1917-06-03_2

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-03, Sočis.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-03, Sočis.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-03
Physical Description: BS laiškas VČ su eilėraščiais „[Man lineliai mėlinžiedžiai,]“, „[Aš sustoju ir rymoju:]“. Be pilnos datos. Datuojant [1917] remtasi kitais 1917-06-03 rašytais laiškais. Rašyta 18,0×11,3 cm lygaus, gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. Viršaus ir apačios kraštai nelygūs, plėšta. 1r viršuje, kairiajame kampe, pieštuku numeruota {9b}, apačioje, dešiniajame kampe, užrašyta dokumento signatūros dalis {–1094}. Prie laiško voko nėra. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas) – VUB RS, F153–1097, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Man lineliai mėlinžiedžiai,
2 Man mergelė linožiedė.
3 Aš išeinu in laukelį,
4 Kaip karalius po dvarelį.
ֿ
5 Raunu saują, raunu kitą –
6 Man vainikas ir nupytas.
7' Dimną galvą vainikuoja
8 Ir žirgelį kamanoju.
ֿ
9 Po linelių giedrią jurą
10 Man dalužę vėjas buria…
11 Aš ir joju ir dumoju
12 Ir dalgelę minavoju –
13 Ar čia plakti, ar pustyti,
14 Ar marelės’ paskandyti,
15 Ką linai vėjužiui sakė
16 Apie mano linoakę?..
ֿ
17 Aš linelių lauką sėjau
18 In žemelę vis žiūrėjau:
19 Vainikuotas, kaip žvaigždėtas,
20 Aš žemelei pažadėtas.
ֿ
21 Aš ir joju ir dumoju,
22 Ir naktelę minavoju:
23 Ar tai mano tas šešelis,
24 Kur pastojo vieškelėlį? [1]
__________
25 Aš sustoju ir rymoju:
26 Karaliūčia, karaliūčia –
27 Ar tu toli nuėjai?..
– – – – – – – – – – – –
28 Tie mirksniai – kaip žaibo gijos.
29 Tie gesimai – kaip degimas,
30 Ir tolybė – tik vainikas…
– – – – – – – – – – –
31 Nežinau, kas ugdė jauną.
32 Rytą kėlė
33 Vakarėlį
34 Dievinais sapnais viliojo
35 Ir aušimo
36 Burtų bojo…
ֿ
37 Nežinau kas sėjo deivei
38 Pirmą biržę,
39 Kas paspaudęs pirmas ranką,
40 Kaip vėjelis rytmetinis
41 Lelijos paskendo…
42 Nežinau aš sapno tavo –
43 Kur plasnoji, kur esi –
44 Tik žinau, kad mano stygos
45 Mano tyrai, mano vėjai –
46 Tau dainuoja…
ֿ
47 Tik žinau, kad mano žygis
48' Apyniai sapnų vasarių
49 Ir godelės sutemėlės –
50 Tau vainikas.
– – – – – – –
51 O midus – vaišingas mano:
52 Rymastėlis ir malonė –
53 Kol krūtinė ims baltėti…
– – – – – – – – – –
54 Aš sustoju ir rymoju:
55 Karaliūčia, karaliūčia –
56 Ar tu toli nuėjai?.. [2]
ֿ
57 ˹3 birželio
58 Soči.˺
7 vainikuoja ] vid ex err fl -a pro -u
48 vasarių ] cor s pro ill, vid k
57–58 ˹*˺ ] add p text, in d mg
[1] BS eilėraščio „[Man lineliai mėlynžiedžiai]“ pirminis variantas, nedaug taisytas BS ranka. Vėliau jis tapo eilėraščių ciklo „Kaip sesulė kad dainavo“ trečiąja (III) dalimi. Ciklas įtrauktas į eilėraščių rinkinį Dievų takais.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 167.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 771.
[2] BS eilėraščio „[Aš sustoju ir rymoju –]“, neįėjusio į rinkinius, pirminis variantas, nedaug taisytas BS ranka.
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 248.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1: Poezija, 1996, p. 792–793.