1917-06-17 ir 18

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-17 ir 18, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-17 ir 18, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–173
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-17 ir 18
Physical Description: BS laiškas VČ [Bendru gyvenimu laimina žemę…]. Be vietos nuorodos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 18,0×11,2 cm gelstelėjusio dvigubo popieriaus lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršaus ir apačios kraštai nelygūs, plėšta. Prie laiško yra 14,3×11,4 cm vokas. Voko 1r viršuje, dešiniojo kampo link, užklijuotas mėlynas, dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du juodi pašto antspaudai: СО[ЧИ] [1E ГОР.] ЧЕ[РНОМ.] / 18 6 17 /, СОЧ[И] [1E] [ГОР. ЧЕРНОМ.] / 18 6 1[7] /. Voko 1v uždėti du juodi pašto antspaudai: ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 28 6 17 /, [ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН.] / [28] 6 17 /. Pieštuku numeruota {144}. Vokas šviesiai rudos spalvos, dėmėtas, įplyšęs. Voko vidus žalsvos spalvos bangelių rašto. Atvarto viršuje – nedidelis dviračiu važiuojančios sparnuotos figūros su gyvūno galva, rankoje laikančios iškeltą voką, atvaizdas, nupieštas apskritime, kurio viršuje yra užrašas: TRADE MARK. Laiškas išimtas, atplėšus viršutinį voko atvartą. Tema: Poetinė impresija prieš išeinant į kalnus. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–173. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Bendru gyvenimu laimina žemę…
2 Vėliavą bendrą audžia ir kelia…
3 Svečią ar viešnią viešnagė lemia?..
4 Kirviui ar žvaigždei diemedžiai želia?..
ֿ
5 Ir ateina kartais garsas
6' Kaip šešėlis nebuities –
7 Suposmuoja rytui varsas
8 Sugriaudina nakčiai dainą
9' Ir nueina, kaip ateina –
10 Garsas varpo be šerdies…
ֿ
11 Dalį trumpą pasdalina
12 Karininkai ir žiniai,
13 Ir per naktį kelią skina,
14 Tinklus pina pašvaistyse…
15 O dausose ir akyse
16 Vien tik raisto žiburiai…
ֿ
17 O staiga šalnoj nurūdę
18 Vėl dirvonai sujuruos –
19 Žiedus daugel syk pražudę
20 Kera liepos ir lelijos –
21 Išmintis, kaip žaibo gijos
22' Pelenenuos ir vystykluos…
ֿ
23 Tòlin iš toli karūna keliauja…
24 Mainosi žvaigždės, mainosi lapai…
25 Džiaugiasi rytas iškilme nauja,
26' Dega ant laužo gėlės iš kapo…. [1]
27 17/VI
18 Koks rytas!
19 Ketvirta valanda.
20 Einu į kalnus. Grišiu vėlai, o gal rytoj
21 Miegok saldžiai.
22' Bučiuoju Bolyt[i]s
23 18/VI 17
Вал. Чурлянис
Ст. Искaрость
Волынск. губ.
Им. г на Чарноцкого
Дуга
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи, Светлячок. [*]
{144}
6 Kaip ] cor K pro T
9 nueina ] cor e pro s
22 Pelenenuos ir vystykluos ] cor ord pro Vystykluos ir pelenenuos
26 Dega ] cor D pro G
32 Bolyt[i]s ] ill, vid i
[1] BS eilėraščio „[Bendru gyvenimu laimina žemę…]“ pirminis variantas, vėliau dar kelis kartus taisytas.
Galutinį variantą „[Ir ateina kartais garsas]“, žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 89.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 742.
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volyn[ės] gub[ernija] / p[ono] Čarnockio / Dugos dv[aras] // B[alys] Sruoga / Sočis, Svetliačiok.