventi, kad saule ir žaliumu miliu!
34 Kai aš rašau eiles – aš nežinau, ka aš parašisiu, pas mane
35 jokios minties, jokio vaizdo nėra, tik juntu viduje
36 kažkoki pragariška skausma‑ilgėjimos ir juntu, kad
37 taja valanda aš turiu rašiti, kad nerašes givent negaliu.
38 Žinau gerai, kad aš ne autoritetas ir tuo labiau
39 ne pavizdis, bet ta pati sako ir Baltrušaitis [5], ir
40 Balmontas, ir Briusovas [6] ir V. Ivanovas [7]. Juos rodos už-
41 tenka paminėti. Labai ir labai negerai, kad Tamista
42 stengies but džon‑politikonu eilėse tankiai „граж-
43 данскiе мотивы“ [8] palieti. Nenoriu tikrint, kad tai
44 absoliučiai lirikoj negalima, tik pabrėžiu, kad tai
45 begalo sunkus dalikas ir delei sunkumo beveik negali-
46 mas. Juk pavizdžiui Briusovas (prieš ji rodos mudu
47 abu turėtuva be grieko galvas nulenkti), tiek jau
48 tveribos keliu perėjes rašė apie miesta на гражданскiй
II
49' лад [9] ir tai koks didžiausias kompromisas…
50 O mums pradedantiems – tai darit – stačiai nesamonė.
51 Skaičiau Tamstos eiles Čiurlionienei [10]. Ji su manimi visame
52 sutiko. Tamstos eilės ištisai ne vienos „не прiемлемы“ [11]
53 Yra atskiri sakiniai išsireiškimai labai geri, bet atskiri
54 tik. Pav. „Naktis rami, kaip po karštos maldos šir-
55 dis“, „Širdyj svajonėlis tuojau pražydės“ ir tt.
56 Bet tamsta šaltas be galo, tiesa tamstai sakau, tamsta
57' nabašninkas. No 57. „Šventas Dieve, šventas Galin-
58 gasis, šventas Amžinusis pasigailėki musu!“ Juk koks
59 pragariškas skausmas gimdė šiuos žodžius, kaip jie issiver-
60 žė iš krutinės! O tamista juos išblankinai.
61 Kaip meilus ir kaip baisus
62 Šventas Dievo vardas!
63' Prieš ji lnkiasi dangus,
64 Prieš ji lužta kardas!
65 Aš nejaučiu netik kad meilus ir baisus, bet kad ir
66' šventas. Tamsta man nepasakok, bet duok pajusti,
67 nes kitaip aš sakau: kas man darbo ir Tamsta man nieko
68 in tai neatsakisi. Turi but tik „дѣйство“ ir „дѣйство“.
69 No 161. „Mergužėlė klausos (niaukiasi dangus)“… Gerai,
70 labai gerai, gražu! „Kožno balso sauso, tenkina
71 visus“… Pfui, черт знает, что такое! [12] O toliau „Mergu-
72 žėlė dora (vėsulas dangus) nusviedė in ora“… – Ей
73 Богу скандал в Благородном Семѣйствѣ! [13]
74 Nedovanotina tamistai rašitu tokiuos dalikus
75 kaip „Baime in mane neveikia“ – reiškia negerbti
76 saves. Arba „Pavasaris seminarijoje“. Pfui.
77 Pas tamista ira kibirkštėlė (ta pat ir Čiurlio-
78 nienė sakė). Bet jei Tamista nori rašiti eiles,
79 turi visai užmiršti, kad pasaulij ira Mairo-
80 nis [14], Jakštas [15], Vaitkus [16] (ypač pirmu du), turi klausiti
81 tik širdies balsos, turi atmesti visokius „džon-
82' politikonus“, turi nustot ieškot pas Briusova
83 ir kitus nauju formu. Daina su forma dalikas
84 neskiriamas gimsta nauja daina gims ir
85 nauja forma. O forma turi but laisva, laisva
86 ir laisva! Velniop visus dogmatikus, kalvius, ir
87 formalistus – mes jauni, mumise ugnis, mumise
88 ugnis, mumise inkvepimas! Ar dar ieškot
89 formos, kad ji jau mumise givena (čia mes
90 su Čiurlioniene išsiskirėm, ji stovi už forma, bet ji
91 prieš save meluoja)
92 Valio inkvepimas ir ugnis!
93 Atsiprašau „за рѣзкость тона“ [17] bet aš ramiai kal-
94 bėt nemoku ir formalizmo kest negaliu,
95 o tamista ir‑gi negi moteriškė.
96' Viso gero Spaud[žiu] ran[ką]
97' B Sruog[a]
3 nei[š]manau ] vid ex err om š
17 vien ] a ras j
17 pajusčiau ] cor j pro s
20 aplink ] s exc apie
33 noriu ] cor o pro vid s
49 kompromisas… ] p ras Bet
57 Galin[gasis] ] cor G pro min
63 ji ] cor j pro l
63 l[e]nkiasi ] vid ex err om e
66 nepasakok ] cor n pro vid p
81 balsos ] vid ex err fl -os pro -o
82 nustot ] p ras p
96 Spaud[žiu] ran[ką] ] ill, vid
97 Sruog[a] ] ill, rest
[1] Konstantinas Balmontas (1867–1942), rusų poetas simbolistas, eseistas, vertėjas.
[2] ~ rus =Dailininkas pasakoja – piešia, o poetas tiktai šaukia.
[3] ~ rus =veikimas.
[4] ~ rus =vaizdingas jausmingumas.
[5] Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas simbolistas, diplomatas. 1900–1920 m. dalyvavo rusų literatūriniame gyvenime, Maskvos Lietuvių draugijos ir Nukentėjusiems nuo karo šelpti komiteto veikloje.
[6] Valerijus Briusovas (1873–1924), rusų poetas simbolistas, literatūros kritikas, vertėjas.
[7] Viačeslavas Ivanovas (1866–1949), rusų poetas simbolistas, literatūros kritikas, filosofas.
[8] ~ rus =pilietiniai motyvai.
[9] ~ rus =pilietiniu būdu.
[10] Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja, pedagogė; tuo metu su dukrele Danute gyveno Voroneže, mokytojavo, dar dirbo vietinėje redakcijoje, rašė.
[11] ~ rus =nepriimtinos, neleistinos.
[12] ~ rus =velnias žinas kas.
[13] ~ rus =Dievaži, skandalas kilmingoje šeimoje!
[14] Jonas Mačiulis-Maironis (1862–1932), tuo metu Kauno kunigų seminarijos dėstytojas, rektorius, Peterburgo dvasinės akademijos profesorius, iškiliausias XIX a. pab. ir XX a. pr. poetas romantikas.
[15] Aleksandras Dambrauskas (Adomas Jakštas) (1860–1938), poetas, kritikas, publicistas. Poezijoje dominuoja religinės ir patriotinės temos.
[16] Mykolas Vaitkus (1883–1973), poetas, prozininkas, dramaturgas, memuaristas. Pagrindinės poezijos temos – religija ir gamta, Kūrėjo ir žmogaus santykis, Didysis Grožio idealas.
[17] ~ rus =aštrus tonas.