1917-06-03_1

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-03, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-03, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F53–161
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-06-03
Physical Description: BS laiškas VČ [Ar tai tu manai, kad aš tau nerašytau…]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi VČ adresu, pašto antspaudais. Rašyta 17,9×11,2 cm lygaus, gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perenkta pusiau. Viršutiniai kraštai nelygūs, plėšta. Prie laiško yra 9,8×12,3 cm vokas. Voko 1r viršuje, dešiniajame kampe, buvęs užklijuotas pašto ženklas, iškirpta. Uždėti du violetiniai pašto antspaudai: СОЧИ (pažeista), СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 4 -6 17 /. Voko 1v, atvarto dalyje, uždėtas mėlynas pašto antspaudas ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 16 6 17 /. Pieštuku numeruota {164}. Vokas gelstelėjęs, dėmėtas, kampai aplankstyti, kraštai apšiurę. Laiškas išimtas, atplėšus viršutinį voko atvartą ir dešinįjį kraštą. Voko viduje įklijuotas plonas violetinės spalvos popierius. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Tema: BS informuoja apie kasdien VČ rašomus laiškus, kurie laiku nenueina dėl blogų oro sąlygų, pašto trikdžių. Būklė: gera. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–161. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Ar tai tu manai, kad aš tau nerašytau…
2 Aš tau rašau, aš tau kasdien rašau,
3 aš tau netik rašau, aš tau ir dainuoju –
4 aš tau po mares plaukydamas
5 vilnis kapoju ir vandenines kibirkštis
6 beriu, aš tau lengvus gludišėlius
7' ir ramunėlius skinu, aš tau vakarę
8 Saulę reškučiomis bangose žarstau.
9' O tu rašai, kad tris dienas negauni
10' nuo manęs – Turbūt sustojo kur.
11 Pas mus taip būna. Palija kokią
12 naktį pasiutęs lietus – vanduo
13 tiltelius nunešioja – paštas ir
14 nebepravažiuoja ir laiškų neatve-
15 ža ir neišveža.
16 Ar tai tu man ir siuntinėlį
17 siuntei?.. Aš, gavau ir tavo telegra-
18 mą ir daugybę laiškų, bet siuntinėlio
19 negirdėjau.
20 Ir pikstu aš ant savęs –
21 kam aš visokius niekus tau rašau
22 ir tave kankinu.
23' Vieno ko man bereikia – tai botago.
24 Išsitinginiavau, kaip žydo kati-
25 nas, tiek ir tedarau – kad valkiojuos
26 per dienas ir naktis. Net pamiegot
27 netenka, kaip reikiant. Viena bėda –
28 kinžalo negaliu niekur gauti pirkti.
29 Kam tu manai, kad aš tau nerašau!
30 Aš nuo tavęs neturėjau laiško tris
31 sąvaites – ir aš maniau, kad tu rašai,
32 kad tu atsimeni mane – ir atsiminei.
33 Aš nemoku dabar gražiai parašyti.
34 Ot, kad kur akmenis pavartyti, uoloms
35 pasikarstyt, ąžuolo šakas palau-
36 žyt, marėse paplaukyti, gyvates
37 pamušti ir ant kranto marių parėkti –
38 tai aš moku dabar.
39 Tai aš moku dabar ir tylą‑tylu-
40 mėlę mylėti, kiaurią naktį prasėdėti
41 ant marių kranto ir nieko negalvoti,
42 tik su radastomis alsuoti, tik su akme-
43 nėliais‑akmenučiais tylėti.
44' Šiandie Subatos vakarėlis
45 Ar yra pas tave darželis?..
46 Ar tu jį laistai, ar lankai?
47 Gerai, kad šiandie Subatvakaris.
48 Daugiau švenčiu pasaulyj – gyve-
49 nimas šventesnis.
50 Kodel tu neparašei, ką siunti-
51 nėlyj siuntei – kaip aš jo sulauksiu?
52 Bet aš manau, kad šią valandą
53 tu mano balsą girdį ir mano spar-
54 nus junti – tai ko man daugiau.
55 „Kas subatos vakarėlį – oi‑oi‑oi“.
– – – – – – – – –
56 Bučiuoju tave sesutėle stiprai, kietai –
57 Buk Saulėta ir darželyj
58' Boliuk[a]s
59 3/VI 17
Гну Чарноцкoму
ст. Искaрость
Волынской губ
Им. Дуга
Вал. Чурлянис
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свѣтлячок [1]
{164}
7 ramunėlius ] a ras s
9 rašai ] cor sec a pro e
10 Turbūt ] cor T pro P
23 botago ] a ras p
44 vakarėlis ] cor l pro s; p ras interp ?
46 laistai ] cor t pro k
46 lankai ] cor la pro su
58 Boliuk[a]s ] ill, rest
[1] ~ rus =P[onui] Čarnockiui / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / Dugos dv[aras] / Val[erija] Čiurlionytė // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.