1917-05-24

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-24, [Sočis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-05-24, [Sočis].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1917-05-24
Physical Description: BS laiškas VČ su eilėraščiais [Iš kalnelio žaliagalvio], [Ar atminsi bernužėlį]. Be vietos. Lokalizuojant [Sočis], remtasi: VČ pastaba rankraštyje („Parašytas 1917 m. Soči. / ciklas 6 lapai“), mašinraštyje (nuoraše) VČ įrašu pieštuku („2 eilėr. / 1917 / V Soči / B. S“). Rašyta 11,3×18,0 cm lygaus, gelstelėjusio popieriaus dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėlynu rašalu). Perlenkta pusiau. 1r–v, 2r–v viršaus ir apačios kraštai nelygūs, plėšta. 1r viršuje, kairiajame kampe, pieštuku numeruota {9a}. Be voko. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas) – VUB RS, F153–1097, 2 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Iš kalnelio žaliagalvio
2 Pasikėlė dainužėlė
3 Pamažėli…
ֿ
4 Kur lakštingalė giedojo…
5 Nuo rasos kur žiedas linko…
6 Kur takai jaunystės godų…
ֿ
7 – Kaip išbristi man vargdienei
8 Tokį platų platumėlį,
9 Tokį gilų ilgastėlį…
ֿ
10 – Kaip pasiekti man besparnei
11 Mažutėlį žiburėlį
12 Sutemėlę…
ֿ
13 – Ar aš austi nemokėjau
14 Mėnesiena
15 Diemedėlių, eršketėlių
16 Ataudėliais –
17 Nevirpėjau!..
ֿ
18 – Ar tas sapnas – mano žiedas?..
19 Ar ir aš gimiau paparčiu?..
20' Ar nešnekint su lelijoms
21 Vandenėlis
22 Ir manęs?..
ֿ
23 Iš kalnelio dainužėlė –
24 Liūnas, liūnas, klampunėlis…. [1]
– – – – – –
25 Ar atminsi bernužėlį
26 Tykų mielą vakarėlį,
27' Kurs greblėlį tau išpjaustė?..
28' Kurs dainavo, kaip dalgelė
29 Ir lydėjo visą kelią
30 Ir žiedeliais kelia siaustė –
31 Ar atminsi tą bernelį?..
ֿ
32 Pvievos kvapas – sultys vynas…
33 Piemenučiai po pievelę
34 Kelia iškilmę vakarę…
ֿ
35 – Tu būk jaunas! – Tu būk jauna!
36 – Aš kur pjauna
37 Tik lelijas
38 Ežerėlyj –
39 Toks pjovėjas…
ֿ
40 – Aš – kur plauna
41 Aukso gijas
42 Ežerėlyj –
43 Tai audėja…
ֿ
44 – Aš kur rauna
45 Lelijėlių
46 Gilią šaknį gilumėlyj –
47 Toks pjovėjas…
ֿ
48 – Aš kur krauna
49 Giją gijon, posmą posman ir šešėlin –
50 Tai audėja…
ֿ
51 Ir smagus sultingas vynas…
52 Ir linksmybė po pievelę
53 Kaip kaitra sapnų vasarių…
ֿ
54' Ar atminsi?.. Ar atminsi?..
55 Skrenda tyli sutemėlė…
56 Verkia tyla‑tylumėlė…
ֿ
57' Nei priliepsi, nei užginsi
58 Špižiui dužti ir žvangėti,
59 Žiedui nukirstam žydėti
60 Nors ir mirksnį, neužginsi… . [2]
ֿ
61 ˹24/ V — 17˺
20 šnekint su ] cor pro plaus tų, kaip
20 lelijoms ] cor m pro s
27 greblėlį ] cor g pro vid ž
28 dalgelė ] cor d pro l
32 Pvievos ] vid ex err Pvie pro Pie
54 Ar ] a ras interp
57 Nei priliepsi ] cor pro Nepriliepsi
61˹*˺ ] add in sin mg
[1] BS eilėraščio „[Iš kalnelio žaliūnėlio]“, įėjusio į rinkinį „Saulė ir smiltys“, vienas iš pirmųjų variantų „[Iš kalnelio žaliagalvio]“, šiek tiek taisytas juodu rašalu BS ranka.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 48.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 731.
[2] BS eilėraščio „[Ar atminsi bernužėlį]“, įėjusio į rinkinį „Saulė ir smiltys“, vienas iš pirmųjų variantų, šiek tiek taisytas juodu rašalu BS ranka.
Galutinį variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija Poezija, 1996, p. 13–14.
Eilėraščio teksto rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 720–721.