1923-08-23[iki]_2

Main Title: Laiškas Baliui Sruogai, [iki 1923-08-23], [iš Lenkijos – į Vokietiją].
Author: Juozapas Albinas Herbačiauskas
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituta, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Baliui Sruogai, [iki 1923-08-23], [iš Lenkijos – į Vokietiją].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F25–364
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1923-08-23]
Physical Description: JAH laiškas BS [Mielas Drauge! / Rašiau Jums, melsdamas pranešti Kauno vyrams, kad]. Be datos ir vietos. Datuojant [iki 1923-08-23] ir lokalizuojant [iš Lenkijos – į Vokietiją], remtasi BS ir JAH biografijomis (BS 1923 m. dar studijavo Miunchene, o JAH 1923-08-23 atvažiavo į Kauną). Rašyta 14,0×18,6 cm lygaus, drobės faktūros, gelstelėjusio popieriaus, išsegto iš didesnio rinkinio, dvilapyje (1r–v, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (trys lenkimo linijos). 1r viršuje, dešiniajame kampe pieštuku numeruota {3}, 2r – {4}. 2r–v apačioje violetinio rašalo dėmė. Prie laiško voko nėra. Tema: JAH Lietuvos inteligentus ragina paskubėti išrūpinti jam oficialų pakvietimą, reikalingą grįžti į Lietuvą, pinigų kelionei, iškelia ultimatumą. Būklė: vidutiniška, laiškas aptrintas, kraštai aplankstyti, sulenkimo vietos pajuodijusios, popierius yžta, persišviečia kitoje lapo pusėje rašytas tekstas. 1949 m. perdavė Vytautas Steponaitis. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F25–364. Mašinraštis: nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Mielas Drauge!
2 Rašiau Jums, melsdamas pranešti Kauno vyrams, kad
3 veikiai pasiskubintų mane Kaunan atgabenti, nes jau
4 paskutinis laikas… Nėra ko laukti!.. Turbūt to mano
5 laiško neapturėjot, nes rašot į mane, tarytum, per sapną…
6 Drauge! Nepykit už atvirumą… Pasikalbėkim be
7 jokių „slaptingumų“…
8 Nėsu toks sau pašlemėkas, kad by kokiu būdu
9 norėčiau iškaulinti pinigų Tėvynėn keliauti… Mano
10 klausimas labai aiškus: 1). jeigu esmi Lietuvai
11 reikalingas, tai mano kelionės problema labai lengva
12' (kam reikalingas, tas ir kviesdamas kelionę apmoka);
13 P. S. Tų Lietuvių, kurie „nori“(?!?), bet
14 „nežino“(?!?) kaip mane gelbėti, aš ne-
15 prašiau ir neprašau jokios pagelbos.
16 Težino apie tai. Aš jiems nereikalingas,
17 jie man taipat nereikalingi… Aš
18 nereikalauju „maloningiausios malonės“
19 tų, kurie patys nebesupranta, kaip tapo
20 „ponais“ (oh!)… Aš tik trokštu užbaigti
21 tą begėdišką komediją, kuri jau per ilgai
22 tęsiasi… Ir užbaigsiu veikiai…
23 Manding liksiu Krakove ir vargą vargsiu
24 iki kokio nors galo…
25 Daugiau apie tai nekalbėkim!
26 Gana tuščių žodžių! Gana!
27 J. A. H.
28 2). jeigu esmi nereikalingas, tada gana tų tuščių
29 be prasmės žodžių ir prižadų, gana tų galvos
30 svaiginimų, tų visų saddizmų! Gana po
31' šimts velnių! Ar jie turi kokią nors logiką, ar ne?
32 Lietuvių tauta „nori“ mane gelbėti, bet…
33 … bet „nežino“ (oh!) kaip gelbėti!! Gana jau
34 tų visų juokų! Gana po šimts velnių!
35 P. Steponaitis [1] tenori suprasti, kad man
36' neapsimoka tokiu būdu gauti pinigų kelio-
37 nei, nes tų pinigų belaukdamas daugiau pragy-
38 vensiu! Tenori suprasti, kad aš tik Lietuvoj
39 Lietuvių naudai galiu dirbti! Man neapsi-
40 moka tokiais darbais kaulinti pinigų,
41 nes tai mane pažemina. Kas manimi
42 nepasitiki, tepasako aiškiai:
43 „duok cirografą [2]“. Bet žmogų, kurisai
44 trokšta būti Lietuvoje, raginti – rašyti
45 straipsnius, by badu nestiptų, – tai tik
46 juokus daryti! Gana!…
47 Kaunan pranešiau, kad – jeigu ligi
48 I. III. š. m. neapturėsiu oficijalinio pakvietimo
49 ir pinigų kelionei, tai aš atsisakau keliauti
50 Lietuvon! Tai mano ultimatumas…
51 Man jau gana tos komedijos ir dar
52 begėdiškos komedijos – taip, begėdiškos!
53 Esmi taip užpykęs, kad vos‑vos tik
54 galiu susivaldyti nenuspiovęs!.. Pfuj!
55 Nepykit už atvirumą, bet norėkit mane
56 sąžiningai suprasti.
57 Spaudžiu Jūsų ranką
58 Karštai Jūsų
59 J. A. Herb[ačiauskas]
12 kviesdamas ] p s l ins kelionę
31 Ar ] p s l ins jie
36 neapsimoka ] p i ras vid t
59 Herb[ačiauskas] ] ill, rest
[1] Vytautas Steponaitis.
[2] Chirographum ~ lot =įsipareigojimas, pasižadėjimas.