1916-08-23[iki]_6

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neskelbtinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com)

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [iki 1916-08-23], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perašas
Date: [iki 1916-08-23]
Physical Description: BS laiškas VČ su eilėraščių pluoštu [Žvilgėsiais aštriais nugirdė], [Sutemoj tavin atėjes], [Keliasi mintis, slenka Dievop]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi 1916 BS poezijos vakaro programa, kur minėti eilėraščiai įrašyti; popieriumi (tik Petrograde BS rašė melsvos spalvos laiškiniame popieriuje), BS biografija (1916-08-23 iš Petrogrado persikėlė į Maskvą). Rašyta 13,0×18,5 cm plono, melsvos spalvos, drobės faltūros, gelstelėjusio laiškinio popieriaus dvilapyje (1r, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Laiške yra taisymų ir prierašų paprastu pieštuku BS ranka. Perlenktas pusiau. Dešiniojo krašto viršaus ir apačios kampai aplankstyti. 1r pieštuku numeruota {10}. Prie laiško voko nėra. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 3 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Kažkaip nyku, kazkaip skaudu
2 Ar ne drobule aš audžiu.
3 J. Baltr [1]
ֿ
4 Žvilgėsiais aštriais nugirdė,
5 Apsvaigino spinduliais.
6 Mojo sparnu – ir pravirgdė,
7' Ir nuskrido padangiais…
– – – – – –
8 Lig gegužis vėl atėjo
9 In gėlinus, darželius –
10 Kas klestėjo – pražidėjo –
11' Ir pabėrė spindulius…
ֿ
12 Kas merdėjo – mirti vistė –
13 Susiburė nuo dainu…
14 Emė naujos žvaigždės švisti
15' Degti saulės ant kalnų…
ֿ
16' Ir sparnuota, ir laukinė,
17' Ir saulėta, ir žalia…
18' Laukia pievos – vilnys inės –
19' Šventa Viešpaties valia!
– – – – – –
20' Lig prieš vėtra tylu, tyku –
21' Viskas merdi akylai…
22 Kažkaip skaudu, kažkaip niku,
23' Bąla, balą ir skruostai… [2]
___________
24 Брошу князю ожерелье
25 ярко‑красное, мое!
26 Ю. Балтрушайтис. [3]
ֿ
27 Sutemoj tavin atėjes
28 Tau karuna kaip supsiu!..
29 Gal tik nakti išbudėjes
30 Duokle ritui nunešiu…
ֿ
31 Iš kalėjimo klekėti
32 In padanges ištrukau –
33 Ir manij skliautai žvaigždėti –
34 Aš puolimu nežinau!
ֿ
35 Susupsiu žiedais karuna –
36 Ar su saule ji nušvis?..
37 Ar milėsi tu klajuna,
38 Iš padangiu kurs nukris?..
ֿ
39 Žalio sparno sumojimas…
40 Klaikus atbalsiai širdies…
41 Baltas drobulės audimas…
42 Ar mirtis nepamilės?
ֿ
43 Apreiškimu neatbojau,
44 Nužengimu nemačiau!
45 Jaunas viges palaidojau,
46' Karstui sarga pastačiau! [4]
_______________
47' Keliasi mintis, slenka Dievop…
ֿ
48 Susigriaudinus,
49 Susidumojus
50 Kasos rasotos saulėj žaibuoja.
51 Akis liuliuoja
52 Gudžia godele
ֿ
53 Keliasi mintis, kaip debesėliai, slenka Dievop…
ֿ
54' O prarymojus naktelę –
55 Kur beeisi,
56 Ko belauksi?..
57 Jei dainuosi, jei skrajosi, ka padangėj sutiksi?..
58 Kam žininus paliksi?..
59 Ka inleisi
60 pasimelsti
61 su vainikais, su gėlėms?..
ֿ
62' Keliasi mintis, debesu debesis, slenka Dievop…
ֿ
63' Godą – lopšelį
64 suptiesi gundo
65 žalio darželio išsiilgimas…
66 Ir pamilėjus
67 Ir pražidėjus
68 Ko susigriaužei, ka sumanei?..
ֿ
69 Keliasi mintis, debesu debesis ir debesėliai,
70 slenka Dievop… [5]
_________
7 nuskrido padangiais… ] s exc graph viliojo žvilgsniais…, sub exc – – – – – –
11 Ir pabėrė ] s exc graph Gėrė žalsvus
15 Degti saulės ant kalnų… ] s exc graph Už beribiu mėlinu…
16 laukinė ] s exc graph ir saulėta
17 saulėta ] s exc graph laukinė
18 Laukia pievos – vilnys inės ] s exc graph Vien tik žvaigzdžiu temilėta
19 Viešpaties ] cor pro Dieviška graph, sub l add graph – – – – – – –
20 tylu ] s exc graph sieloj
20 tyku ] cor y pro i, a add interp , graph
21 merdi akyla… ] s exc graph apmirė tiktai…
23 Bąla, bąla ir ] sub exc graph Kažko bala greit, add lin
46 sarga ] cor fl-a pro -as, ras s
47 Dievop ] cor D pro min
52 Gudžia godele ] sub ras graph Skaisčios, pažista lukėsiu gala.
54 O prarymojus naktelę ] s exc graph Kiaura nakti prarimojus
62 Keliasi ] p ia ras iu
63 Godą – lopšelį ] s exc graph Viziju vige
[1] Epigrafas iš Jurgio Baltrušaičio eilėraščio „Audėjas“.
Paskutinės eilėraščio eilutės: „Что-то грустно, что-то больно – / Уж не саван ли я тку?“ (Юргис Балтрушайтис, „Ткач“, in: Юргис Балтрушайтис, Дерево в огне, Вильнюс: Vaga, 1969, p. 136–137).
Vėliau epigrafo atsisakyta.
[2] BS eilėraščio „Sopulingoji“ pirminis variantas „[Žvilgesiais aštriais nugirdė]“, taisytas pieštuku BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 181.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 776.
[3] BS iš atminties cituoja kelias J. Baltrušaičio eilėraščio „Pjovėja“ eilutes: „Кину князю ожерелье, / Ярко-красное, мое!“ (Ю. Балтрушайтис, „Жница“, in: Ю. Балтрушайтис, Земные ступени, Москва: Скорпион, 1911, ст. 90).
„(B. Sruogos vertimas: Sviesiu jam karolius gyvus, – / Tuos raudonus degančius! (Naujienos, 1923. VII. 9, nr. 160); L. Brogos vertimas: Jam karolių pynę sviesiu – / Tą raudoną kaip liepsna! (J. Baltrušaitis. Žemės laiptai. Kalnų takas. V., 1973, p. 70)“ (Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1, p. 775).
[4] BS eilėraščio „Sutemos meilužė“ pirminis variantas „[Sutemoj tavin atėjęs]“, nedaug taisytas parkeriu (juodu rašalu) BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1, 1996, p. 179.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 775–776.
[5] BS eilėraščio be pavadinimo „[Keliasi mintys, slenka Dievop…]“ pirminis variantas, taisytas pieštuku BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1, 1996, p. 233.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 790–791.