1916-06-02

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-02], [iš Teriokų – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-06-02], [iš Teriokų – į Lipecką].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-06-02]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Tik sugrižau namo inmėtęs]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-06-02] ir lokalizuojant [iš Teriokų – į Lipecką], remtasi pašto antspaudu, VČ adresu, VČ pastaba mašinraštyje (nuoraše) [1916 m. VI]. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke (1r–v) parkeriu (juodu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. Juodas pašto antspaudas ТЕРIОКИ / 2 [6] 16 /. Numeruota pieštuku {Nr. 49.}, {F153–1094} – rankraštyno darbuotojo ranka. 1v viršuje, kairiajame kampe, pieštuku palikti trys brūkšneliai. 1r–v yra rudų dėmelių su pirštų atspaudų žymėmis. Tema: BS ramina ir stiprina nusiminusią VČ. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1096, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{F153–1094}
ֿ
{Nr. 49.}
Липецк (Тамб. губ)
Базарная ул. 1
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
1 Tik sugrižau namo inmėtęs
2 tau laišką. Sąžinė vėlei griaužia.
3 Tu taip baisiai jauties o aš tau tokį
4 žiaurų laišką parašiau… Atleisk
5 man Sesute, už jį, atleisk nu-
6 mylėta mano! Juk aš noriu, aš
7 kaip noriu, kad tau būtų gerai
8 ir jei tu taip baisiai jauties, tai
9 kaip aš galiu gyventi. Gyvenimas
10 nėra vertas, kad delei jo taip nusi-
11' minti ir rankas nuleisti.
12 Juk turi save kiek nors gerbti ir bran-
13 ginti. Dieve! Kokie tai nuodai yra
14 tie visokie analizai ir protavimai!
15 Juk, atmeni, tu mane barei, kad esu
16 išglebėlis ir mokinai, kad reikia
17 valią turėti… O dabar… dabar pati
18 tik kažkaip galvoji! Sesute mano! Juk
19 taip negalima gyventi! Netik mane
20 sunaikinsi, bet ir pati kaip su-
21 nyksi! Atsimink tik savo žodžius,
22 kaip mane mokinai. Juk aš tavęs
23 taip greit paklausiau, taip greit
24 pajutau tavo valią… Tasai tavo
25 laiškas užmušė mano visą valią ir
26 aš nežinau, kaip prieš tave bepasi-
27 teisinti, kaip tave beraminti.
28' Atleisk man Sesute, atleisk Man
29 tiktai skaudu kažkaip ir aš taip noriu
30 kad tau būt gerai…
31' Bolyt[i]s
11 nuleisti. ] cor interp pro ,; p ras o ir
28 atleisk ] p ras
31 Bolyt[i]s ] signat, ill, rest
[*] ~ rus ir pranc =Lipeckas (Tamb[ovo] gub[ernija]) / Bazarnaja g[atvė] 1 / P[anel]ė / Val[erija Čiurlionytė.