1923-08-23[iki]_1

Main Title: Laiškas Baliui Sruogai, [po 1923-08-22], [iš Lenkijos – į Vokietiją].
Author: Juozapas Albinas Herbačiauskas
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: LNMMB RKRS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Laiško atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus (LNMMB RKRS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Laiškas Baliui Sruogai, [po1923-08-22], [iš Lenkijos – į Vokietiją].
Author: Juozapas Albinas Herbačiauskas
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius
Identifier: LNMMB RKRS, F25–364
Authors: Juozapas Albinas Herbačiauskas
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [iki 1923-08]
Physical Description: JAH laiškas BS [Mielas Drauge! / Apturėjau iš Jūsų 2 korti su geromis žiniomis –]. Be datos ir vietos. Datuojant [po 1923-08-22] ir lokalizuojant [iš Lenkijos – į Vokietiją], remtasi BS ir JAH biografijomis (BS 1923 m. studijavo Miunchene, o JAH 1923 m. rugpjūčio mėn. iš Lenkijos atvyko į Kauną). Rašyta 16,0×20,6 cm lygaus, gelstelėjusio popieriaus dvilapyje (1r, 2r–v) parkeriu (juodu rašalu). Kelis kartus lenkta (dvi lenkimo linijos). Lenktas viršutinis kraštas. 1r, 2r viršuje, dešinėje pusėje, pieštuku numeruota {1}, {2}. Prie laiško voko nėra. Tema: JAH dėkoja bičiuliams, kurie stengiasi jį materialiai paremti, padėti grįžti iš Lenkijos į Lietuvą. Valdžios, abejingos savo intelektualų likimui, kritika. Būklė: gera. 1949 m. perdavė Vytautas Steponaitis. BS, ieškodamas būdų, kaip padėti, veikdamas per įtakingus bičiulius, užėmusius aukštus valdžios postus, keletą jam adresuotų JAH laiškų buvo persiuntęs VyS, kuris tuos laiškus ir išsaugojo. VyS kolekcijoje išlikę 5 JAH laiškai, rašyti BS. Saugojimo vieta: LNMMB RKRS, F25–364. Mašinraštis: nėra. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
1 Mielas Drauge!
2 Apturėjau iš Jūsų 2 korti su geromis žiniomis.
3 Ačiū Jums širdingai už Jūsų tikrą draugiškumą, už Jūsų trūsą,
4 už Jūsų pasišventimą mano labui…
5 Laukiu, laukiu pinigų, bet sulaukti nebegaliu. Per tai aš
6 taip ilgai tylėjau ir Jums nieko nerašiau. Gal Stepon. [1] sunku?
7 Būtų man labai liudna, jeigu Step. būtų priverstas pasišvęsti
8 virš savo galės… Aš nenoriu taip sunkiai išnaudoti širdingai man
9 užjaučiančių ypatų… Supraskit mane: aš geidžiu visados būti
10 „dželtmenu“…
11 Nudžiugau, kad galėsiu grįžti tėvynėn ačiū mano draugams,
12 o ne ačiū valdžiai, kurios atskirieji nariai velniai težino už ką
13 dar vis ant manęs urzgia… Pridirbo „valdovais“ daug Francuzijos
14 (ir Lenkijos) šnipų, o manęs net ir Lietuviu nenori pripažinti…
15 Pons Staneika [2] atsigabeno sau Ryman (kieno kaštu?) savo seserį
16 iš Krakovo ([N]B. lenkę!!!), o man grįžti Tėvynėn nėra pinigų!
17 Stačiai gėda apie tuos begėdiškus dalykus ir kalbėti… Mat Lėnkės –
18 – šnipai Ryme yra reikalingesnės, negu aš Lietuvoje… Dėlto ir nesistebė-
19 kit, kad Lietuvai taip ciniškai Vilnių atėmė… Ačiū tik
20 „politikai“*) tokių „Lietuvių“, kaip ponai Staneikos, Milošai
21 e tutti quanti [3]… Aš tai viską išaiškinsiu mūsų visuomenei,
22 atvykęs Kaunan… Dabar jau galėsit suprasti, dėlko nekurie
23 mūsų valdžios nariai nenori, kad aš būčiau Kaune! Jie baisiai
24 manęs bijosi (jų sąžinė netyra)… Jie žino, kad aš visus
25 šnipus pirštu parodysiu… Vienok ir be to bus skandalas…
26 Lenkų šnipai Lietuvos valdžios atstovybėse jau per labai
27 ciniškai elgiasi… Gėda, gėda, gėda… Nėra kam atstovauti
28 Lietuvos garbę!!… Lenkų šnipai – kaipo „tikriausi Lie-
29 tuviai“ – taip sumakalavo dalykus, kad iš ties be mažos
30 revoliucijos pas mus neapsieisim…
________________________________________________________________________
31*) priversti Lietuvą būti Francuzijos (na, ir Lenkijos) bernu – už tai moka frankais!
32 nusistatyti prieš Vokietiją ir Rusiją – „šventas Vatikanas“ to reikalauja…
33 Meldžiu, praneškit mano vardu ponui Biržiškai [4], kad
34 aš nesulaukęs iš jo nei jokio atsakymo, esmi tuomi baisiai
35 paniekintas ir atsisakau būti Univers.[5] lektorium.
36 Grįžęs Kaunan, aš rasiu sau darbą. Be jų „malonės“
37 tokioje chamizmo formoje apsieisim. Man gana to
38 oficijalinio chamizmo. Tfu! Begėdžiai! Kviesti
39 Kaunan dar pradžioje Lapkričio m. per m. ir lygšiol
40 tylėti, nei jokios žinios nesuteikti! Lenkų kalboje tas
41 vadinasi „swinstwo“ [6]… Praneškit apie tai ponui Biržiškai
42 ir paprašykit, kad gražiau Lietuvos kulturą atstovautų…
43 Aš ne pašlemėkas, kad norėčiau tokią kiaulybę toleruoti…
44 Tai mano paskutinis žodis, kurio neatmainysiu! Apie
45 tai žinokit…
46 Spaudžiu Jūsų ranką širdingai
47 Jūsų J. A. Herbačev[skis]
16 [N]B.] ill, vid
20 „politikai“ ] s l scr si *), add text sub fol
47 Jūsų ] p add signat, ill, rest
[1] Vytautas Steponaitis (1893–1957), karininkas, žurnalistas, tuo metu dirbęs Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Spaudos ir švietimo skyriuje.
[2] Adalbertas Staneika (1885–1962), Lenkijoje gimęs dailininkas, tapytojas, diplomatas. 1921–1930 m. dirbo Lietuvos pasiuntinybėje Romoje. Dailininkas iliustravo JAH knygą Erškėčių vainikas(1908), yra nutapęs rašytojo portretą.
[3] ~ ital =ir visi jie.
[4] Mykolas Biržiška (1882–1962), literatūros istorikas, nepriklausomybės akto signataras; nuo 1922 m. vasario 16 d. dirbo Lietuvos universitete Humanitarinių mokslų fakulteto ordinariniu profesoriumi, 1922 m. buvo fakulteto dekanas. MB einant dekano pareigas, 1923–1932 m. fakultete JAH dėstė lenkų kalbą ir literatūrą.
[5] Kalbama apie Vytauto Didžiojo universitetą Kaune, tuo metu vadintą Lietuvos universitetu.
[6] ~ lenk =niekšybė.