1916-08-23[iki]_7

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-08-23]
Physical Description: BS laiškas VČ su eilėraščių ciklu „Pakeleiviai“. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1916-08-23] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi 1916 m. BS poezijos vakaro programa, į kurią ciklas įtrauktas, BS biografija (1916-08-23 iš Petrogrado persikėlė į Maskvą), VČ pastaba pieštuku mašinraštyje (nuoraše) („4 frag. / Peterburg./ 1916“). Rašyta 13,9×18,3 cm labai plono, peršviečiamo, drobės faktūros, gelstelėjusio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kampai ir kraštai aplankstyti, kraštai įplyšę. Lenktas. 2r yra pataisymų BS ranka violetiniu pieštuku. 1r viršuje pieštuku numeruota {12.}. Prie laiško voko nėra. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 2 l. Skelbiama: iš autografo.
1 Pakeleiviai.
ֿ
2 Fragmentai.
ֿ
3 I
ֿ
4 Kai atėjo
5 Tartum sapnas, tartum gyvas –
6 Nė lelijų, nė vainiko nežadėjo…
ֿ
7 – Zvelgk pro langų. Žvelgk in dangų…
8 In padanges, in gaisrias…
9 – Narvas mažas. Dainos žvanga…
10' Ugnys vakaro neges!
ֿ
11 Rymau, rymau… Audžiu, audžiu…
12 Jei pažvelgsiu in tave –
13 Ugnys vakaro neges?..
_________________
14 II.
ֿ
15 Kiaurą naktį naktužėlę
16 Kaip aguona šlamažiedė…
ֿ
17 Tai ten takas mano bus,
18 Tai ten žvaigždė mano kris
19 Kur dievaitė mano šviesi didų aukurą
20' sukurs…
ֿ
21 Šventą tyla… Šventa byla…
22 Paprastas vamzdys, paparčiai…
23 Aš kaip skardas, aš kaip lapas, kurs
24 ir dega be liepsnos…
– – – – – – – – – – – –
25 Vidūnakty deivė ugniakurį kurė…
_________________
26 III
ֿ
27 Nuplasnojo paukštė juoda
28 In tolias girias…
29 Rytmečiu vamzdys žilvyčio –
30 Rytmečiui giesmė…
31 Iš mažyčių ašarėlių
32 Kelias spinduliai…
ֿ
33 Pievą vingina – dabina
34 Auksinti takai…
35 Girdo sultimis, svaigina
36' Saulės širpuliai…
37 O po kojų lenkia galvą
38 Balti dobilai…
– – –
39 IV
ֿ
40 Kibirkštėlė stojos liepsna,
41 Iš ugnelės daina kįlo…
42 Iš verdenės gėrė marės,
43 Iš ugniakurio – dangus…
ֿ
44 Pakeleiviui – stačias kelias…
45 Jei pasviro narvo sienos,
46 Jei dangūj giesmė pasruvo –
47 Skėst tik sparnus ir plasnot!..
ֿ
48 Nauja Saulė – naujas rytas,
49 Nebegrįš perdegę žvaigždės…
50 Ir lydės dangosp dievaitė –
51 Atpirkėjas ir kvieslys… [1]
_____________________
7 Zvelgk ] vid ex err Z pro Ž
10 neges! ] cor interp pro
20 sukurs ] cor su pro pa
36 Saulės širpuliai ] s exc Lengvus spinduliai vio graph
[1] Eilėraščių ciklo „Pakeleiviai“ vienas pirmųjų variantų (1), šiek tiek taisytas parkeriu (juodu rašalu) ir violetiniu pieštuku BS ranka.
Galutinį eilėraščių ciklo variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 147–148.
Plačiau apie eilėraščių ciklo tekstų rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 763.
Dar vieną šio eilėraščių ciklo variantą žr. „Pakeleiviai“ (2), in: VUB RS, F153–1095.