1916-11-16_1

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-11-16], [iš Voronežo – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-11-16], [iš Voronežo – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-11-16]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Labas rytas! Mano dūšioje šiandie rytas, visai]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-11-16] ir lokalizuojant [iš Voronežo – į Maskvą], remtasi Voronežo pašto antspaudu, VČ adresu, turiniu. Rašyta 14,1×9,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Uždėti du juodi pašto antspaudai: ВОРОНЕЖЪ ГУБ. / 16 11 16 /, [ВОРОНЕЖЪ] ГУБ. / 16 [1]1 [1]6 /. Pieštuku numeruota {Nr 47}. Tema: BS nuotaika ir įspūdžiai iš Voronežo. Būklė: gera. Minimi asmenys: Julija Janulaitytė-Biliūnienė, [J. Petrauskaitė], Juozas Butkus, Jurgis Baltrušaitis, Jadvyga Čiurlionytė, Konstantinas Šakenis. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 47}
Москва
Эльдорадовскiй 1, кв 86
Петровскй парк
В. Чурлянис [*]
1 Labas rytas! Mano dūšioje šiandie rytas, visai
2' rytas. Einu – ir takai mano rodos tokie lengvus ir baltos
3 snaigės tokios spindulingos! Senai bebuvo taip
4 lengva ir smagu. Ar negerai yra tikėti, kad
5' pasaulis kasdien jaunėja ir kad yra rytas toks lengvas!
6 Kada aš atvažiuosiu – dar nežinau. Nebloga
7 čionai. Esu šiandie lyg pagiriotas, galva
8 neskauda, bet taip sau… Gal čionai greičiau
9' išsipagiriosi iš to svaigulio. Buvau pas
10 Biliūnienę [1]. Pasišnekėjom, pasitroškom.
11 Geras žmogutis. Labai, labai geras.
12 J. Petrauskaitės [2] nemačiau. Dabar einu
13 in Butkų [3]. Gal prisieis kur nors ir
14 ką nors… O Jurgis [4] kad piktas iš-
15 važiavo iš Voronežo. Šakenis [5] žinai
16 ne tik idiotas, bet ir kiaulė ant
17 kiaulės. Ką tau parvežt iš Voronežo?
18' Buč[iuok] Jadz[ę] [6].
19 Myl[iu]. – [Tavo] B[olytis]
2 takai ] cor t pro vid k
5 kasdien ] cor kas pro vid gra
9 išsipagiriosi[u] ] vid ex err om u
9 Buvau ] cor Bu pro vid Va
18 Buč[iuok], Jadz[ę] ] ill, rest
19 M[y]l[iu]. – [Tavo] B[olytis] ] ill, rest
[*] ~ rus =Maskva / Eldorado 1, 86 b[utas] / Petrovsko parkas / V[alerija] Čiurlionytė.
[1] Julija Janulaitytė-Biliūnienė (1880–1978), Augustino Janulaičio sesuo, Jono Biliūno žmona; tuo metu – dantų gydytoja lietuvių kolonijoje Voroneže.
[2] [J. Petrauskaitė].
[3] Juozas Butkus (1893–1947), rašytojas; tuo metu mokėsi gimnazijoje Voroneže, buvo įsitraukęs į moksleivių aušrininkų veiklą.
[4] Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas, eseistas, vertėjas.
[5] Konstantinas Šakenis (1881–1959), pedagogas; nuo 1915 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto pavedimu steigė dirbtuves ir mokyklas, vėliau Voronežo lietuvių gimnazijos inspektorius, direktorius.
[6] Jadvyga Čiurlionytė (1898–1992), etnomuzikologė; tuo metu studijavo Maskvos filharmonijoje.