1916-01-14

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1916-01-14, [iš Voronežo – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Responsibility: Transkripcija, korektūra, aprašas, komentarai, kodavimas
Name: Neringa Markevičienė
Responsibility: Skenavimas
Name: VUB RS
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018
Alternative Release Authority: SELA: Balio Sruogos elektroninis laiškų archyvas
Availability Notes: Atvirlaiškio atvaizdai naudotini tik mokslo ir studijų tikslais, gavus raštišką Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus (VUB RS) leidimą.

Bibliographic Data

Main Title: Atvirlaiškis Valerijai Čiurlionytei, 1916-01-14, [iš Voronežo – į Maskvą].
Author: Balys Sruoga
Editor: Neringa Markevičienė
Publisher: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universitetas
Publication Place: Vilnius, Lietuva
Date: 2018

Manuscript Data

Repository: Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius
Identifier: VUB RS, F153–1094
Authors: Balys Sruoga
Subtitle: Diplomatinis perrašas
Date: 1916-01-14
Physical Description: BS atvirlaiškis VČ [Vakar atvažiavau… Priėmė labai gerai. Su Zoska]. Be vietos. Lokalizuojant [iš Voronežo – į Maskvą], remtasi pašto antspaudais ir VČ adresu. Rašyta 14,0×9,0 cm standaus popieriaus, gelsvai rudos spalvos atvirlaiškio blanke parkeriu (tamsiai mėlynu rašalu). 1r – adresas, 1v – tekstas, horizontaliai. 1r viršuje, dešiniajame kampe, raudonai atspaustas trijų kapeikų vertės pašto ženklas su carinės Rusijos ereliu; kairiajame kampe raudonai atspausta vinjetė su Rusijos imperijos herbo motyvu. Per vidurį – raudonai ПОЧТОВАЯ КАРТОЧКА, žemiau – prierašas ДЛЯ ОТВEТА. Pirmoje pusėje uždėti du juodi pašto antspaudai: ВОРОН[ЕЖЪ] [Г]УБ. / [14] 1 16 /, [М]О[СКВА] / ◊ ◊ ◊ /. Pieštuku numeruota {Nr 34}. 1v viršuje yra rudų dėmelių. Kampai aplankstyti, kraštai apspurę. Tema: BS Voroneže pas Sofiją Kymantaitę-Čiurlionienę ir Danutę Čiurlionytę susitinka su į Voronežą atvykusiais draugais, pažįstamais ir bičiuliais. Būklė: gera. 1982 m. perdavė Valerija Čiurlionytė-Karužienė. Saugojimo vieta: VUB RS, F153–1094. Mašinraštis (nuorašas): VUB RS, F153–1097, 1 l. Publikuota, in: „Sesers rūpestis: Valerijos Čiurlionytės-Karužienės gyvenimo ir darbų eskizai“, sudarė Milda Mildažytė-Kulikauskienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 393–394. Skelbiama: iš autografo (patikslinta publikuoto teksto šifruotė).
{Nr 34}
Москва
Петровскiй Парк
Эльдорадовскiй 1, кв 100
Mlle
Вал. Чурлянис [*]
1 Vakar atvažiavau… Priėmė labai gerai. Su Zoska [1]
2 šnekėjom, šnėkėjom. Prisitroškom, prisiskundėm. Vakare
3 buvo Biliunienė [2]. Labai džiaugės, kad tu jai laišką parašei.
4 Šiandie diena pas ją buvova su Zoską, o dabar vakare ji
5' buvo pas mus ir prašė, kad rytoj eičiau dantų taisyt. Koks
6 geras žmogiūkas iš jos. Šiandie del manęs visur bėgiojo,
7' šį‑tą sužinojo, ir vieną patarimą labai gerą davė. Rytoj
8 jį pradėsiu kūnyti. Jei išdegtų toji kombinacija – dalykas
9 būtų visai neblogas. Palukėsim – pažiūrėsim. Upas būtų
10' visai kažkoks nesąmojingesnis už nesąmojingą, bet
11 tik čia žmonės geri, myli mane ir rūpinas. O taip
12 tai išrodau visai kvailai. Šiandie atvažiavo
13 Jurgis [3]. Buvo atėjęs, tik Zoskos nebuvo namie, atėjo in
14' Šakenį [4]. Rytoj gal dar atsilankys. – Galvot man niekas
15 dabar nesigalvoja ir dirbti nieko negaliu. Naktį
16 budžiu, o dieną slankioju. Danukas [5] – indomus sutve-
17 rimas, tik biški sergas. Sako, kad aš esąs jos
18 geriausias prietelius. Šiandie visą dieną su
19 ją ir pražaidėm. – Rytoj dieną pas mane labai svarbi
20 Tat lik – Te bus tau gerai‑gerai
21' Balyt[i]s
27' 14/I– 16
10 mus ] cor u pro vid an; cor s pro e
12 patarimą ] cor t pro l
15 nesąmojingesnis ] cor j pro n
19 atsilankys ] a ras p
26 Balyt[i]s ] signat, ill, rest
27 4 ] cor cf pro vid 3
[*] ~ rus ir pranc =Maskva / Petrovsko parkas / Eldoradovsko 1, b[utas] 100 / P[anel]ė / Val[erija] Čiurlionytė.
[1] Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė (1886–1958), rašytoja, pedagogė, dailininko, kompozitoriaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio žmona; tuo metu su dukrele Danute gyveno Voroneže, mokytojavo, dar dirbo vietinėje redakcijoje, rašė.
[2] Julija Janulaitytė-Biliūnienė (1880–1978), Augustino Janulaičio sesuo, Jono Biliūno žmona. 1915 m., artėjant frontui, pasitraukė į Voronežą, kur dirbo dantų gydytoja lietuvių kolonijoje.
[3] Jurgis Baltrušaitis (1873–1944), poetas ir diplomatas; 1915–1917 m. kartu su BS ir Maksimu Gorkiu rengė lietuvių literatūros rinkinį bei lietuvių liaudies dainų rinkinį rusų kalba (jie buvo neišleisti).
[4] Konstantinas Šakenis (1881–1959), Lietuvos inžinierius, pedagogas, politikas. Prasidėjus I pasauliniam karui, 1915 m. Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komiteto pavedimu steigė amatų dirbtuves ir mokyklas, vėliau Voronežo lietuvių gimnazijos inspektorius, direktorius.
[5] Danutė Čiurlionytė-Zubovienė (1910–1995), rašytoja, Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio duktė, tuo metu – šešerių metų mergaitė.