1933-05 ar 06

Main Title: Laiškas „Kultūros“ redakcijai, [1933-05 ar 06], [Kaunas].
Author: Juozapas Albinas Herbačiauskas
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas „Kultūros“ redakcijai, [1933-05 ar 06], [Kaunas].
Author: Juozapas Albinas Herbačiauskas
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F5–364
Authors: Juozapas Albinas Herbačiauskas
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1933-05 ar 06]
Physical Description: JAH laiškas KR [Gerbiamoji Redakcija! / Protestuodamas prieš p. Venclovos paskutiniame „Kultūros“]. Be datos ir vietos. Datuojant [1933-05 06] ir lokalizuojant [Kaunas], remtasi turiniu (minimas 1933 m. išleistas žurnalas „Kultūra“), JAH biografija (paskutinieji JAH gyvenimo metai Lietuvoje, Kaune). Rašyta 16,7×20,7 cm gelstelėjusio popieriaus lape (1r–v) parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). 1r–v su vandenženkliu (gerai neįžiūrimo atvaizdo fragmentas; 8 vertikalios linijos). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). 1r kairiajame krašte, horizontalaus lenkimo vietoje, popierius įplyšęs. 1r kairysis ir apačios kraštai, plėšta. Kampai aplankstyti. 1r viršuje, kairiojo kampo link, segta sąvaržėle (ruda dėmė, įspaudas). 1r viršuje, dešiniajame kampe, pieštuku numeruota {8}. Prie laiško voko nėra. Tema: JAH protestas prieš žurnale „Kultūra“ išspausdintą Antano Venclovos straipsnį, kuriame išdėstomi kritiški Juozo Tumo-Vaižganto atsiliepimai apie rašytojo asmenybę ir kūrybą. Būklė: gera. 1949 m. perdavė Vytautas Steponaitis. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F25–364 (Vytauto Steponaičio fondas). Mašinraštis (nuorašas): nėra. Nepublikuota. Skelbiama iš autografo (rankraščio).
1 Gerbiamoji Redakcija [1]!
2 Protestuodamas [2] prieš p. Venclovos paskutiniame „Kultūros“
3 numery panaudojimą a. a. Tumo autoriteto savo asmeniško keršto
4' „reikalui“, pareiškiu Gerb. Redakcijai:
5 1). Ką pasakytų Gerb. Redakcija, jeigu aš paskelbčiau, kad a. a. Tumas
6 vadino „Kultūrą“ „niekšų organu“?
7 2). Aš niekad nepriklausiau jokiai partijai ir neturėjau reikalo
8' keisti savo įsitikinimų! Aš buvau ir likau „mistiku –
9 supuvėliu“ ( p. Venclovos atestacija) – „gyvenimo artistu“!
10 Mano raštai p. Venclovai (XX amž. kritikui) privalo būti
11 žinomi, jeigu jis nori mane apibūdinti ne iš pletkų,
12 ne iš to, kaip aš žmonėms atrodau!
13' 3). Aš niekad nevaidinau tautybės komedijos! Visa Lenkija
14 žino, kad aš lietuvis, dar atsimena, kaip aš už Lietuvą
15' su lenkais kovojau… Gėda J. A. H. įtarinėti!
16 4). Aš nepretenduoju į jokių didvyrių Panteoną ir stebiuosi,
17 kad Gerb. Red. turi reikalą J. A. H., visų persekiojamą,
18 taip begėdiškai šmeižti!
19 Ką mano Gerb. Redakcija atsiekti spausdinimu
20 tokių nešvarių mano adresu paškvilių? Nejau ir
21 Jums, kaip ir tautininkams, pikta, kad J. A. H.
22 dar gyvas?! Nejau? Bent istorijos akivaizdoj
23 turėkit gėdą: juk lieka spausdinti dokumentai
24 apie mane, kurių šviesoj ponai Venclovos tikrai
25 išvys save niekšais*⌉!…
26 Su pagarba
27J. A. Herbačiauskas
____________________________________________
28 *⌉ juk Tumas miręs! Kur įrodymas, kad jis taip
29 apie mane kalbėjo? O jei ir kalbėjo, tai ar pardon
30 tokius privačius dalykus skelbti? Negirdėtas
31 skandalas numirėlio autoritetu šmeižti savo nors ir
32 priešingų įsitikinimų kolegą? Negirdėtas skandalas
33 skelbti dabar, kad a. a. Tumas buvo J. A. H. priešu!
34 Bernas Venclova to nesupranta, bet Gerb. Redakcija?!
4 reikalui ] cor r pro vid t
8 savo ] cor s pro m, cor v pro n
13 Visa ] cor V pro vid L
15 su ] p ras jais, s exc ins lenkais
[1] JAH rašo mėnesinio mokslo, visuomenės ir literatūros žurnalo „Kultūra“ redakcijai (žurnalo atsakingas redaktorius – Petras Leonas).
[2] JAH kalba apie 1933 m. gegužės–birželio mėn. išleistą žurnalą Kultūra (Nr. 5–6) ir jame pasirodžiusį Antano Venclovos straipsnį „Keli štrichai Tumo portretui“ (p. 293–298).
Vienoje šio straipsnio dalių (12.)(p. 297), remiantis A. Venclovos atsiminimais, pristatomas Juozo Tumo-Vaižganto ir A. Venclovos kritiškas pokalbis apie JAH ir 1929 m. išėjusį jo esė rinkinį Dievo šypsenos.