1917-06-19 ar 20

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-19 ar 20, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-19 ar 20, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–174
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-06-19 ar 20]
Physical Description: BS laiškas VČ [Tokia tiki sauloleida kalnuose!]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 18,0×11,3 cm gelstelėjusio dvigubo popieriaus lapuose (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Apačios kraštai nelygūs, plėšta. 1r viršuje pieštuku – signatūra {F53–174}. Prie laiško yra 14,3×11,4 formato vokas. Voko 1r viršuje, dešiniojo kampo link, užklijuotas mėlynas, dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du violetiniai pašto antspaudai: СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 20 6 17 /. Voko 1v uždėtas juodas pašto antspaudas ИС[КОРО]СТЬ ВОЛЫН. / 27 6 17 /. Pieštuku numeruota {147}. Vokas gelstelėjęs, dėmėtas. Voko vidus žalių bangelių rašto. Laiškas išimtas, nuplėšus viršutinį voko kraštą. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Tema: BS refleksijos, sugrįžus iš kalnų, prisimenant saulėlydį, aplinką, patirtus nuotykius. Būklė: gera. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–174. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Tokia tiki sauloleida kalnuose!
2' Už dešimčių ir dešimčių varstų lienas raudonos
3' spindulių srovės po melsvas viršunes ir vėsius
4 klonius, lienas ramybė ir gyvenimas – viename
5 spindulėlyj… O tųjų spindulėlių daugel,
6 daug – pilnos erdvės, pilnos pakalnės ir dau-
7' burai, pilni debesys ir upeliai…
8 Sauloleida kalnuose tokia tyki!
9 Aplinkui – gėlių tvanas. Kažkur toli
10' žemai matos juodi taškeliai – gašūs kiparisai,
11 matos balti margučiai – magnolijos plačios.
12 Mano kelias visa laika kalnų skiauterimi,
13 į abi pusi – giliausi kloniai, toliau – kalnai,
14 toliau – kloniai, toliau – kalnai, toliau – sauloleida…
15 Ir norisi būti prie žemės, prie skiauteries
16 kalno, kaip ta uola, ir norisi buti kaip žemė,
17 kad tie gesdami ramybės ir gyvybės spindulėliai
18 tiliai visa kūną su žeme išbučiuotų…
19 Kalnuose sauloleida tyki tokia…
20 Namo sugrįžau jau vėlai, vėlai. Mano me-
21 džiakai (mediniai batai) kojas taip nudilino, kad
22 ėjau cipdamas. O šiandie jos tokios pasiputu-
23' sios. Besimaudant marėse prisisunkė žaizdos
24 druskos. Padėjimas pasidarė neužvidėtinas.
25 Tat nuėjau in upike ir iš tos apmaudos pradė-
26 jau akmenis jon versti – norėjau pasidaryti
27 tiltą. Bet vanduo gan gilus ir toks greitas, kad
28' kol aš atvelku kitą akmenį, jau jis pirma padėtą
29 nuvolioja. Bet vis tik nusisekė tiek priversti
30' akmenų, kad užteko man išsitiesti ant jų. O man
31' išsidiedus begeriant sraujausį vandenėlį akmuo
32 iš apačios išsprudo, paskui kiti dar greičiau
33' išbirėjo ir nepamačiau, kaip ant pačio
34' dugno atsiradau. Gerai, kad buvo saulė. Pagu-
35 lėjau ir sudžiuvau. Akmenus bevartydamas
36 pavargau truputi. Ir kojos truputi erzina.
37' O vakar buvau toli kalnuose. Eiti 18 v.. Pas kriokl[i]us.
38 Šiokart kriokliai buvo ne kažkaip gražus.
39 Tik lietus lijo ir purvo buvo tiek, kad tik brisk.
40 Patiko laipiot stačiais kalnų šonais. Kur lipiau
41' ant kalno – vadas sako, kad ten tik sprandus suki-
42 nėjas, o vaikščiot – niekas nevaikšto. Bet
43 kaip užsikarsčiau – tai smagu.
44 Ir išsimaudžiau baltam krioklio
45' vandenėlyj, ir atsigėriau iki valiai. Krioklio
46' vanduo, vis tiek, kaip vynas. Šaltas toksai
47 ir skanus, išteka iš pačios kalno širdies.
48 Ir savo kelyj tiek dainuoja. Ir savo
49' kelionėj tiek saulėj nardos. Kaip ji negerti!
50 O kai pasileidi šliaužti pakalnėn – tai taip
51 ir važiuoji su visu graužu, o nuo medžiakų
52 pasilieka dvi storos vagos…
53 Gerai kalnuose!
54 Maniau parėjęs rasiąs nuo tavęs
55' žinią… Tavo šalyj saulė leidos,
56 iš tavo šalies tokie spinduliai tekėjo,
57 iš tavo šalies tokia ramybė liejos…
58 Senai, senai jau beturėjau nuo tavęs žinią.
59 Kodel, kodel?
60 Nežinau ar tu parašysi dar man, ar mane atsi-
61 minsi kada… –
62' Aš meldžiuosiu už tavę, ir jei nerami mano maldą
63 sugriaudintų tikų sapną Tavo – atleisk tu man…
64 Ir jeigu mano rūpestis būtų, kaip netikėtas
65' nematomo paukščio plasnojimas ir paliestų
66 tikią tavo godą – atleisk tu man…
67 Tegu tavo dienos būna lengvos ir žemė – tik pieva.
68' Bolyt[i]s
69' 20 (o gal 19 – nežinau)
[В]ал. Чурлянис
Ст. Искaрость
Волынск. губ
Им. гна Чарноцкaго
Дуга
ֿ
Exp
Б Срого
Сочи
Свeтлячок [*]
{147}
2 dešimčių ] cor č pro vid s
3 viršunes ] cor e pro ė
7 debesys ] cor d pro vid s
10 kiparisai ] cor s pro n
23 Besimaudant ] cor B pro ill
28 kol ] a ras
29 priversti ] cor v
30 man ] cor man pro vid
31 išsidiedus ] vid ex err pri d pro t, sec d pro s
31 vandenėlį ] cor ė pro e
33 pačio ] cor p pro m
34 Gerai ] cor G pro T
37 kriokli[u]s ] ill, vid u
38 Ši[u]okart ] vid ex err om u
41 sprandus ] ins r
45 vandenėlyj ] cor e pro vid a
46 kaip ] cor k pro s
49 saulėj ] cor fl -ėj pro -ei
55 žinią ] cor sec i pro ill
62 ir jei ] a ras j
63 sugriaudintų ] cor s
64 rūpestis ] cor p
65 nematomo ] cor n pro pri m
68 Bolyt[i]s ] ill, vid i
69 20 ] cor 2 pro vid 1
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volyn[ės] gub[ernija] / p[on]o Čarnockio / Dugos dv[aras] // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.