1916-07-23

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-07-23], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-07-23], [iš Petrogrado – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-07-23]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Keli žodelei – ir vėlei nieko, ir]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-07-23] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Lipecką], remtasi pašto antspaudais, VČ adresu. Rašyta 14,0×9,1 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, perkelta į 1r, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį raudonai – ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r uždėti du juodi pašto antspaudai: ПЕТ[РОГРАДЪ] / 23 7 16 / ir ЛИПЕЦКЪ / 26 [7] 16 /. 1v – ЛИПЕЦ[КЪ] / ◊ ◊ ◊ / . Pieštuku numeruota {N 56}. Tema: BS skundžiasi, kad jam niekas nerašo, primena VČ pažadą jam parašyti; planuoja vykti žiūrėti baleto. Būklė: gera. Minimi asmenys: Stasys Šilingas, Adomas Varnas, Sofija Čiurlionienė, Jurgis Baltrušaitis. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{N 56}
Липецк (Тамб. губ)
Базарная, 1
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
1 Keli žodelei – ir vėlei nieko, ir
2 nieko… Kodel?.. Kai už vis labiau
3 laukiu laišku, tai man tada
4 niekas nerašo… Labai nerimastau-
5 ju, kodel tu nerašai. Ar gal rašai,
6 gal nesiunti?.. Juk, sesule, atmeni
7 žadėjai viską siusti, ką para-
8 šai, ir aš tikiu, kad išpildysi
9 savo pažadejimą. Ar ne tiesa?..
10 Rytoj šventė, rytoj vėl važiuoju
11 in Mares. Vėlei bus vilnys ir volai.
12 Velei apsvaigsiu. O vakare
13 pajuryj koncertas – didelis,
14 puikus. Vien baletas. Labai
15 geras. Ot, matai, kaip man
16 gerai. Ir keik tu žmogus
17 pasaulį, jei gerai yra. Norėjau
18 tau atsiusti vieną labai labai
19 gražią knygutę, tik biaurybė
20 Šilingas [1] pagavo ir išsivežė –
21 o daugiau pirkt nebėra – pasku-
22 tinis egzempliorius buvo.
23 Žinai, bark mane, sesut… Vieną
24 kartą kažkur užsižiopsojau
25 ir laikrodukas tavo ėmė ir
26' iškrito iš nagų, ir dabar
27 nebeina. Matai, kaip negerai.
28 Ar labai barsi?.. „Šetono“ vertimą [2]
29 visai išpeikė, nors aš buvau jau žy-
30 miai pataisęs, negu tau siunciau.
31 O tos eilės, kur tu sakei keistos [3]
32 Varnas [4] su Šilingu pripažino labai
33 geroms. Klausyk, o Zoską [5] su
34 Baltrušaičiu [6] nesusirašnėja?
35 Aš jam rašiau pori laišku, bet
36 nieko neatsako, bjuras. Tik
37 tu sesutė, buk gerutė, neliūdėk
38 ir parašyk man ilgą, ilgą
39 laišką, o aš tau nuo Marių
40 daina atvešių. Ar gerai, sesule…
41' Ba[ly]s
26 nagų ] cor n pro m
34 nesusiraš[i]nėja ] vid ex err om sec i
41 Ba[ly]s ] ill, rest
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas (Tamb[ovo] gub[ernija] / Bazarnaja (Turgaus), 1 / P[anel]ė / Val[erija Čiurlionytė.
[1] Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas. Lietuvoje leisto „Pirmojo baro“ redaktorius, palankiai vertinęs BS kūrybą. 1914–1917 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto sekretorius, vėliau – vicepirmininkas.
[2] Išliko du prancūzų poeto Charleso Beaudelaire’o (1821–1867) kūrinio „Litanija Šėtonui“ vertimo variantų autografai: „Litanija Šėtonui“, in: VUB RS, F153–1094; [Tu grazna, išmintis iš dangaus Aniolų], in: VUB RS, F153–1095.
Plačiau apie vertimo istoriją žr. Rimas Žilinskas, „Paaiškinimai“, in: BSR, t. 5(I): Vertimai, parengė Algis Samulionis, Rimas Žilinskas, redagavo Donata Linčiuvienė, Rimas Žilinskas, Vilnius: Alma littera, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998, p. 785.
[3] Turbūt kalbama apie rusų poeto Viačeslavo Ivanovo (1866–1949) eilėraščio „Тайна Певца“ („Dainiaus paslaptis“) vertimą.
[4] Adomas Varnas (1879–1979), tapytojas, grafikas, fotografas, vokiečiams okupavus Lietuvą, pasitraukęs į Petrogradą kartu su kitais lietuvių pabėgėliais. Studijavo meną Petrapilyje.
[5] Sofija Čiurlionienė(1886–1958), rašytoja, pedagogė, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio žmona; tuo metu su dukrele Danute gyveno Voroneže, mokytojavo, dar dirbo vietinėje redakcijoje, rašė.
[6] Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas simbolistas, diplomatas. 1900–1920 m. dalyvavo rusų literatūriniame gyvenime, Maskvos Lietuvių draugijos ir Nukentėjusiems nuo karo šelpti komiteto veikloje. 1915–1917 m. kartu su BS ir Maksimu Gorkiu rengė lietuvių literatūros rinkinį bei lietuvių liaudies dainų rinkinį rusų kalba (jie buvo neišleisti).