1916-05-21[iki]

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-05-21], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas nespausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-05-21], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1916-05-21]
Physical Description: BS laiškas VČ su vertimu „Litanija Šėtonui“. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1916-05-21] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi [po 1916-05-18] ir [1916-05-21] BS rašytais laiškais, BS poezijos vakaro programa, į kurią vertimas įtrauktas. Rašyta 22,4×35,6 cm dviejuose liniuoto popieriaus lapuose (1r, 2r) parkeriu (juodu rašalu). Lapai susegti spaustuku (spaustukas geležinis, aprūdijęs, jo antroje pusėje – užrašas ORIGINAL, maža penkiakampė žvaigždė). 1r, 2r kairieji kraštai nelygūs, plėšta. 2v apačioje, priešinga kryptimi, nei tekstas, pradėta rašyti, užbraukta: „Litanija Šetonui. // O, Aniolų Gražybe, Dieve Išminties, / Garbės parduotasai, a[…]“. Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r–v, 2r–v, perlenkiant pusiau, įplyšę, yžta. 1r viršuje pieštuku numeruota {11}. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Būklė: gera. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096 (nuorašas ne visai atitinka rankraštį: nesurinktos (ar renkant spausdinimo mašinėle praleistos) 38–40 rankraščio eilutės, yra smulkesnių pataisymų), 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Litanija Šetonui.
ֿ
2 O, Aniolų Gražybe, Dieve Išminties,
3 Garbės atimtasai, parduotasai lemties,
ֿ
4 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą!
ֿ
5 O, ištremties Karaliau, apšmeižtas aklių
6 Kurs nugalėtas kilsti vis galingesniu,
ֿ
7 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą!
ֿ
8 O, didis Viešpats požemio, visažinąs.
9' Žmonių ilgėjimos budrus vaistytojas,
ֿ
10 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą!
ֿ
11 O tu, kursai raupsotus, pasmerktus lankai,
12' Mylėt juos mokini, jiems Rojų atdarai,
ֿ
13 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą!
ֿ
14 O tu, kurs iš Mirties, tavos mergos senos
15 Gimdai vėl viltį – pasiutimą meilumos,
ֿ
16 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą!
ֿ
17 O, žvilgsnį nuteistų be kaltės skaidrinąs,
18 Kad jis pasmerkt minias, apspitusias dybas,
ֿ
19 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą!
ֿ
20 O tu žinąs, kur žemėje godžioj giliai
21 Suslapstė Dievas brangius daiktus pavydžiai,
ֿ
22 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą!
ֿ
23 O tu žvilgsniu atlankęs gelmes tų versmių,
24' Kur pašarvotos dūšios plieninių tautų,
ֿ
25 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą!
ֿ
26 O tu, kurs sergsti duosniosiomis rankomis
27 Klajojant naktikovus stogo briaunomis,
28 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą!
ֿ
29 O tu, kurs kaulus girto valkatos senus
30 Arklių sumintus burtais minkštai, kaip gležnus,
ֿ
31 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą!
ֿ
32 O tu, kursai paguost ir raudą numalšyt
33 Mus siera su salietra mokini maišyt,
ֿ
34 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą!
ֿ
35 O tu, grakštus bičiuoli, savo atspauda
36 Žymiąs klasčias raugingas didžturčių kaktas,
ֿ
37 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą!
ֿ
38 O tu, kurs inkvepi akims, jausmams mergų
39 Tikybą driskmenų, norėjimos skausmų,
ֿ
40 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą!
ֿ
41' O, tremtinių lazda, vadėjų švytury,
42 Žūdytojų ir pakartų viens teisdary,
ֿ
43 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą!
ֿ
44 O tu, Patėvy tų, kur pyktyj juodame
45 Iš Rojaus Dievas Tėvas bloškė in žemes,
ֿ
46 O Šetone išgirsk maną aimaną ilgą! [1]
___________________
9 ilgėjimos ] cor o pro s
12 Rojų ] cor R pro min
24 pašarvotos ] cor š pro l, cor v pro i
41 vadėjų ] cor v pro vid ž
[1] Prancūzų poeto Charleso Beaudelaire’o (1821–1867) kūrinio „Litanija Šėtonui“ vienas iš kelių vertimo variantų.
Galutinį vertimo variantą žr. in: BSR, t. 5 I: Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 113–115.
Plačiau apie vertimo teksto istoriją žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 785–787.
Kitą vertimo varianto rankraštį „[Tu grazna, išmintis iš dangaus Aniolų]“, žr. in: VUB RS, F153–1095. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098.