1917-06-07

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-07, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neskelbtinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-07, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–166
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-07
Physical Description: BS laiškas VČ [Dvi savaiti klajojau po pasauli, dvi savaiti]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu, turiniu. Rašyta 17,9×11,2 cm gelstelėjusio dvigubo popieriaus lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršaus ir apačios kraštai nelygūs, plėšta. 2r–v yra rudų dėmelių. Prie laiško yra 14,3×11,4 cm vokas. Voko 1r kairiajame krašte priešinga užrašo kryptimi užklijuotas mėlynas, dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du violetiniai pašto antspaudai: [СОЧИ] 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 8 7 17 /, [СО]ЧИ 1E ГОР. Ч[ЕРНОМ.] / [8] [7] [17]. Voko 1v uždėtas juodas pašto antspaudas ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 15 7 17 /. Pieštuku numeruota {150}, prirašyta {Geros}. Vokas šviesiai rudos spalvos, gelstelėjęs, dėmėtas. Voko vidus – žalsvų linijų rašto. Laiškas išimtas, atplėšus voko dešinįjį kraštą, su juo nuplėšta dalis viršutinio atvarto. Tema: BS, grįžusio po kelių savaičių išvykos ir gavusio VČ laiškų, įspūdžiai ir nuotaikos (liūdesys, ilgesys, laukimas, svajonės būti kartu). Būklė: gera. Minimi asmenys: Adolfas Sruoga, Julius Abraitis. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–166. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Dvi savaiti klajojau po pasauli, dvi savaiti
2 Tau beveik nieko nerašiau. Grižau. Nuo tavęs du laiškučiu.
3 Vienas rustus, kitas geras, geras. Tiek aš jų laukiau.
4 Tiek aš jų laukiau tylėdamas ir skęsdamas užmar-
5 šoj ir klajodamas po tolimą pasaulį. Ačiū.
6 Grižau alkanas ir pavargęs – 3 dienas pasninkavęs.
7 Su tavo žodžiu, su tavimi bėgau in sodą.
8 Liūdna pas mane. Pas mane labai liūdna.
9 Tas dvi savaiti buvau neišvengiamai kartu
10 su savo sankeleiviais, ir taip man jie inkirėjo,
11 kad aš juos pamečiau Gagruose ir pabėgau.
12 Dabar esu Sočyj. Dabar vėlei susidumojau.
13 Dabar vėlei rymau nuleidęs akis ir galvą
14 prie marių kranto ir žiūriu in žemę ir tolumą.
15' Kodel taip liūdna? Kodel taip ilga?
16 Kodel taves čia nėra?
17 Sakai: „reikia mum vieniems pabūti…“ Aš neži-
18' nau, ar tai tiesa, ar ne, tik žinau, jei tu bu-
19 tum kartu – nueituva toli‑toli, in kalnų ežerus
20 ir upelius, in kalnų šviesią pastogę, tik ži-
21 nau, kad tu būtum čia – man nebūtų taip skaudu
22' ir ilga…. Ярки искры – вѣк их мал… [1]
23 Kam kalbėti. Kam minėti žvaigždžių vardus ir žmonių.
24 Ir kam eiti taip toli. Ir čia pat ir sutema, ir marių
25 kraštas įlinkęs ir iširęs ir medžiai išrauti.
26 Ir aš nenoriu būti toli, ir aš nenoriu turėti
27' daug, rymau saulei nusėdus po senų ažuolu,
28 nuleidžiu galva ir tyliu.
29 Kodel taip liūdna? Kodel taip ilgu?
30' Sugrįžau in senovės chaosą, in senovės tylumą.
31' Užvožiu akis, slenka regėjimai. Nežinau
32 ar aš sapnuoju, ar aš noriu sapnuoti. Pulkai –
33 marės margų paukščių atskrenda ir nusileidžia,
34 ir nutupa visa platų lauką ir pievą. Iškįla
35 pilki – palšus būrių bokštai, plevesuoja ilgais
36 tamsiais liežuviais ties marėmis paukščiu,
37 pasviruoja pasviruoja ir plaukia lengvu
38' žygiu per pauksčių galvas.
39 Visas laukas palšas ir juodas.
40 Man labai ilgu yra.
41' Jei aš išeisiu į lauką ir sutiksiu žmogų arba
42 prie marių: aš jam žodžio netarsiu, aš nepažvelgsiu
43 in jį. Mano akis – kaip požemio upės vanduo: šaltos ir
44 permatomos. Aš negaliu, kad žmogus akyse skaitytų
45 žemės laukimą. Aš negaliu eit in pranašą ir kurėją.
46 Tame pakranty kur aš rymau liūdėjimos metu
47 niekas ir ateiti neateina. Tame pakranty su-
48 temos metu niekas neverkia. Eina tik tenai nereika-
49 lingi ir klajūnai. Žemė tyli tenai. Ten pauksčiai negieda.
50 Sesuo, tu myli mane – kodel tu kartais taip žiauriai
51 galvoji apie mane?
52 Aš apie tave negalvoju – aš tik laukiu tavęs, aš tavęs
53 neinsivaizdinu – aš tik myliu tave. Aš nemoku pažinti,
54 aš nemoku prieiti ir pažvelgti in gelmę, in slaptybę…
55' Plieno durys gal supus, gal uolų kalnai taps
56 permatomi, aš rymau žiūrėdamas in žemę ir laukiu.
57 Juo gražesnis pasaulis – juo daugiau jame
58 liūdnumo. Rodos – visa gražė, visas grožės džiaugsmas,
59 visas gyvenimas ir pasaulis – yra vien tik liūdėjimas.
60 Sesuo, sesuo, kodel man taip liūdna yra?
61 Rašo brolis [2], rašo Julius [3]
62 Kaip aš jiems rąšysiu, ką aš jiems parašysiu.
63' Tavo laiškai rašyti viduryj birželio. Atėjo, kai
64' aš buvau toli. Dabar liepos mėnuo. Dabar ilgėji-
65 mos daugiau. Dabar nuo taves velei nieko.
66 Butų gerai, kad tu rašytum – tuomet gyvenčiau.
67' Buč[i]u[o]ju tave, Sesute.
68' Bolyt[i]s
69 7/VI 17
[Вал.] Чурлянис
ст. Искaрость
Волынской губ
Им. г на Чарноцкaго
Дуга [*]
{150}
{Gera}
15 ilg[u] ] vid ex err a pro u
18 tiesa ] cor t pro n
22 ilg[u] ] vid ex err a pro u
27 nusėdus ] cor d pro s, cor u pro ill
30 chaosą ] cor ch pro s
31 Užvožiu ] cor U pro S
38 žygiu ] cor ž pro p
41 sutiksiu ] cor t pro s
55 durys ] cor y pro i
63 Tavo ] cor T pro P
64 Dabar ] cor D pro vid l
64 ilgėji[mos] ] cor il pro vid da
67 Buč[i]u[o]ju ] ill, vid i, o
68 Bolyt[i]s ] ill, vid i
[1] ~ rus =Kibirkštėlė mirksnį švyto!
(Jurgis Baltrušaitis, „Mirksnių tėkmė“, in: Jurgis Baltrušaitis, Žemės laiptai. Kalnų takas, vertė Linas Broga, Vilnius: Vaga, 1973, p. 194.
[2] Adolfas Sruoga (1887–1941), inžinierius elektrikas; tuo metu – Petrogrado susisiekimo dalies Telegrafo ir telefonų skyriaus vedėjas.
[3] Julius Abraitis (1890–1987), gydytojas. 1917 m. baigė studijas Maskvos universiteto Medicinos fakultete, metus dirbo kariuomenės gydytoju.
[*] ~ rus =[Valerija] Čiurionytė / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / p[on]o Čarnockio / Dugos dv[aras].