1911-04-18

Main Title: „Lietuvos ūkininko“ redakcijai, [1911-04-18], [iš Panevėžio – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą (tel.: (8 5) 262 2592, Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, biblt@llti.lt).
Availability Notes: Laiško kodavimo schema nenaudotina, tekstas neperspausdintinas be archyvo rengėjų sutikimo (nerutela@hotmail.com).
Availability Notes: Objektą galima naudoti, tačiau tik nekomerciniais tikslais. Be to, negalima jo keisti, modifikuoti, kurti išvestinių kūrinių. Nurodyti autorių.
Availability Notes: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)].

Bibliographic Data

Main Title: „Lietuvos ūkininko“ redakcijai, [1911-04-18], [iš Panevėžio – į Vilnių].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštynas
Identifier: LLTI BR, F26–134
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1911-04-18]
Physical Description: BS laiškas „Lietuvos ūkininko“ redakcijai [Gerbem. Redakcija. / Malonečiau patalpint į ]. Be datos ir vietos. Datuojant [1911-04-18] ir lokalizuojant [iš Panevėžio – į Vilnių], remtasi turiniu, redakcijos adresu, dalies teksto publikacija. Rašyta 13,6×21,5 cm gelstelėjusio, stambiai liniuoto popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Perlenkta pusiau. 1r parkeriu (juodu rašalu) pažymėta {Nes}, 2v – {Sim.}. 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku užrašyta signatūra {„LŪ“ – 134}. Tema: Refleksijos lietuvių kompozitoriaus, dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties tema. Apie Vabalninko kleboną. Būklė: gera. Saugojimo vieta: LLTI BR, F26–134. Mašinraštis: nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Gerbem. Redakcija.
2' Malonečiau patalpint į tamstų laikraštį šia
3 mano korespondencijelę ir eiliukės.
4' Mano adresas: „Поневѣж, Дворянская, Б. Срого“ [1].
5' Pseudonimas – „Ilgunas“.
6 Su pagarba B. Sruoga
7 P. S. Malonėčiau parašit, kokiuo budu siust rankraščius
8 B. S.
ֿ
9 M. K. Čiurlianiui.
10 Saulute malonei į žemę žiurejo.
11 Skaistumo pripilta gamta
12 Visa šį pasaulį pilnai usžavejo –
13 Kaip rojus ji buvo miela.
14 Linksmučiai lakunai po laukus čiulbejo,
15 Laimingi svečiai Lietuvos,
16 Ir skardžios daineles padangėj skambejo, –
17 Apdainavo gražybės gamtos.
18 Tik Lietuva verkia, nes nelaiminga
19 Nes ji jau neteko sunaus
20 Nes jos jau pailso sunaus maloningas
21 Nes tokiu jai nebera daugiaus.
22 Oi verkia ji griaudžiai ir balsiai vaitoja,
23 Ir pleše nuo kankliu stygas
24 Nebera Čiurlionio… baisei ji dejuoja,
25 Ir laužo sus’ėmus rankas
26 O jis viens galingas jau guli grabe –
27' Nebespaudžia jo bėdos tautos,
28 Jau ilsis tam „amžinos laimės name“,
29 Bet… Jis neužmirš Lietuvos.
30 Čion ašaros bėga upeliais srovena,
31 Čion skurdas žmoniu prispaustu –
32 Ten linksmas jis bus, su dailę begivenas,
33 Tik troškim, kad laime rastu [2].
34 Ilgunas
ֿ
35 Vabalnikas. Pernai mes susilau-
36 kem naujo klebono kun. Miežinio.
37 Prieš jo atvažiavima klebonai kiekvie-
38 nais metais, pirmose sausio dienosę
39' surinkdavo bažnytinį komiteta
40 del apsvarstymo parapijos reika-
41' lų. Tame komitetę dalivaudavo
42 bažnyčios dešimtininkai.
43 Klebonas atiduoda atskaita kiek
44 surinkta kaledojant, kiek sumesta
45 šventadieniais ant bažnyčios, kur
46' kiek išlaista, kiek liko arba truko.
47 Komitetas nutardavo kokiems tik-
48 slams suvartot likusieji pinigai,
49' ka pirkt, kas pataisyt.
50 Prie dabartinio klebono jau komi-
51 teto nebėra, nebereikia, atgijo
52 patvaldyste. Klebonulis sau
53 vienas apsvarsto parapijinius
54' reikalus, atskaitos
55 pasilieka sau, pinigus žmonių
56 suvartoja palei sąvo norą.
57' Parapijonis tuo labai neuž-
58' ganėdinti. Jie sako, kad
59 klebonas noris iš tų pinigų (bažny-
60 tines kasos) užsimokėt algas savo
61 tarnaitėms.
62 Vienok keista….. Ilgunas [3]
ֿ
63 Vabalnikas. Mūsų miesčiukas labai
64 turtingas giditojais. Yra vienas tikras
65 giditojas, ar feldšeriai (vienas židas).
66' I ligonbuti eina abu lietuviai, bet
67 kaip vienas taip kitas parsidavę deg-
68 tinei. Atvažiuoja kartą žmogelis
69' pas viena, tas guli išsitempęs ir
70 sako: „navažiuosiu, pane, pilvas sopa.”
71 Ką darisi, reiki eit pas kita.
72 Tas tuoj pažadejo važiuot, tik reike
73 palaukt, kol isirenks. Zmogelis
74 čion lauke keleta valandu, o ligonis
75 namie miršta. Mat mūsų daktarė-
76 lio besirengiant priragauta
77 degtineles ir užmigta ant kė-
78' des. Virsdamas nuo kėdės pabudo [4]
2 tamstų ] p s l ins laikraštį
4 Дворянская ] cor Д pro min
5 Pseudonimas ] cor m pro ill
27 Nebespaudžia ] cor b pro s
33 tro[k]škim ] vid ex err om k
39 komiteta ] s l ins te
41 komitete ] cor pri e pro ė
46 kiek ] cor i pro ill
46 truko. ] cor interp pro ?
49 ka ] cor k pro p
54 reikalus ] a ras laikraščius
57 tuo ] cor fl -uo pro -uos, ras s
57 neuž- ] cor n pro vid v
58 Jie ] a ras Il
66 ligonbuti ] cor b pro l
69 viena ] cor fl -a pro -as, ras s
78 Virsdamas ] cor V pro min
[1] ~ rus =Panevėžys, Bajorų [gatvė], B. Sruoga.
1906–1914 m. BS mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje.
[2] Eilėraščio „Prie karsto M. K. Čiurlionio“ pirminis variantas, parašytas tuoj po lietuvių dailininko ir kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties (1911-04-10).
Galutinį eilėraščio variantą žr. in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 437.
Eilėraščio rašymo ir skelbimo istoriją žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: Ibid., p. 821.
[3] Pirminis straipsnio variantas.
Publikuotas variantas:
„Parapijų reikalai.
Vabalninkas. Pernai sulaukėme naujo klebono. Senasai klebonas, budavo, visados sušaukdavo bažnytinį komitetą. Tame komitete dalyvaudavo bažnytiniai dešimtninkai. Svarstydavo parapijos reikalus. Klebonas atiduodavo atskaitą, kiek surinkta bekalėdojant, kiek sumesta šventadieniais, kiek išleista, kiek liko bažnyčios reikalams ir t. t. Susirinkusieji nutardavo, kam suvartoti likučius, kas pirkti, kas pataisyti. Bet atvažiavo naujas klebonas ir susirinkimų nebėra. Jis pats vienas sprendžia visus reikalus. Parapijonįs vis laukia. Ilgunas
Publikuota: Ilgunas, „Parapijų reikalai“, in: Lietuvos ūkininkas, 1911, balandžio 28 (gegužio 11), Nr. 17, p. 158.
[4] Neišspausdinta žinutė.