1916-08-23[iki]_8

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas]
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-08-23]
Physical Description: BS laiškas VČ su eilėraščių ciklu „Miserere“. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1916-08-23] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi BS poezijos vakaro, vykusio 1916 m. Petrograde, programa, į kurią eilėraščių ciklas įtrauktas; BS biografija (1916-08-23 BS iš Petrogrado persikėlė į Maskvą). Rašyta 14,3×21,9 cm žalsvai pilkšvos spalvos, blankiai liniuoto-languoto popieriaus lapuose (1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r, 7r) parkeriu (juodu rašalu), yra taisymų parkeriu ir pieštuku BS ranka. Perlenkta pusiau. Užlenktas viršutinis kraštas. Kairieji kraštai nelygūs, plėšta. Kampai aplankstyti, apšiurę. Lapai sunumeruoti (viršuje, dešiniajame kampe, BS ranka užrašyti numeriai: 1., 2., 3., 4., 5., 6, 7.). Lapai segti sąvaržėle (viršuje, kairiajame kampe, išlikęs susegimo įspaudas). 1r viršuje, kairiajame kampe, pieštuku numeruota {20}. Prie laiško voko nėra. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 4 l. (be IV dalies „[Iš šaltinių, iš tyliausių]“). Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1.
1' Miserere.
I.
2 Garbinkit, broliai, dienas, liuo-
3 sas nuo šventvagystės, šventvagystės
4 neliestas dienas, broliai, tegarbinkit…
– – – –
5 Mus pašaukė pasaulin mirštan-
6' tis Balsas ir jojo mirimo valanda
7' užnuodijo maldas mūsų…
– – – –
8 Užtat mes ištremtieji miršta-
9 me ir mirštame kiekvienoj
10 maldoj mūsų, o Mirimo paslap-
11 ties vis nepalitime…
– – – –
12 Jei aš apsvaigau gegužiui
13 gimstant, tai kam jūs, broliai,
14 mylite mane?..
– – – –
15 O jei nemylėdami mane
16 lydite, tai kam jūs svaigstate
17 mano apjakimu?..
– – – –
2.
18 Aš daug klajojau, aš daug
19 meldžiausiu, o dabar aš neregis,
20' nes manyje gimė naktis, naktis –
21 bedugnė, nes tojoj bedugnėj ap-
22 gaubs mane Amžinybė…
– – – –
23 Apvyliau aš gyvenimą, ap-
24 vyliau aš brolius mano ir seseris,
25' ir dabar keliu paskutinę taurę
26 nuodų maldos mano…
– – – –
27 Klaupkitės, broliai, prieš
28' gimstančiojo Balso palaiminimą,
29 ir rankas tieskite in Dangų –
30 nemylėkite manęs…
– – – –
31 Mūsų širdys nežino ko
32 ilgis, mūsų siela junta dau-
33' gel dausų, o mes patys – tik
34 varpa be grūdų…
– – – –
35 Laimingesni už pa-
36 laimintus, liudnesni už
37 mirštančius, mes tik sieliai
38 mažučiai‑mažutėliai be-
39 galinėse marėse…
– – – –
3.
40 Garbinkit, broliai, dienas,
41 liuosas nuo šventvagystės, švent-
42 vagystės neliestas dienas bro-
43 liai, tegarbinkit…
– – – –
II.
44 Uždariau langines, užlei-
45 džiau užlaidas, ir dabar aš vienas,
46 ir dabar joks svetys nebeatlan-
47 kys manęs…
– – – –
48 Mano svečiai – spindulė-
49 liai, spindulėliai…
– – – –
50 Šneku su jais aš, ir tyliu su
51 jais, o skundžianties man jie
52 myli mane…
– – – –
53 Skundos nurimę, žaizdos
54 numirę, židinė užgesus – stoviu
55 ant krašto bedugnės, – čiaupiasi
56 lūpos, skečiasi akys – esu vienas
57' ir joks svetys dabar nebeatlan-
58 kys manęs…
– – – –
4.
59 Du jaunu žiedu po mano
60 kojų – atnešė man juodu grakštus
61 šypsojimos, kai aš supau Baltąją
62' Gulbę mažutėj vygėj – ir dabar
63 po mano koju du jaunu žiedu –
64 aš Viešpatis…
– – – –
65 Nebijau aš klaikumos –
66' aš saulė tarp saulių –
67' – aš šešėlis
68 tarp šešėlių – aš Viešpatys…
– – – –
69 Aš dar tas pats – aš dar
70 vakar Vakarą rinkau žibučių
71' puokščių puokštes ir deginau
72 jas, sukuręs didų laužą vidu-
73 ry girios – kaip šiandie de-
74 ginu sielvartoje savo žaizdas
75 prie bedugnės krašto…
– – – –
76 O, būkite palaiminti, kurie
77 prakeikė palaiminimą, kurie
78 krisdami bedugnėn tyčiojas iš
79 jos, būkite palaiminti visi,
80 visi – mirties valandoj Amžiną
81 Atilsį jums…
– – – –
5.
82 Gludu – gludu… Klausaus klai-
83 kumos, klausaus bedugnės… Al-
84 suot nustoju – klupu po kryžium –
85 manyje daug paslapčių – užda-
86 riau langines, užleidžiau užlai-
87 das ir dabar joks svetys nebe-
88 atlankys manęs…
– – – –
III.
89 Kuomet aš pajutau Žen-
90' gimą Sparnuoto Sargo, tai kas
91 jūs man… Kuomet aš sukniu-
92 bau po kryžium purvynas ir
93 bemirštąs – tai kas aš jums…
– – – –
94 Aš retai kada jus tesu-
95 praždavau, jūs retai kada ma-
96 ne tepriimdavot, dabar mes
97 visi lygūs: aš kvieslys, – jūs palydovai…
– – – –
98 Ateis, ateis toji karalystė.
99 Kuomet nebebus nė pateptųjų,
100 nė palaimintųjų, kuomet mes
101 visi pranašais tapsime: tykūs,
102 tykūs šaltinėliai – jie alsuoja –
6
103 – nieks neboja – vien tik kartais
104' plienas trupa – kai pakanda
105 sultys jų…
– – – –
106 Broliai – aš kviečiu jus…
– – – –
107 Ne tik mes nusidėję – mūsų
108' šešėliai ir nuodemingi – stugso
109' Golgota ant kiekvieno kryžkelio,
110' o po ja magdali-
111 nų minių‑minios…
– – – –
112' Mes nenumirę – mes tik negyvi…
– – – –
113 Ateis, ateis, broliai, toji
114 karalystė, kuomet siela
115 Golgotą pažinus, žaizdas
116 spinduliais užgydys, kuomet
117' numirs mumyse kareiviai ir
118 mes stosime karžygiais…
– – – –
IV.
119' Iš šaltinių, iš tyliausių
120 Kur alsavimai nedrumsčia,
7.
121 Kur švytrėjimai nesiekia,
122 Kur neskęsta spinduliai –
ֿ
123 Pasisemsiu taurę sulčių –
124 sielą girdysiu per naktį –
125' kol aušros ugnim kraujuota
126 girta siela degt neims…
– – – –
127 Ugnyje užgimęs veltui
128' ieškau laužo… Saulė toli…
129 Jei krisiu staiga bedugnėn –
130 ir žvilgsniu nieks nepaseks…
ֿ
131 Laužas toli… Ugnys toli…
132 Žvaigždės mirė… Miršta Saulė…
133 Ė, palaimints prakeikimas!
134 Ė, palaiminta naktis!
– – – –
135 Aš žinau – palaimins amžiai
136 ir išguitus, ir klajūnus,
137 ir kur girdo nuodais aklą,
138 ir kur drumščia šaltinius…
ֿ
139 Susisups verpetai sieloj,
140 Susiburs pašėlę volai – [1]
1 Miserere. ] s exc graph Atsisveikinimas.
6 Balsas ] cor B pro min
7 maldas ] cor pro širdis
20 nes ] cor n pro m
20 naktis ] cor i pro s
25 keliu ] cor fl -u pro
25 taurę ] cor t pro ill
28 palaiminimą, ] p ras ill
33 [dau]gel ] cor e pro ill
57 joks ] cor k pro s
62 mažutėj vygėj ] cor ord graph pro vygėj mažutėj
64 aš Viešpatis ] sub not graph
66–67 tarp saulių – ] p ras graph aš pa- / saulių daugel turiu
68 aš Viešpatys ] sub not graph
71 puokščių ] p ras py
90 Sparnuoto Sargo ] cor ord pro Sargo Sparnuoto
104 pakanda ] cor k pro g
108 stugso ] cor u pro y
109 Golgota ] cor G pro min
110 o po ja ] cor fl -a pro -os
110 o po ja ] p ras minių-minios
112 negyvi ] s ins e
117 numirs ] cor r pro s
119 tyliausių ] cor fl -iausių pro -iųjų
125 ugnim ] cor n pro m, cor m pro n
128 Saulė ] cor pro Sesulė
[1] Eilėraščių ciklo „Miserere“, įtraukto į rinkinį Saulė ir smiltys, pirminis variantas, šiek tiek taisytas pieštuku ir parkeriu (juodu rašalu) BS ranka.
Rankraštis nepilnas, trūksta toliau sekusios teksto dalies:
[…]
ir prieš saulę kils šešėliai,
ir Golgotos sūnūs kils!
– – – – – – – –
Sultims žemės girta siela
degs aušros ugnim kraujuota…
Kils verpetai… Kelsis marės…
Ė, palaimints, kurs negims!..
ֿ
Kryžius man – jums, broliai, dalgis…
Varpos lauke… Mes – šešėly…
Daug žinių atneš rytojus,
O mus viena tik telies!
– – – – – – – –
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 92–98.
Eilėraščių ciklo rašymo ir leidimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 742–743.