1917-06-06

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-06, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas nepublikuotinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-06, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–165
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-06
Physical Description: BS laiškas VČ [Po trijų dienų tylėjimo atvirutė ir laiškas…]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 17,8×11,2 cm gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau, dar kartą lenkta (dvi lenkimo linijos). Viršutiniai kraštai nelygūs, plėšta. 1r–v, 2r–v yra rudų ir rašalo dėmelių. 2v yra pirštų atspaudų, prisilietus prie užrašo, nenudžiūvus rašalui. Prie laiško yra 14,1×11,2 cm vokas. Voko 1r viršuje, dešiniajame kampe, įstrižai užklijuotas mėlynos spalvos, dešimties kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du violetiniai pašto antspaudai: СОЧИ 1E [ГОР. ЧЕРНОМ.] / 7 ◊ ◊ /, СОЧИ 1E [ГОР.] [ЧЕ]Р[НОМ.] / 7 -6 [17] /. Voko 1v uždėtas mėlynas pašto antspaudas ИСКРОСТЬ ВОЛЫН. / 21 6 17 /. Pieštuku numeruota {146}. Vokas gelstelėjęs, dėmėtas. Voko viduje įklijuotas labai plonas samanų spalvos popierius. Laiškas išimtas, atplėšus voko 1r kairįjį kraštą. Tema: BS ramina nuliūdusią VČ, atsiprašo dėl anksčiau išsiųstų laiškų, kurie galėjo ją įskaudinti. Aprašo išgyvenimus, lietui lyjant. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–165. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Po trijų dienų tylėjimo atvirutė ir laiškas…
2 Ir kokie liūdni!
3 Aš kaltas, kad savo neprotingais laiškais
4 tavyj tokį upą sutvėrei… bet man skaudu buvo ir
5 aš gal nors kiek savo kaltę atpirkau.
6 „O tu vistiek rytoj vėl pasakysi, kad aš nenoriu, kad aš
7 užmiršau…“ Nežinau, ar begalima man pasiteisint. Tik
8 norėčiau vieną pasakyti – nebuvo pas mane tokios
9 valandos, kad aš tau netikėčiau. Ir kartais, kai luke-
10 syj ir pasiilgime nesulaukiant nuo tavęs laiškelio iš-
11 trukdavo aitrūs žodžiai – aš tau tikėdavau. Aš tikė-
12 davau in tave, gali numanyti ir jausti iš laiškų rašytų
13 antrą dieną. Jei aš bučiau tavimi abejojęs, jei aš
14 bučiau Tau netikėjęs – aš nebučiau Tau rašęs.
15 Bet aš tikėjau, aš žinojau, kad aš Tau negaliu
16 nerašyti ir aš žinojau, kad Tu man vistiek para-
17 šysi. Tik man nesmagu, kad aš nesąmojingais
18 laiškais tau tiek nesmagumu padariau.
19 Tiek to. Tegu bus palaidota ir palaiminta, kas negera.
20 Šiandie pas mane negera diena. Visą laiką
21 lietus lyja – lynoja, aš sėdžiu namie kertelėj susi-
22 gužęs ir kažko laukiu. Ir mano balta lelija, kur
23 ant stalo galvą kėlė vakar taip augštai ir didžiai,
24 dabar nulinko in duris ir sviro, ir laukia kažko.
25 Sutema dar toli. Ir svečiai – šmėklos dar negreit
26 dar negreit mano liūdną urvą atlankys. Su jais
27 ar aš jau busiu nevienas? Ar jų slinkimas ir
28 šnarėjimas bus jau dūšiai mano pasakų šneka?
29 Mano balta lelija šiandie tokia liūdna ir nusvi-
30 rusi, kad man gailu net jos… Ne tam ji pra-
31 žydo, kad tokia tamsią dieną pas mane ant sta-
32 lo svyroti… Toli mudu su ja nuo viso pasaulio,
33' ir tylumoj mes alsuojam, ir sunkus alsavimas – kaip
34 išsiilgusios dūšios skridimas… Girdis kaip už lango
35 lietus šlama – lyja, girdis kaip vėjas šnera po
36 vinkšnų šakas, girdis, kaip sunkus lašai
37 krinta – krinta – krinta žemėn… Daug laiko, daug amžių…
38' Apsikniaubsiu kniupsčias ir tūnosi, kol tasai
39 varpas nepažįstamas, špižinis, nepakels manęs…
40' Apsikniaubsiu kniupsčias ir tūnosi ir busiu
41 tylus, kaip motyna žemė ir mano alsavimo
42 baltoji lelija nebegirdės…
43 Apsikniaubsiu kniupsčias ir tūnosiu: ir tegu
44 slenka metai ir amžiai, kalnai ir pakalnės ir
45 ankštus kloniai, ir tegu lašai ir žvaigždės krinta,
46 o aš žinau tik viena:
47 Tebūna šventa valia Tavo!
48 Kodel pas mane taip tamsu? Juk dar diena,
49 dar vidūdienis!.. Kodel akis taip linksta
50 in žemę?..
51 Vinkšna už mano lango šlama ir lenkias,
52' ir jos šnarėjimas toks liūdnas…
53 Iš tolimos šalies jos liūdna pasaka apie
54 tolimą liūdėsį… Aš nežinau, ko ji rauda, tik
55 jos lapai taip dreba‑dreba, ir kiečiau spau-
56 džiuos in savo tamsią kerte…
57 Lelija, balta lelija, tik tu viena su ma-
58 nimi ir tu viena težvelgi in mane…
59 Lelija, Sesuo mano, tegu būna tau mano malda
60 ir mano aimana ir mano lūkesys – virpėjimas…
– – – – – – – –
61 Ar bus gerai, ar bus gerai?
62 Tu turbūt dabar po laukus ir po laukus.
63 Ir matai, kaip saulė kelias ir leidžias, ir jauti
64 kaip viksvos ir gludišėliai alsuoja? Tu turbūt
65 jau dabar esi laisva, kaip paukšti ir lengva,
66 kaip gėlės sapnas! Aš džiaugiuos, kad tu
67 ne kur kitur, kad tu patekai Voligniun.
68 Aš džiaugiuos, kad tu alsuosi laukų platy-
69 be ir sutemos tyla. Aš džiaugiuos, kad
70 Tu dainuosi ir tekančia Saulę garbinsi.
71 Aš džiaugiuos, kad tu skraidysi po
72' pasaulį! Bučiuoju Sesutele mano jauną,
73 bučiuoju
74' Boly[ti]s
75 6/VI – 17
Вал. Чурлянис
Ст. Искaрость
Волынской губ
Им. Дуга
г-на Чарноцкaго
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свѣтлячок [*]
{146}
4 sutvėrei ] vid ex err fl -ei, pro -iau
33 ir ] cor i pro ill
38 tūnosi[u] ] vid ex err om u
40 tūnosi[u] ] vid ex err om u
52 liūdnas… ] p ras
72 mana ] cor m pro s
74 Boly[ti]s ] ill, vid
[*] ~ rus =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / p[on]o Čarnockio / Dugos dv[aras].