1916-04_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-04], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, [1916-04], [Petrogradas].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-04]
Physical Description: BS laiškas VČ su prozos fragmentu „Išguitas“. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-04] ir lokalizuojant [Petrogradas], remtasi VČ pastaba pieštuku mašinraštyje (nuoraše): „1916 / IV / Piter“. Rašyta 11,3×35,5 cm stambiai liniuoto popieriaus lape (1r) pieštuku. Perlenkta pusiau, dar kartą lenkta (dvi lenkimo linijos). Kraštai nelygūs, plėšta. Aplankstyta. 1r viršuje, kairiojo kampo link, pieštuku numeruota {6}. Tema: Pavasario refleksijos apie gyvenimą. Būklė: vidutiniška, blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 2 l., LLTI BR, F53–219, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Išguitas.
ֿ
2' Šiandie ir aš savo bėdina buiti bevargdams
3 pajutau pavasarį – saulė taip skaisti,
4' konvalijos dazeli prazido, zibutes palei šila jau senai melinuoja.
5 Visas virpėdamas vakaro laukiu. O sulau-
6 kes nubloskiau velniop visas knigas, pasineriau
7 godelėse – tegivuoja inkvėpimas!
8 Išėjau in gatve.
9 Ne, nenoriu to kasdieninio triukšmo,
10 nenoriu to bildėsio ir ir veidmainigu praei-
11 viu veidu – padailintu kaukiu.
12 Šiandie pavasaris.
13 Nenoriu tik iš tolo temiti givenimą, noriu
14 patsai giventi!
15 Gatvė.
16 Ne joj givenimas.
17 Nesuprasiu aš jos, o ji manes nepalitės.
18' Nepasieksiu aš jos sukuriu supimos, o ji
19 neištirs mano sielvartos paslėpciu.
20 Ir ji vistik arciausia prie givenimo.
21 Jos begaliniame judėjime daugiausia
22 atsiskirėliu, jos purvuose daugiausia
23 skaistibės, jos prakeikimuose – daugiau-
24 sia maldu ir Dieviškos meilės…
25' Kas nemilejo balandzio
26 naktimis slankioti vienas nuleides gal-
27 va ir skezdamas tolimose karionėse!
28 Einu.
29 Be tikslo. Be prasmės.
30' Snaudžia įsistiebe sodno
31 medziai – balandį sapnuoja, tirstas rukas
32' juos dengia – sodas nebuitim dvelkia.
33 Tik retkarciai kaikur sutinku
34' naktinė gatves zvaigzde. Tik pašaliais
35' ant suolo neticia uzklumpu jaunas poras –
36' pavasaris eina!
37 Ne cia givenimas:
38' cia tik sapnas, cia tik pasaka, cia tik
39 vizijos‑godos
40' Gal ira ir uzsidegimo: gal ira ir ugnies,
41 bet ugnis neskaisti, taritai nedeguliai ruksta,
42 liepsna išblankus – ji tekancios saulės
43 niekados nematė
44 Prisišlieju prie senos, susikuprojusios
45' pušies – ziuri tolin pro rukus:
46 Gal išvisiu Ji, gal išvisiu Ja, gal išvis Juos?
47 Tilu.
48 Tik kazkokie šešėliai akise pinasi, tik
49 kazkoksai skausmas sirdi slegia…
50 Nepasijutau, kaip atsiklaupiau ir
51' taritum kapa aido balsa pratariau
52 – Miserere!
53' Niekas maldos nenugirdo, niekas skausmo
54 neištirė.
55 – Melskies už mus!
56 Ne cia givenimas.
57 Ir pavasario cia nėra. Cia tik ilgėjimų
58 ilgėjimos butibės ar givatos. [1]
2 savo ] p s l ins bėdina
4 konvalijos ] p s l ins da[r]zeli
4 zibutes ] p s l ins palei šila
10 ir ] p vid ex err rep
10 veidmaini[n]gų ] vid ex err om m
18 sukuriu ] cor sec u pro vid i, cor fl -u pro vid o
25 balandzio ] a ras skaisčiomis
30 Snaudžia ] a ras phr Juk ir aš
32 dengia ] cor den pro ill
33 retkar[c]iai[s] ] vid ex err om s
34 naktinė ] cor na pro ga
35 neticia ] cor net pro ill
36 pavasaris ] cor v pro ill
38 sapnas ] a s l ins tik
38 pasaka ] a s l ins tik
40 uzsidegimo ] cor uzsided pro ill
45 pušies ] s l ins e
45 ziuri[u] ] vid ex err om fl -u
51 kapa ] vid ex err fl -a pro -o
51 balsa ] vid ex err fl -a pro -u
53 nenugirdo ] cor nu pro ill
[1] Prozos fragmento „Išguitas“ pirminis variantas, taisytas paprastu pieštuku BS ranka.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 4: Proza, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 584–585.
Plačiau apie prozos fragmento „Išguitas“ autografus žr. Donata Linčiuvienė, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 624. Komentare minimas tik prozos fragmento „Išguitas“ mašinraštis (nuorašas). Čia pirmą kartą skelbiamas kūrinio, siųsto VČ kaip laiškas, rankraštis.