1917-06-04

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-04, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-04, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: F53–163
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-04
Physical Description: BS laiškas VČ [Labas rytas – rytmetėlis!]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi 1917-06-02 ir 1917-06-05 laiškų pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta viename 17,9×11,0 cm lygaus, gelstelėjusio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Laiško viršutinis ir kairysis kraštai nelygūs, plėšta. Prie laiško nėra voko. Tema: BS aprašo Sočio gamtą ir jos įkvėptus įspūdžius. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–163. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Labas rytas‑rytmetėlis!
2' Visa naktį naktužėlę prasėdėjau‑prasi-
3 šlaisčiau pagal jūrą motinėlę ir sodi
4 vabaliukų žibuoklių bangose –
5 Kad tu žinotum kokios naktys čionai!
6 Sutema sutemėlė, marėse ukanos, van-
7 duo debesingas ir tviska (mėnulio nėra)
8' bangos‑bangutės tokios tylios, tokios graksčios,
9 taip meilingai krantelį bučiuoja.
10 Ir tylu‑tylu. Visai, kaip kalnų tyla.
11 Visai, kaip kalnų vakaras ir naktis.
12 Ir žvaigždžių tiek pat daug, o gal ir dar
13 daugiau. Guliu ant marių kranto, žiū-
14 riu augštyn ir buriu žvaigždėmis.
15 Nakties tylybė! Nakties šventė!
16 O tu rašai, kad aš tavęs dar neatsimenu!
17 Tik gal viena negerai, kad aš perdaug
18 vaikštau, bet jau amen, jau sėdėt nebegaliu.
19 Toksai gražus rytas, tiek daug Saulės –
20 tai ar aš galiu nemylėti pasaulio,
21 ar aš galiu nesijuokt ir nedainuoti.
22 Šiandie Sekmadienis. Šventė. Aš švęsiu.
23 Tuojau einu marių pakrančių toli‑toli,
24' ties augštu kalnu. Ten po bangutes paplaukysiu.
25' Tegu ir Tau šiandie būna šventė – šventė Saulės.
26' Kai ineisi darželin – te visos gėlės prasišypsos!
27' Buč[i]u[o]ju.
28' Balyt[i]s
29 4/VI 17
2 prasėdėjau ] cor pri ė pro i
8 bangutės ] cor b pro d
24 Ten ] cor T pro P
25 šventė ] p cor interppro .
26 Kai ] cor K pro T
27 Buč[i]u[o]ju ] ill, rest
28 Balyt[i]s ] ill, rest