1916-03-21

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-03-21], [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, [1916-03-21], [iš Petrogrado – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: [1916-03-21]
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Sesutėle! / Dievuliau mano! Tau šiandie kvotimas?]. Be datos ir vietos. Datuojant [1916-03-21] ir lokalizuojant [iš Petrogrado – į Maskvą], remtasi pašto antspaudais ir VČ adresu. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). 1r – adresas, horizontaliai, 1v – tekstas, vertikaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА. 1r viršuje keturi juodi pašto antspaudai: ПЕТРОГР[АДЪ] / 21 3. 1[6], ПЕТРОГРАДЪ / 22 3. 16 /, ПЕТРОГРАДЪ / 21 3. 16, МО[СКВА] / 2[6] III. 1916. Pieštuku numeruota {Nr 36.}. Tema: BS meldžiasi ir laimina VČ prieš jos laikomą egzaminą. Užsimena apie varganas savo gyvenimo sąlygas ir silpną sveikatą. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1098, 1 l. Nepublikuota. Skelbiama: iš autografo.
{Nr 36.}
Москва
Медынка
Кабанихинь 28, кв. 35
Г-жѣ
В. Чурлянисъ [*]
1 Sesutėle!
2 Dievuliau mano! Tau šiandie kvotimas?
3 Laimės, laimės tau laimės! Ką aš daugiau
4 tau pasakisiu, kuo aš tau padėsiu! Bukie pa-
5 laiminta, bukie… Vakar vakare meldžiaus už
6 tave, kalbėjau maldas su ašarom, su sielvar-
7 ta, su skausmu… Malda tik tada tėra šventa
8 kad ja skausmas gimdo! Ir ašaros tada
9' [p]ašvintos, kai jas malda ištreškia…
10 Tik dabar aš tepažinau, kas tu esi, ar gal
11 kas del manes tik…
12 Šia valanda tau tur but taip sunki,
13 taip intempta, bet kuo aš tau padėsių
14 kuo padesiu! Jei nori mano minčių –
15 jos visos senai tavyje… Jei nori mano
16 sielos – ji jau senai su tavim, nori
17 mano ašaru – senai jau jomis akys
18 žvilga. – Vakar visa diena buvau pas
19 Šilinga [1] ir vakara visa… Šiandie
20 buvau universitatej, buvau knygyne
21 ten parašiau laiška, bet sudraskiau,
22 ir dabar pačte rašau. Norėjau Tau
23 parasyt daug daug ir gražiai, o išeijo
24 kvailai. Kažko negaliu šiandie
25 rašyti… visą diena skauda be galo
26 galva ir krutine truputi, ir kaž
27 ko skaudu, skaudu. Pas broli [2] ir gi
28 labai negerai neturiu kur deties,
29 nė kur prisiglausti… Eisiu in gatve,
30 in purviną gatve. –
31 Bet tu sesute bukie palaiminta,
32 buk… Pasimelsiu, kad Tau tik but gerai…
33' [Su]dieu gėlele, sudeu mano geroji
34 Bukie palaiminta
35' Tavo Bol[y]t[i]s
36 Bučiuoju, bučiuoju
37 ˹Bučiuok Jadzę [3]˺
9 [p]ašvintos ] ill, rest
23 išeijo ] vid ex err ei proė
33 [Su]dieu ] ill, rest
33 gėlele ] cor sec l pro e
33 sud[i]eu ] vid ex err om i
35 Bol[i]t[i]s ] ill, rest
37 ˹*˺ ] add phr sup, vert
[*] ~ rus =Maskva / Medynkos [gatvė] / Kabanichino [skersgatvis] 28, 35 b[utas] / P[on]iai / V[alerijai] Čiurlionytei.
[1] Stasys Šilingas (1885–1962), teisininkas, spaudos darbuotojas, almanacho Pirmasai baras ir savaitraščio Santara priedo Pradalgiai redaktorius, eseistas. 1915 m. gyveno Petrograde. Priklausė prie Rusijos vidaus reikalų ministerijos sudarytai Atstovų tarybai lietuvių pabėgėlių reikalams tvarkyti. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro Komiteto sekretorius ir faktinis vadovas.
[2] Adolfas Sruoga (1887–1941), BS brolis, inžinierius elektrikas; 1916 m. – Peterburgo miesto telefonų stoties Peterburgo telefonų tinklo inžinierius.
[3] Jadvyga Čiurlionytė (1887–1941), Valerijos Čiurlionytės sesuo, etnomuzikologė; 1915–1918 m. mokėsi Maskvos filharmonijoje.