1917-06-02

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-02, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: Aurimas Markevičius
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos Rankraštyno (LLTI BR) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Valerijai Čiurlionytei, 1917-06-02, [iš Sočio – į Iskorostį].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Identifier: LLTI BR, F53–160
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1917-06-02]
Physical Description: BS laiškas VČ [Tavo laiškas su dainoms, su gėlėms…]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Sočio – į Iskorostį], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 17,8×11,2 lygaus, gelstelėjusio popieriaus dvigubame lape (1r–v, 2r–v) parkeriu (mėynu rašalu). Perlenkta pusiau. 1r–v viršuje – gelsva dėmė. Viršutiniai kraštai nelygūs, plėšta. Prie laiško yra 12,3×9,9 cm gelstelėjęs, dėmėtas vokas. Voko 1r viršuje, dešiniajame kampe, buvęs užklijuotas 10 kapeikų vertės mėlynas pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu. Uždėti du violetiniai pašto antspaudai СОЧИ [1E] / ◊ 6 17 /, СОЧИ 1E ГОР. ЧЕРНОМ. / 3 6 17 /. 1v uždėtas mėlynas pašto antspaudas ИСКОРОСТЬ ВОЛЫН. / 17 6 17 /. Pieštuku numeruota {135}. Voko vidinėje dalyje įklijuotas violetinės spalvos plono popieriaus lapas. Laiškas išimtas, atplėšus atvartą. Tema: BS džiaugsmas, sulaukus VČ laiško, savijauta Sočyje. Minimi asmenys: Aleksandras Grečianinovas. Būklė: gera. 1963 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: LLTI BR, F53–160. Mašinraštis (nuorašas) – ten pat, 2 l. Publikuota, in: Poezijos pavasaris 2016, sudarė Giedrė Kazlauskaitė, Gvidas Latakas, Vytautas Stankus, Vilnius: Rašytojų sąjungos fondas, 2016, p. 26–27. Skelbiama: iš autografo.
1 Tavo laiškas su dainoms, su gėlėms…
2 Pasėjau linelius
3 Geltonius grudelius
4' Tu žilvytį tuta tuta
5 Žilvytėlį tutą.
6' Po velniais. Antra diena nebe-
7 galiu namie sėdėti. Lakstau
8 ir lakstau.
9 Fiziškai jaučiuos gerai.
10 O vietos sau niekur nerandu.
11 Noriu pavargti ir negaliu.
12 Saulė kepina
13 O aš dukstu pakrantyj
14 ir pakalnėj ir dainuoju
15 Dabar vakaras vakarėlis.
16 Tylučiuks. Mažučiuks.
17 Aš sukalbėsiu maldelę
18 o tu pasakyk amen.
19 Pasėjau linelius
20 Geltonus grudelius
21 Tu žilvyti tuta tuta.
22 Ech!
23' Вспомни, вспомни луг зеленый,
24 Радость пѣсен, радость пляск! [1]
25 Visą dieną prasibeldžiau be
26 tikslo ir prasmės.
27 Dabar tuoj saulė leisis.
28 Bėgsiu. Bėgsiu. Ar pavys
29' mane šešėliai[!] –
30 Man matos, kad aš spar-
31 nus turiu. Ir taip lengva ir
32' taip ilgu – kad noris tik
33 plasnoti.
34 Ar tu žinai kokios dabar naktys!
35 Aš myliu pasaulį!
36 Ba. Kaiminystėn atsikraustė
37 geras žmogus – kompozitorius Greča-
38 ninovas [2]. 50 metų – bet koks jis
39 jaunas! Aš jam padarysiu stalą
40 po ąžuolų ir iš kvepiančių žolių
41 kaurą nupinsiu –
42 Bučiuoju tave Sesutėle
43 ir myliu, kaip Saulę.
44 Labiau, Labiau!
45' Bučiuoju tave su spindulia[i]s
46' Bolyt[i]s
47 2/VI.
Вал. Чурлянис
ст. Искaрость
Волынской губ.
Имѣн. Дуга
г-на Чарноцкaго
ֿ
Exp
Б. Срого
Сочи
Свѣтлячок [*]
{135}
4 tuta ] p ill ty
6 Antra ] cor A pro J
23 Вспомни ] ras н
29 šešėliai [!] ] ill, vid
32 ilgu ] cor i pro l
45 spindulia[i]s ] ill, vid
46 Bolyt[i]s ] ill, vid
[1] Вспомни, вспомни! луг зеленый, / Радость песен, радость пляск! ~ rus =Prisimink, prisimink žalią pievą / Džiaugsmą dainų, džiaugsmą šokių!
BS iš atminties cituoja Orfėjaus žodžius iš rusų poeto simbolisto Valerijaus Briusovo eilėraščio „Orfėjas ir Euridikė“ (1903–1904) (Валерий Брюсов, „Орфей и Эвридика“, žr. Мир поэзий. Литературный портал, in: http://mirpoezylit.ru/books/6888/13/ (žiūrėta 2018-05-11).
[2] Aleksandras Grečianinovas (1864–1956), rusų kompozitorius, pianistas.
[*] ~ rus ir pranc =Val[erija] Čiurlionytė / Iskorostis / Volynės gub[ernija] / p[on]o Čarnockio / Dugos dv[aras] // B[alys] Sruoga / Sočis / Svetliačiok.