1917-06-17

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-06-17], [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1917-06-17], [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–175
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-06-17]
Physical Description: BS laiškas VČ [Jau aš ir nebeatmenu tos dienos, kada]. Datuojant [1917-06-17] ir lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 18,0×11,3 cm peršviečiamo, gelstelėjusio, dvigubo popieriaus lapuose (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršaus ir apačios kraštai nelygūs, plėšta. Dėmėta (rudos pirštų atspaudų, 2r mėlynos dėmelės). Prie laiško yra 14,3×11,4 cm vokas. Voko 1r viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas mėlynas dešimties kapeikų pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti trys pašto antspaudai: du violetiniai [СОЧИ] 1E ГОР. ЧЕР[НОМ.] / ◊ ◊ ◊ /, СОЧИ 1E ГОР. [ЧЕРНОМ.] / 17 6 17 /, vienas juodas [ИСКОРО]СТЪ / ◊ ◊ ◊ /. Voko 1v pieštuku numeruota {136}. Vokas gelsvai rudos spalvos, dėmėtas. Voko vidaus popierius ornamentinio rašto (žalių ir baltų bangelių). Laiškas išimtas, nuplėšiant viršutinį voko atvarto kraštą. Tema: BS apgailestauja, kad ilgai negaunąs laiškų. Aprašo kasdienybę Sočyje: išvykas į kalnus ankstyvais rytais, patirtus nuotykius. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–175. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Jau aš ir nebeatmenu tos dienos, kada
2 nuo tavęs laiškas bebuvo. Jau aš ir nebeatmenu,
3 kaip tada saulė juokės ir ką vėjas dainavo.
4 Jau aš ir nebeatmenu ar žadėjo saulė leisda-
5 mosi vėlei patekėti.
6 ~ Negerai, Sesute, darai, labai negerai.
7 Kai aš išeisiu toli, aš tau turbūt ilgai nepa-
8 rašysiu (nebus krasos)… Dabar gi!..
9 Bet ar tu žinai, kaip tu negerai darai, kad
10 nerašai… Bet ar tu žinai, kad aš taip
11 laukiu, taip laukiu žinios nuo tavęs!..
12 Dabar vėlei man niekas neberašo. Nei broliai,
13 nei tu. Ir esu toli, toli. Ir esu vienas, vienas.
14 Tik daugel juokiuosiu. Tik daugel žiūriu
15 in šviesos okeaną ir juokiuosiu. Ir šviesu pas mane.
16' Ir dieną, ir naktį ir sutema. Diena – tiek saulės –
17 ir myliu aš ją. Naktį tiek mėnulio – ir myliu
18 aš jį. Sutemoj – tiek šešėlių – ir myliu aš juos.
19 Šiandie atsikėliau anksti, anksti.
20 Išėjau pasivalkiot. Ant augšto kalno. Saulė
21 tik patekėjus kaišė spinduliais tolybėj
22' baltas kalnų viršunės.
23 Valio tau, rytmeti, ir tau, Saule, ir jums,
24 baltos kalnų viršūnės rytą tokios spin-
25 dulingos!
26 Paskui pradėjau leisties be takelio
27 visai in kitą pusę ir kad inklimpau in
28 purvyną! Vieni vijuokliai ir žalčiai
29 tesirango (Mat vakar smarkus lietus buvo)
30 Buvau beveik basas. Susidraskiau kojas,
31 Susipurvinau, susimaknojau ir ant
32 kelmo peleriną užmiršau –
33 Bet kai parėjau namo – tiek saulės
34 šiandie! Šiandie taip karšta – ir dūšioje
35 mano šviesu – ir aš džiaugiuosiu
36' saule ir dainu[o]ju.
37 Juk aš kito darbo ir neturiu – tik
38 svetiman daržan akmenis mėtyt, gėlės
39 vaginėt, po mares plaukyti valkioties
40 ir dainuoti. Visai apaštališkai.
41 Laimingi tie žmonės pasaulyj,
42 kurie gali valkioties, kiek tik jie nori?
43 Tu atleisk man, kad aš toks vėjavai-
44 kis ir latras, bet besivartydamas kokias
45 tris valandas ant karštų akmenų saulės
46 įkaitime – ir ne tą žmogus susigalvoji.
47 Galop, kodel man ir nesivalkiot, jei
48 aš noriu dainuoti ir esu laisvas ir
49' kaip mado geradėjas dėdė sako putniau-
50 si – riebiausi lydys…
51 Kai į Maskvą nuvažiuosiu – turbūt
52 busiu jau juodas, kaip puodas. Jau ir
53 dabar in totorį panašus.
54 O šiandie dieną nuėjau kaimyno sodan po piet
55 pamiegoti. Man besivartant atėjo kažkokia moteriškė
56 ir pradėjo barties, kad aš pievą mindau. Ir mudu barė-
57' vos su ja kokia valanda ir galop aš turėjau iš
58 jos sodo išsikraustyt.
59 Tsss… Kažkur girdis dainužė. Tai ar man
60 besėdėti namie!
61 Ar tu dainuoji dabar? Ar tu vaikštai
62 po laukus, po pievas, ar maudais gėly-
63 nais? Aš vis tiktai manau, kad tu man
64 parašysi. Aš vis tik manau, kad tu
65' balsą mano išgirsi. Aš vis tik manau
66 kad ir pas Tave saulė šviečia.
67 Galvot aš nemoku – žiūriu į saulę ir juokiuos.
68 Valio rytas ir vakaras ir diena saulėta.
69 Einu in mares dainuoti. Tave vainikuoti.
70 Tegyvena naktužė.
71' Buč[i]uoju. Bal[i]t[i]s
72' ◊? (nebežinau kuri
73 diena) – 17 m.
ВАЛ. ЧУРЛЯНИС
Ст. Искaрость
Волынской губ
Имѣниe г-на Чарноцкaго
Дуга
ֿ
Exp
Б Срого
Сочи, Свeтлячок [*]
{136}
16 Diena ] cor D pro T
22 viršunės. ] cor r pro vid š; p cor interp . pro !
29 buvo) ] p buvo) abs interp
36 saule ] cor fl -e pro
36 dainu[o]ju ] ill, vid o
49 mado ] vid ex err d pro n
57 su ] cor s pro k
65 balsą ] s l ins l
71 Buč[i]uoju Bal[i]t[is] ] ill, rest
72 ? (nebežinau ] a ? ill si
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / p[on]o Čarnockio / Dugos dvaras // B[alys] Sruoga / Sočis, Svetliačiok.