1937-10-18_2

Main Title: Laiškas Juozui Bieliūnui, 1937-10-18, Kaunas.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini, tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Juozui Bieliūnui, 1937-10-18, Kaunas.
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F47–1349
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1937-10-18
Physical Description: BS laiškas-paaiškinimas [Besiruošdami mano veikalo „Gedimino sapnas“ vaidinimui akto-]. Rašyta trijuose 23,1×29,1 cm gelstelėjusio popieriaus lapuose (1r, 2r, 3r) spausdinimo mažinėle, pasirašyta parkeriu (mėlynu rašalu). Popieriaus lapai su vandenženkliu (atvaizdas ir užrašas ORIGINAL / BRISTOL PAPIER). Perlenkta pusiau. 1r, 2r, 3r viršuje, kairiajame kampe, segta sąsagėle, išimta. 1r, 2r, 3r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {1}, {2}, {3} bibliotekininko ranka. 2r ir 3r yra pataisymų ir prierašų parkeriu (mėlynu rašalu), spėtina, BS ranka. 1r viršuje ištepta. Tema: BS prašymo autorinį honorarą už vaidinimą „Gedimino sapnas“ sumokėti aktoriams paaiškinimas. Pasisakoma prieš neteisingą autoriaus teisių traktavimą. Būklė: gera, nepažeista. Be voko. Perdavė Juozas Rimantas. Prirašyta Juozo Rimanto pastaba, kaip BS autografai atsidūrė pas jį („Pradėjęs rašyti Lietuvos radijo istoriją (parašiau tik patį pirmą skirsnelį) renkant medžiagą ir šis įdomus dalykėlis, kažkur mėtomas, pakliuvo pas mane. J. R.“). Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F47–1349. Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 [→] 1
ֿ
2 Ponui
3 VALSTYBĖS RADIOFONO DIREKTORIUI [1]
ֿ
4 Balio Sruogos,
5 gyvenančio Kaune, Žemuogių, 4a,
6 pareiškimo
ֿ
7 paaiškinimas.
ֿ
8 Besiruošdami mano veikalo „Gedimino sapnas“ [2] vaidinimui akto-
9 riai, viso 8 žmonės, padarė 12 repeticijų, kurių ne viena nusitę-
10 sė daugiau 3-jų valandų. Visi jie drauge už visą darbą gavo vos
11 100 litų. Vaidinimui specialiai buvo paruošta aukštai vertinga mu-
12 zika, – ir kompozitorius už savo darbą negavo nė cento. Šitokiose
13 aplinkybėse aš nesijaučiu turįs moralinio pagrindo imti, kaip teks-
14 to autorius, bet kurį honorarą.
15 Antra vertus, Valstybės Radiofonas, tokia aukšta, garbinga ir tur-
16 tinga kultūros darbo įstaiga, skirtąjį autoriui honorarą turi gi
17 kam nors sumokėti. Jeigu ji to nepadarytų, galėtų likti įspūdis,
18' kad ji naudojasi pašalpa, kad ir teksto autoriaus honora-
19 ro sulaikymo forma. Tokiai garbingai įstaigai tai būtų nepatogu.
20 Todėl tad bus teisingiau padaryta man priklausomą honorarą
21 sumokant aktoriams, kurie šiam vaidinimui dirbo atsidėję ir kurie,
22 bent keletas jų, savo tarnybos vietoje neuždirba nė pragyvenimo
23 minimumo. Aštuoniems žmonėms už dvyliką repeticijų ir vaidinimą
24 šimto litų atlyginimas galėtų būti pavadintas nelabai geru vardu.
25 Nežymėdamas honoraro sumos palieku ją nustatyti Valstybės Ra-
26 diofono vadovybės gerai valiai.
27' Man yra žinoma, kad Vaikų valandėlės dramaturgai už 30 minučių
28 vaidinimo tekstą gauna iki 50 litų atlyginimo, tuo pačiu perleis-
29 dami Valstybės Radiofonui autoriaus teises (tolimesnių vaidinimų
30 [→] 2
ֿ
31 teisę) neaprėžtam laikui ir jokio atlyginimo toliau nebegauna.
32 Dėl šių sąlygų laikau savo pareiga pažymėti štai ką:
33 1) Valstybės Radiofonas už savo paties ruošiamus vaidinimus,
34 besitęsiančius 45 min., teksto autoriams moka iki 250 litų, vaikų
35 gi valandėlės dramaturgams už 30 minučių vaidinimą moka iki 50
36 litų; už 15‑kos minučių laiko skirtumą susidaro 200 litų hono-
37 raro skirtumas. Kitaip sakant, vieniems dramaturgams už vaidinimo
38' minutę mokama 5,55 lit., o kitiems – 1, 66 lt. Arba: Vaikų valan-
39 dėlės dramaturgams mokama 3,64 karto mažiau, – tiek kartų mažiau
40 jų darbas tėra vertinamas. Nenuostabu, kad šitokiame Radiofono el-
41' gesy Vaikų valandėlės dramaturgai gali pajusti tam tikrą panieki-
42' nimą savo darbui, – gali pajusti, kad į juos žiūrima
43 nelyginant į blusą iš trečio aukšto.
44' 2) Ir Vaikų valandėlės dramaturgai nėra lygiai traktuojami.
45 Pereitų Kalėdų meto vaidinimo Kiškelių autorius gavo
46 100 litų honoraro; Peliūkščių autorius už vaidinimą,
47 nusitęsusį, jei neklystu, 10–12 minučių, gavo taip pat 100 litų. Ma-
48 no veikalėlio vaidinimas tęsėsi lygiai 30 minučių.
49 Žinoma, aš nieku būdu nesu linkęs tikinti, kad mano veikalas
50 yra tobulas ir kad man turėtų būti skirtas už jį aukščiausias
51 atlyginimas. Aš labai gerai žinau jo trūkumus, kurių yra jame
52 nemaža. Vėl, kalbant apie mano veikalo trūkumus, būtų teisinga to-
53' mis pat akimis pažvelgti ir į tuos veikalus, už kurius mokama aukščiausia
54 norma – iki 250 litų: šitoje perspektyvoje gal ir mano veikalo
55' trūkumų našta kiek palengvėtų.
56 3) Veikiąs Lietuvoje autorių teisių apsaugos įstatymas sako,
57 kad net autoriui mirus autoriaus teisės priklauso jo įpėdiniams
58 per 50 metų nuo jo mirties. Autoriaus teisės ar bent jų dalis
59 galėtų būti perleista kam kitam (pav. Valstybės Radiofonui vaidi-
60 nimo teisė) tik atskiro susitarimo keliu, notariniu susitarimo
61 [→] 3
ֿ
62' aktu. Šioks ar toks literatūros veikalas – nėra batas, kurį nusipirkęs gali
63 nešioti, kol nupliš. Įstatymas aiškiai skyria literatūros veika-
64 lą nuo šiaip daikto, kurį gali pirkti ir parduoti, rasti ir pames-
65 ti. Batą galima užsimauti ir nusimauti, o literatūros veikalas
66 yra rašytojo esmės dalis, – jos mechaniškai nuo rašytojo neat-
67 skirsi, – ją galima tik atplėšti, organizmą sužalojant. Veikiąs
68 įstatymas visa tai gerai numatė. Reikalavimas, kad autorius už
69 kelioliką ar kelias dešimtis litų neaprėžtam laikui atsisakytų
70 savo teisių (ar jų dalies), prieštarauja veikiančio įstatymo
71 dvasiai.
72 Aš neturiu jokio pagrindo nesinaudoti veikiančio įstatymo pa-
73' galba, lygiai, kaip Valstybės Radiofonas neturi jokio teisėto pa-
74 grindo iš manęs reikalauti, kad aš tai padaryčiau. Autoriaus
75 teisių atsisakymo (ar bent jų dalies) akto aš nepasirašysiu, bet
76 šis mano nusistatymas dar neduoda Valstybės Radiofonui jokio
77 teisėto pagrindo nemokėti man honoraro už įvykusį vaidinimą.
78 4) Tokias ar kitokias sąlygas Valstybės Radiofonas galėtų
79 statyti autoriui prieš vaidinimą. Prieš vaidinimą Valstybės Ra-
80 diofonas manęs neatsiklausė, jokio parašo iš manęs nepareikalavo.
81 Veikalą suvaidindamas jis pasiliko už įvykį atsakingas ir man
82 skolingas. Būdamas skolingas jis diktuoti man savo sąlygų nebe-
83 gali. Susidariusiose aplinkybėse įstatymas yra mano pusėje. Val-
84 stybės Radiofono šiokios ar tokios normos man būtų privalomos,
85 jeigu aš su jomis sutikčiau, bet mano sutikimo nebuvo pasiklausta.
86 Todėl tad, pagal veikiantį įstatymą, Valstybės Radiofonas turi
87 atsižiūrėti ir mano sąlygų.
88 Juo labiau, kad aš honoraro reikalauju ne sau, o nukentėju-
89 siems aktoriams, ir honoraro sumą palieku nustatyti Radiofono
90 vadovybei.
ֿ
91 Balys Sruoga
ֿ
92 Kaunas,
93 1937 spalio 18 d.
18 teksto ] a ras autoria
27 Vaikų ] cor V pro min atr cae
38 Vaikų ] cor V pro min atr cae
41 Vaikų ] cor V pro min atr cae
42 darbui, ] p ras gali pajusti
44 Vaikų ] cor V pro min atr cae
53 akimis ] p s l ins pažvelgti atr cae
55 trūkumų ] cor fl -ų pro ill
62 gali ] a s l ins nusipirkęs atr cae
70 veikiančio ] cor v pro f
73 [pa]galba, ] p interp atr cae
[1] Juozas Bieliūnas (1890–1955), muzikas, dainininkas, 1934–1938 m. Kauno radiofono direktorius.
[2] Balys Sruoga, Gedimino sapnas [juodraštis, draminis kūrinio variantas], in: LLTI BR, F1–3911.
BS poema Giesmė apie Gediminą, „pasak J[advygos] Čiurlionytės, buvo sumanyta kaip eiliuotas vaizdelis radijui, vaikų valandėlėms, kurias tuo metu ji organizavo. Eteryje vaidinimas nuskambėjo 1937.X.10 (rež. J. Monkevičius)“ (plačiau žr. Algis Samulionis, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 1: Poezija, parengė Algis Samulionis, redagavo Donata Linčiuvienė, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1996, p. 818).