1916-12-16

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-12-16], [pakeliui iš Voronežo – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-12-16], [pakeliui iš Voronežo – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-12-16]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Jau 10 ryto, dar važiuoju esu dar]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-12-16] ir lokalizuojant [pakeliui iš Voronežo – į Maskvą], remtasi 1916-12-15 laišku, turiniu, VČ adresu. Rašyta 14,0×9,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio balanke (1r–v) pieštuku. 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai (vietovardžiai ir datos neatsispaudę). Pieštuku numeruota {Nr. 48}. Kampai aplankstyti, kraštai apspurę. Tema: BS pasakoja VČ apie nemalonų atsitikimą traukinyje, susidūrus su kareiviais kelionės į Maskvą metu. Būklė: vidutiniška, atvirlaiškis blunka. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr. 48}
Москва
Петровскiй парк
Эльдорадовскiй 1, кв 86
Mlle
Вал Чурлянис [*]
1 Jau 10 ryto, dar važiuoju esu dar
2 toli. Turėjau labai nemalonu atsi-
3 tikimą. Riazanėj išlipiau laik-
4 raštį nusipirkt, o tuo tarpu ka-
5 reiviai užėmė mano vietą. Paprą-
6 šiau paliuosuot – pradėjo ko-
7 lioties. Oras buvo begalo tvan-
8 kus, man bestovint darės nege-
9' rai. Pasiskundžiau konduk-
10 toriui. Jis pradėjo liuosuot mano
11' vietą, o man tuo tarpu paliko
12 labai negerai, beveik apalpau,
13 tik ploščadkoj [1] biški geriau pasi-
14 darė. Grįžes atsiguliau. Tai
15 visas vagonas koliojo mane,
16 koliojo kaip įmanydami.
17 Aš jiems nė pusės žodžio in tai
18 nepratariau. Užtat jie labai
19 dyvyjos, kas aš per žmogus.
20 Kareiviai ir dabar dar tebekeikia,
21 bet aš tyliu. Jaučiuos neblo-
22 gai, upas neblogas.
23 Kol kas.
24' Bučiu[o]ju
25' Balyt[i]s
9 konduk[toriui] ] cor uk pro 3 ill lit
11 man ] cor m pro l
24 Bučiu[o]ju ] ill, rest
25 Balyt[i]s ] ill, rest
[*] ~ rus =Maskva / Petrovskio parkas / Eldorado 1, 86 b[utas] / Val[erija] Čiurlionytė.
[1] площадка ~ rus =aikštelė.