1917-06-14

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-14, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos (LLTI BR) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-14, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–171
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Doplomatinis perrašas
Date: 1917-06-14
Physical Description: BS laiškas VČ [Aš vis dar į kalnus neišėjau, ir nuo Tavęs vis dar]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 18,0×11,2 cm gelstelėjusio dvigubo popieriaus lapuose (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršutiniai kraštai nelygūs, plėšta. Dėmėta. Prie laiško yra 14,3×11,4 cm vokas. Voko 1r viršuje, dešiniajame kampe, užklijuotas mėlynas, dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du violetiniai pašto antspaudai: СОЧИ 1E ГО[Р.] ЧЕРНОМ. / 1[◊] 6 17 /, СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 1[◊] [6] [17] /. Voko 1v viršuje, atvarto dalyje, uždėtas juodas Iskorosčio pašto antspaudas ИСКРОСТЬ ВОЛЫН. / 26 6 17 /. Pieštuku numeruota {145}. Vokas gelstelėję. Vidus žalsvos spalvos bangelių rašto. Atvarto viršuje – nedidelis dviračiu važiuojančios sparnuotos figūros su gyvūno galva, rankoje laikančios iškeltą voką, atvaizdas, nupieštas apskritime, kurio viršuje yra užrašas: TRADE MARK. Laiškas išimtas, atplėšus viršutinį voko atvartą. Tema: BS apgailestauja, kad nesulaukia VČ laiškų. Išgyvena ilgesį, laukimą, liūdesį, vienatvę. Pasakoja apie gyvenimo Sočyje prie jūeos kasdienybę. Svajoja sustiprėjęs išeiti į kalnus. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–171. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Aš vis dar į kalnus neišėjau, ir nuo Tavęs vis dar
2 nėra jokio žodžio… Vėl tasai tylėjimas, tylėjimas, tylė-
3 jimas… Vėl toji tolybė, tolybė…
4 Ir tykūs, tykūs vakarėliai…
5 Aš jau marėse plaukyti išmokau. Nebereikia valtelės.
6 Nuplaukiu toli, toli. Ir in dugną nusileidžiu. Ir vėl
7 išplaukiu. Ir gyvenu pamarėse ir marėse. Noriu
8 su jomis pabūti. Turbūt galop pasiseks išeiti toli. Tik
9 sądraugas, kur buvome susitarę eiti į Krasnaja
10 Poliana – pabėgo. Latras toksai ir buvo. Bet rodos
11 pasiseks sutaisyti ėjikų.
– – – – – – – – – – –
12 Šiandie visa diena taip laukiau žinios nuo tavęs.
13 Šiandie visa diena sergėjau savo namus – laukiau
14 krasos ir visa diena praslinko lūkėsyj.
15 Kaip toli paskendo tasai balsas, kurs sapnus
16 augino ir sparnus glostė, kurs iš sapno augšty-
17 bėn budino… Klupoti ir laukti, klupoti ir ilgėties –
18 visas buvimas, visa kelionė.
19 Šiandie krasa visai ir pasirodyti nepasiro-
20 dė. Šiandie – Cha – šiandie diena ukanota ir
21' šešėlinga. Ar tu atsiminsi[? –]
22 Tai kas man dabar daryti? Tai kur man
23 dabar beeiti? Vakar buvo irgi toks vakaras.
24 Ir liūdna buvo, be galo buvo liūdna. Sė-
25 dėjau ant marių kranto, žiūrėjau į tolumą,
26' į šnerančią juodumą ir verkiau visas.
27' Šiandie eisiu velei ant marių kranto, šian-
28 die žiūrėsiu vėlei į tolumą, ir kas toliau… naktis
29 tokia tamsi ir ilga, o rytoj per dieną
30 nuo tavęs velei nieko negausiu… .
31 Bučiavau vakar sukniubęs ant marių kranto
32 akmenius, akmenėlius… Ir krantas toks
33 rustus, ir marės taip dainuoja ir naktis
34' tokia ilga… Skęsta tolymoj ukanoj vienišo
35 laivo vienišos burės… Ir verkia dūšia,
36 verkia per naktį…
37 Gerai buvo – gaudavau nuo tavęs kasrytą po žinią
38 ir dainuodavau visą dieną.
39 Dabar rytas toks tikus ir diena tokia ilga.
– – – – – – – –
40 Ar tu žinai, kad aš esu vienas vienas, kaip
41' tas upelis, kurs skuba pro tylinčias paniurusias
42 uolas ir ilgėdamos marių šneka‑šneka…
43 Ar tu žinai, kad aš jau visą amžių nebegir-
44' dėjau dūšios žodžio, nebemačiau akių gelmėse
45' negestamų žiburėlių…
46 Ar tu žinai, kaip kankina, kad atskrenda
47 arai, pasuka dangūj juodus ratus ir vėl kažkur
48 nusidangina ir baltų gulbių pulkelis
49 vakaružį dainuoja – ar tu žinai, kaip tuo-
50 met ilgu‑ilgu…
51 Skristi lėkti, kuotoliau, kuotoliau.
52 Skristi lėkti!
53 Sesute! Ar gi tu niekuomet negirdi
54' mano balso, manos dainos!..
55' Norėjau tau atsiusti magnolijos žido
56 lapą, bet knygoj bebudamas taip pagelto, kad
57 net nemalonu pažvelgti in jį.
58 Visos gėlės mano kambaryj nuvyto ir aš nebe-
59 turiu nė vieno žiedo. Tik aš svajoju, kaip čia
60 bus, kai nueisiu į kalnų pievas, kur gėlių visas
61' tvanas, kur žmogaus koja nestovėjo.
62 Aš užmiegu prie marių ir sapnuoju kalnus.
63' Jau man biški Soči pakyrėjo. Tik noris
64 dar ir dar pastiprėti, kad ant augštesnių
65 kalnų užlipus. Tik noris dar nuo tavęs
66 nors žodelį sulaukti
67 Atsimink mane!
68' Tegu Tave rytmenį tekanti saulė laimina.
69' Buč[i]u[o]ju B[o]ly[ti]s
70 14/VI 17
Вал. Чурлянис
Ст. Искaрость
Волынской губ.
имѣнie г-на Чарноцкaго
Дуга
ֿ
Exp.
Б. Срого
Сочи
Свeтлячок [*]
{145}
21 atsiminsi[? –] ] ill interp, vid
26 juodumą ] cor sec u pro a
27 kranto, ] p cor interp , pro
34 ukanoj ] cor u pro n
41 tylinčias ] cor t pro ill
44 [nebegir]dėjau ] cor j pro l
45žiburėlių… ] p ill si
54 balso ] cor b pro s
55 ži[e]do ] vid ex err om e
61 nestovėjo ] cor fl -o pro ill
63 man ] cor m pro vid S
64 augštesnis ] vid ex err fl -is pro -ių
68 rytmenį ] cor t pro s, vid ex err n pro t
68 tekanti ] cor sec t pro č
69 Buč[i]u[o]ju B[o]ly[ti]s ] ill, rest
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / p[on]o Čarnockio / Dygos dvaras // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.